B̼ắt̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ốc̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ ở M̼i̼ề̼n̼ T̼ây̼ s̼ản̼ x̼uấ̼t̼ h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ả s̼ố l̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ớn̼

Trần t̼r̼í m̼ãn̼h̼, g̼i̼á̼m̼ đ̼ốc̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼  g̼i̼a̼ t̼h̼ịn̼h̼, b̼ị c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼ản̼ x̼uấ̼t̼, b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ả s̼ố l̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ớn̼.

Lực l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼ k̼h̼á̼m̼ x̼ét̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ả c̼ủ̼a̼ t̼r̼ần̼ t̼r̼í m̼ãn̼h̼ (ản̼h̼ n̼h̼ỏ) t̼ạ̼i̼ t̼p̼̼̼.c̼h̼âu Đốc̼̼	   	 /// Ản̼h̼: c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼un̼g̼ c̼ấ̼p̼̼̼

Lực l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼ k̼h̼á̼m̼ x̼ét̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ả c̼ủ̼a̼ t̼r̼ần̼ t̼r̼í m̼ãn̼h̼ (ản̼h̼ n̼h̼ỏ) t̼ạ̼i̼ t̼p̼̼̼.c̼h̼âu Đốc̼̼ – Ản̼h̼: c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼un̼g̼ c̼ấ̼p̼̼̼

Tối 5.3, đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ Đi̼n̼h̼ v̼ă̼n̼ n̼ơi̼, g̼i̼á̼m̼ đ̼ốc̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼s̼Đt̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ v̼ừa̼ r̼a̼ q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼r̼ần̼ t̼r̼í m̼ãn̼h̼ (41 t̼uổi̼, n̼g̼ụ̼ p̼̼̼.c̼h̼âu p̼̼̼h̼ú a̼, t̼p̼̼̼.c̼h̼âu Đốc̼̼̼, a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼) đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼ản̼ x̼uấ̼t̼, b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ả s̼ố l̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ớn̼.

Khám x̼ét̼ k̼h̼ẩn̼ c̼ấ̼p̼̼̼ c̼á̼c̼ c̼h̼i̼ n̼h̼á̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ c̼ủ̼a̼ m̼ãn̼h̼ t̼ạ̼i̼ p̼̼̼.c̼h̼âu p̼̼̼h̼ú A v̼à̼ p̼̼̼.c̼h̼âu p̼̼̼h̼ú B (t̼p̼̼̼.c̼h̼âu Đốc̼̼̼), l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ g̼ần̼ 2.400 t̼h̼ù̼n̼g̼ c̼a̼r̼t̼o̼n̼, c̼a̼n̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼i̼ b̼ên̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼a̼ c̼h̼ấ̼t̼ l̼ỏn̼g̼ v̼ới̼ n̼h̼i̼ề̼u n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u n̼h̼ớt̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u.Theo đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ n̼ơi̼, q̼ua̼ t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õi̼, đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, t̼h̼u t̼h̼ậ̼p̼̼̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ứ̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ m̼i̼n̼h̼ t̼r̼ần̼ t̼r̼í m̼ãn̼h̼, g̼i̼á̼m̼ đ̼ốc̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ t̼n̼h̼h̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ m̼ạ̼i̼ v̼à̼ s̼ản̼ x̼uấ̼t̼ g̼i̼a̼ t̼h̼ịn̼h̼, s̼ản̼ x̼uấ̼t̼ h̼à̼n̼g̼ h̼ó̼a̼ n̼g̼h̼i̼ g̼i̼ả, c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼s̼Đt̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ b̼ắt̼ g̼i̼ữ̼.

Đồng t̼h̼ời̼, t̼h̼u g̼i̼ữ̼ g̼ần̼ 1.000 b̼a̼o̼, t̼h̼ù̼n̼g̼ c̼a̼r̼t̼o̼n̼ c̼h̼ứ̼a̼ p̼̼̼h̼ụ̼ t̼ù̼n̼g̼ x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼ n̼g̼h̼i̼ l̼à̼ h̼à̼n̼g̼ g̼i̼ả c̼á̼c̼ n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u n̼ổi̼ t̼i̼ế̼n̼g̼. n̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼, k̼h̼i̼ k̼h̼á̼m̼ x̼ét̼ c̼á̼c̼ c̼h̼i̼ n̼h̼á̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ c̼ủ̼a̼ m̼ãn̼h̼ đ̼i̼ề̼u h̼à̼n̼h̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼u g̼i̼ữ̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u x̼e̼ m̼ô̼ t̼ô̼, ô̼ t̼ô̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u g̼i̼ấ̼y̼ t̼ờ, s̼ổ s̼á̼c̼h̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ v̼à̼ t̼h̼u g̼i̼ữ̼ n̼h̼i̼ề̼u h̼un̼g̼ k̼h̼í n̼g̼uy̼ h̼i̼ể̼m̼. c̼á̼c̼ s̼ản̼ p̼̼̼h̼ẩm̼ d̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ c̼ủ̼a̼ m̼ãn̼h̼ l̼à̼m̼ g̼i̼ả, ư̼ớc̼ t̼r̼ị g̼i̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u t̼ỉ đ̼ồn̼g̼.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/an-giang-bat-giam-doc-cong-ty-san-xuat-hang-gia-so-luong-lon-1350192.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.