a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼: l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ Ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ x̼e̼ s̼a̼n̼g̼ c̼ấ̼̼t̼ g̼i̼ấ̼̼u̼ ở̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ b̼i̼ê̼n̼ g̼i̼ới̼

0

Th̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ g̼ần̼ đ̼â̼y̼, Tổ l̼i̼ê̼n̼ n̼g̼à̼n̼h̼ c̼h̼ốn̼g̼ b̼u̼ô̼n̼ l̼ậ̼u̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼a̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ c̼á̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ c̼ó̼ BKS n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼, n̼g̼h̼i̼ v̼ấ̼̼n̼ l̼à̼ x̼e̼ n̼h̼ậ̼p̼ l̼ậ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼̼t̼ g̼i̼ấ̼̼u̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ b̼i̼ê̼n̼ g̼i̼ới̼.

Qu̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ n̼ắ̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼, v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 21h̼, n̼g̼à̼y̼ 22/5, Tổ l̼i̼ê̼n̼ n̼g̼à̼n̼h̼ c̼h̼ốn̼g̼ b̼u̼ô̼n̼ l̼ậ̼u̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼a̼n̼g̼ p̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼ v̼ới̼ Cô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã Kh̼á̼n̼h̼ Bì̼n̼h̼ (h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú) v̼à̼ Đồn̼ Bi̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ Cử̼a̼ k̼h̼ẩ̼u̼ Lo̼n̼g̼ Bì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ b̼ãi̼ l̼ê̼n̼ x̼u̼ốn̼g̼ h̼à̼n̼g̼ h̼ó̼a̼ (k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ể̼n̼ h̼i̼ệ̼̼u̼) t̼r̼ê̼n̼ p̼h̼ần̼ đ̼ấ̼̼t̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ La̼ Vă̼n̼ Sén̼ (SN 1973, t̼ạ̼i̼ ấ̼̼p̼ Vạ̼t̼ Là̼i̼, x̼ã Kh̼á̼n̼h̼ Bì̼n̼h̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú).

Tổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u̼ Ca̼m̼r̼y̼ m̼à̼u̼ t̼r̼ắ̼n̼g̼, BKS n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼ 2V-0025 đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼̼t̼ g̼i̼ấ̼̼u̼ t̼ạ̼i̼ b̼ãi̼ h̼à̼n̼g̼.

Tổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ãi̼ c̼ó̼ 1 c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u̼ Ca̼m̼r̼y̼ m̼à̼u̼ t̼r̼ắ̼n̼g̼, BKS n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼ 2V-0025, đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼a̼o̼ b̼ọ̼c̼ k̼ín̼ k̼ỹ. Tạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼, b̼à̼ Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Th̼ị Ng̼ọ̼c̼ Tr̼â̼m̼ (SN 1982, t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ ấ̼̼p̼ Đồn̼g̼ Ky̼, x̼ã Qu̼ốc̼ Th̼á̼i̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú) đ̼ế̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼ c̼h̼ủ̼ s̼ở̼ h̼ữ̼u̼ h̼ợ̼p̼ p̼h̼á̼p̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼r̼ê̼n̼, đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ 1 g̼i̼ấ̼̼y̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ă̼n̼g̼ k̼ý̼ x̼e̼ BKS 2V-0025 b̼ằn̼g̼ c̼h̼ữ̼ n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼.

Bà̼ Tr̼â̼m̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼, c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ BKS 2V-0025 l̼à̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồn̼g̼ b̼à̼, t̼ê̼n̼ Võ Tấ̼̼n̼ Ng̼h̼ĩa̼ (s̼i̼n̼h̼ s̼ốn̼g̼ t̼ạ̼i̼ Ca̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼). Tr̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼, ô̼n̼g̼ Ng̼h̼ĩa̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ v̼ề̼ Vi̼ệ̼̼t̼ Na̼m̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼ầu̼ Lo̼n̼g̼ Bì̼n̼h̼ (Cử̼a̼ k̼h̼ẩ̼u̼ Kh̼á̼n̼h̼ Bì̼n̼h̼) n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ v̼ă̼n̼ b̼ản̼ p̼h̼á̼p̼ l̼ý̼ đ̼ể̼ x̼e̼ Ca̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼ãn̼h̼ t̼h̼ổ Vi̼ệ̼̼t̼ Na̼m̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ún̼g̼ q̼u̼y̼ đ̼ịn̼h̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

Tổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ản̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼, n̼i̼ê̼m̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼̼n̼ v̼à̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼h̼o̼ Cô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼, x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ịn̼h̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

Tổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ LEXUS RX350, BKS n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼ 2AQ-0639 t̼ạ̼i̼ k̼h̼o̼ h̼à̼n̼g̼ h̼ó̼a̼ c̼ủ̼a̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ TNHH MTV Ch̼ín̼h̼ Ph̼ư̼ợ̼n̼g̼ (x̼ã Kh̼á̼n̼h̼ An̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú).

Tr̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼, v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 11h̼, n̼g̼à̼y̼ 18/5, Tổ l̼i̼ê̼n̼ n̼g̼à̼n̼h̼ c̼h̼ốn̼g̼ b̼u̼ô̼n̼ l̼ậ̼u̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼a̼n̼g̼ p̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ Cô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã Kh̼á̼n̼h̼ An̼ (h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú) v̼à̼ Đồn̼ Bi̼ê̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ Cử̼a̼ k̼h̼ẩ̼u̼ Lo̼n̼g̼ Bì̼n̼h̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ k̼h̼o̼ h̼à̼n̼g̼ h̼ó̼a̼ c̼ủ̼a̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ TNHH MTV Ch̼ín̼h̼ Ph̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ v̼à̼n̼h̼ đ̼a̼i̼ b̼i̼ê̼n̼ g̼i̼ới̼ t̼h̼u̼ộc̼ ấ̼̼p̼ An̼ Kh̼á̼n̼h̼, x̼ã Kh̼á̼n̼h̼ An̼, d̼o̼ ô̼n̼g̼ Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Th̼a̼n̼h̼ Tù̼n̼g̼ (SN 1980, t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ ấ̼̼p̼ Bì̼n̼h̼ Di̼, x̼ã Kh̼á̼n̼h̼ Bì̼n̼h̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú) l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼̼n̼ v̼à̼ q̼u̼ản̼ l̼ý̼ k̼h̼o̼.

Tổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ t̼a̼n̼g̼ v̼ậ̼t̼.

Qu̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼, t̼ổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼o̼ c̼ó̼ 1 x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ l̼o̼ạ̼i̼ 5 c̼h̼ỗ̼ n̼g̼ồi̼, n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u̼ LEXUS RX350, BKS n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼ 2AQ-0639. Tạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼, ô̼n̼g̼ Tù̼n̼g̼ c̼ó̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ấ̼̼y̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ă̼n̼g̼ k̼ý̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼̼n̼ 2AQ-0639 b̼ằn̼g̼ c̼h̼ữ̼ n̼ư̼ớc̼ n̼g̼o̼à̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼, v̼ă̼n̼ b̼ản̼ p̼h̼á̼p̼ l̼ý̼ đ̼ể̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼̼n̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼ãn̼h̼ t̼h̼ổ Vi̼ệ̼̼t̼ Na̼m̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ịn̼h̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

Tổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ản̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼, n̼i̼ê̼m̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼̼n̼ v̼à̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼h̼o̼ Cô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ An̼ Ph̼ú đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼ử̼ l̼ý̼.

Tr̼ần̼ Lĩn̼h̼ – Ti̼ế̼n̼ Tầm̼

Nguồn: https://baomoi.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.