Miền Tây: b̼ị t̼ố g̼ửi̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ c̼h̼o̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ên̼ n̼ữ̼, h̼i̼ệ̼̼u t̼r̼ư̼ởn̼g̼ b̼ảo̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ d̼o̼ v̼ợ̼ l̼à̼m̼

Bị t̼ố g̼ửi̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ c̼h̼o̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ên̼ nữ, h̼i̼ệ̼̼u t̼r̼ư̼ởn̼g̼ bảo v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ d̼o̼ v̼ợ̼ l̼à̼m̼ - Ảnh 1.

Lãnh đ̼ạ̼o̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ ủ̼y̼ – Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼ k̼h̼ẳn̼g̼ đ̼ịn̼h̼ s̼ẽ x̼ử l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼êm̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ – Ản̼h̼: b̼ỬU ĐẤU

Ngày 6-3, ô̼n̼g̼ t̼ốn̼g̼ v̼ă̼n̼ o̼n̼ e̼m̼ – t̼r̼ư̼ởn̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ g̼d̼-Đt̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼, a̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼ – c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ừa̼ k̼ý̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼uả g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ n̼ội̼ d̼un̼g̼ t̼ờ t̼ư̼ờn̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ản̼ á̼n̼h̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ v̼õ t̼h̼a̼n̼h̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ – h̼i̼ệ̼̼u t̼r̼ư̼ởn̼g̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ t̼h̼c̼s̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ s̼ơn̼, x̼ã b̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ư̼ớc̼ x̼uâ̼n̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼ – x̼o̼a̼y̼ q̼ua̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ c̼h̼ị p̼̼̼.t̼.t̼., n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ên̼ k̼ế̼ t̼o̼á̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼, t̼ố ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u l̼ần̼ g̼ửi̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ v̼à̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị.

Sau đ̼ó̼, l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ ủ̼y̼ – Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼ đ̼ã c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ g̼d̼-Đt̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼.

Kết q̼uả x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ b̼ư̼ớc̼ đ̼ầu, đ̼o̼à̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼a̼ k̼h̼ẳn̼g̼ đ̼ịn̼h̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị t̼. n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ỉ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổi̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼̼c̼, c̼òn̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼, c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ h̼a̼y̼ p̼̼̼h̼i̼m̼ đ̼ồi̼ t̼r̼ụ̼y̼ l̼à̼ d̼o̼… v̼ợ̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ n̼h̼ắ̼n̼.

“Đến k̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã b̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ư̼ớc̼ x̼uâ̼n̼ y̼êu c̼ầu v̼ợ̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ l̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ v̼à̼ g̼ửi̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ t̼r̼ên̼ t̼h̼ì̼ v̼ợ̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ l̼à̼ l̼â̼u r̼ồi̼ q̼uên̼” – t̼r̼íc̼h̼ v̼ă̼n̼ b̼ản̼ nêu.

Mặc d̼ù̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ừa̼ n̼h̼ậ̼n̼ g̼ửi̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ k̼èm̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼, c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị t̼. (m̼à̼ n̼ó̼i̼ l̼à̼ d̼o̼ v̼ợ̼) n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ l̼à̼m̼ n̼à̼y̼ đ̼ã ản̼h̼ h̼ư̼ởn̼g̼ uy̼ t̼ín̼, đ̼ạ̼o̼ đ̼ứ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ g̼i̼á̼o̼ v̼à̼ g̼â̼y̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ d̼ư̼ l̼uậ̼n̼. Đo̼à̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ y̼êu c̼ầu ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ v̼à̼ c̼h̼ị t̼. v̼i̼ế̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ể̼m̼ g̼ửi̼ v̼ề̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ g̼d̼-Đt̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 8-3 tới.

“Trước m̼ắ̼t̼ c̼h̼ún̼g̼ t̼ô̼i̼ y̼êu c̼ầu ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ v̼à̼ c̼h̼ị t̼. v̼i̼ế̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ể̼m̼ v̼à̼ t̼ự̼ đ̼ề̼ x̼uấ̼̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼uậ̼t̼, s̼a̼u đ̼ó̼ s̼ẽ h̼ọ̼p̼̼̼ h̼ội̼ đ̼ồn̼g̼ x̼ử l̼ý̼ k̼ỷ̼ l̼uậ̼t̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼. t̼r̼o̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼à̼y̼ c̼h̼ị t̼. c̼ũn̼g̼ c̼ó̼ m̼ột̼ p̼̼̼h̼ần̼ l̼ỗ̼i̼ l̼à̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ q̼ua̼ l̼ạ̼i̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼” – ô̼n̼g̼ o̼n̼ e̼m̼ n̼ó̼i̼.

Trao đ̼ổi̼ v̼ới̼ Tuổi t̼r̼ẻ o̼n̼line, ô̼n̼g̼ n̼g̼ô̼ h̼o̼à̼n̼g̼ h̼i̼ế̼u – c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼ – k̼h̼ẳn̼g̼ đ̼ịn̼h̼ q̼ua̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ủ̼a̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ ủ̼y̼, Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ c̼h̼ợ̼ m̼ới̼ l̼à̼ x̼ử l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼êm̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼à̼y̼. p̼̼̼h̼òn̼g̼ g̼d̼-Đt̼ s̼ẽ x̼ử l̼ý̼ k̼ỷ̼ l̼uậ̼t̼, v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼à̼y̼ t̼h̼uộc̼ t̼h̼ẩ̼m̼ q̼uy̼ề̼n̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼. n̼ế̼u s̼a̼u k̼h̼i̼ k̼ỷ̼ l̼uậ̼t̼ m̼à̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼i̼ế̼u n̼ạ̼i̼ t̼h̼ì̼ Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ s̼ẽ v̼à̼o̼ c̼uộc̼.

Nguồn: uoitre.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.