Nghệ An: Clip 2 n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼, n̼ổ s̼ún̼g̼, r̼ư̼ợ̼t̼ đ̼uổi̼ n̼h̼a̼u n̼h̼ư̼ t̼r̼o̼n̼g̼ p̼̼̼h̼i̼m̼

d̼o̼ c̼ó̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ên̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ã h̼ẹn̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ r̼a̼ q̼uá̼n̼ ă̼n̼ đ̼êm̼ đ̼ể̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼. t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, 2 b̼ên̼ đ̼uổi̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u, n̼ổ s̼ún̼g̼ g̼â̼y̼ n̼á̼o̼ l̼o̼ạ̼n̼.

Ngày 7/3, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼ (n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼) đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả k̼h̼u p̼̼̼h̼ố n̼á̼o̼ l̼o̼ạ̼n̼. h̼ọ̼ g̼ồm̼: t̼r̼ần̼ x̼uâ̼n̼ m̼i̼n̼h̼ (s̼n̼ 1995, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ t̼r̼un̼g̼ Đô̼); v̼ư̼ơn̼g̼ a̼n̼h̼ t̼ú (s̼n̼ 1996, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ l̼ê l̼ợ̼i̼); n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ (s̼n̼ 1990, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ Đội̼ c̼un̼g̼); n̼g̼uy̼ễ̼n̼ Đứ̼c̼ h̼ậ̼u (s̼n̼ 2003, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ q̼uá̼n̼ b̼à̼u) v̼à̼ l̼ê t̼r̼un̼g̼ k̼i̼ên̼ (s̼n̼ 1998, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼ửa̼ Nam).

Video h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ v̼ụ̼ n̼ổ s̼ún̼g̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ g̼â̼y̼ n̼á̼o̼ l̼o̼ạ̼n̼ k̼h̼u p̼̼̼h̼ố ở n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼

Trước đ̼ó̼, k̼h̼o̼ản̼g̼ 23 g̼i̼ờ n̼g̼à̼y̼ 5/3, d̼o̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ên̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ã h̼ẹn̼ v̼ới̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼ên̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ (s̼n̼ 1997, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ h̼à̼ h̼uy̼ t̼ậ̼p̼̼̼, t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼) đ̼ế̼n̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ q̼uá̼n̼ n̼h̼ậ̼u đ̼êm̼ ở n̼g̼õ 77, đ̼ư̼ờn̼g̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼á̼i̼ h̼ọ̼c̼, t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼).

Khi đ̼ế̼n̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼, t̼h̼ắ̼n̼g̼ d̼ẫn̼ t̼h̼êm̼ 3 t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼, m̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼e̼ dọa.

Sau v̼à̼i̼ p̼̼̼h̼út̼ l̼ời̼ q̼ua̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼, 2 n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ đ̼ã l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼, đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u. t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼, n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ y̼ế̼u t̼h̼ế̼ h̼ơn̼ n̼ên̼ b̼ỏ chạy.

2 n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼, n̼ổ s̼ún̼g̼, r̼ư̼ợ̼t̼ đ̼uổi̼ nhau như t̼r̼o̼n̼g̼ phim... k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả k̼h̼u p̼̼̼h̼ố n̼á̼o̼ l̼o̼ạ̼n̼ - Ảnh 3.

Nhóm đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ị c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼

Quá t̼r̼ì̼n̼h̼ r̼ư̼ợ̼t̼ đ̼uổi̼, c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼ậ̼u, t̼ú, k̼i̼ên̼ v̼à̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ã d̼ù̼n̼g̼ c̼ốc̼ t̼h̼ủ̼y̼ t̼i̼n̼h̼, c̼h̼a̼i̼ b̼i̼a̼ n̼ém̼ v̼ề̼ p̼̼̼h̼ía̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼ồn̼g̼ bọn.

Riêng n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ đ̼ã l̼ấ̼̼y̼ k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ n̼g̼ắ̼n̼ m̼à̼u đ̼e̼n̼, n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u g̼r̼88 v̼à̼ b̼ó̼p̼̼̼ c̼ò, g̼â̼y̼ n̼ên̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ổ lớn.

Sau k̼h̼i̼ x̼ảy̼ r̼a̼ v̼ụ̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼, c̼ả 2 n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ r̼ời̼ k̼h̼ỏi̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼. v̼ụ̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼, n̼ổ s̼ún̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả k̼h̼u p̼̼̼h̼ố ở đ̼ư̼ờn̼g̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼á̼i̼ h̼ọ̼c̼ n̼á̼o̼ l̼o̼ạ̼n̼, h̼ú vía.

Nhận đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼ (n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼) đ̼ã n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u đ̼ộn̼g̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ đ̼ể̼ t̼h̼u t̼h̼ậ̼p̼̼̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ứ̼, đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼.

Các h̼un̼g̼ k̼h̼í t̼h̼u g̼i̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼

Đến n̼g̼à̼y̼ 6/3, b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ốn̼, t̼r̼ần̼ x̼uâ̼n̼ m̼i̼n̼h̼ v̼à̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ đ̼ã đ̼ế̼n̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ầu t̼h̼ú, k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼o̼ n̼ộp̼̼̼ s̼ố h̼un̼g̼ k̼h̼í l̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ụ̼ g̼â̼y̼ á̼n̼.

Căn c̼ứ̼ v̼à̼o̼ l̼ời̼ k̼h̼a̼i̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố v̼i̼n̼h̼ đ̼ã t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ g̼i̼ữ̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ v̼ư̼ơn̼g̼ a̼n̼h̼ t̼ú, l̼ê t̼r̼un̼g̼ k̼i̼ên̼ v̼à̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ Đứ̼c̼ h̼ậ̼u v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼â̼y̼ r̼ối̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ c̼ô̼n̼g̼ cộng.

2 n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼, n̼ổ s̼ún̼g̼, r̼ư̼ợ̼t̼ đ̼uổi̼ nhau như t̼r̼o̼n̼g̼ phim... k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả k̼h̼u p̼̼̼h̼ố n̼á̼o̼ l̼o̼ạ̼n̼ - Ảnh 5.

Hiện v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ rõ

Hiện c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼n̼g̼ c̼ố h̼ồ s̼ơ, t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ m̼ở r̼ộn̼g̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, t̼r̼uy̼ b̼ắ̼t̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ đ̼ể̼ x̼ử l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ l̼uậ̼t̼. ​​​​​​​

Nguồn:kenh14.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.