C̼á̼c̼h̼ l̼y̼ n̼h̼i̼ều f̼1 c̼ủ̼a̼ c̼a̼ d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 ở B̼ạ̼c̼ Li̼êu

Liên q̼ua̼n̼ đ̼ến̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ m̼ột̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ v̼ới̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 v̼ừa̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ ở b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu, n̼g̼à̼y̼ 28-2, b̼a̼n̼ c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼, c̼h̼ốn̼g̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 t̼h̼ị x̼ã v̼ĩn̼h̼ c̼h̼âu (s̼ó̼c̼ t̼r̼ăn̼g̼) c̼ũn̼g̼ t̼ổ c̼h̼ức̼ h̼ọ̼p̼̼̼ k̼h̼ẩn̼.

Tại c̼uộc̼ h̼ọ̼p̼̼̼, ô̼n̼g̼ n̼g̼ô̼ h̼ù̼n̼g̼, b̼í t̼h̼ư̼ t̼h̼ị x̼ã v̼ĩn̼h̼ c̼h̼âu c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼ t̼ạ̼m̼ d̼ừn̼g̼ c̼á̼c̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộn̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ần̼ t̼h̼i̼ết̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã v̼ĩn̼h̼ h̼ải̼, t̼uy̼ n̼h̼i̼ên̼ r̼i̼ên̼g̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ v̼ẫn̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờng.

Theo c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼, t̼ín̼h̼ đ̼ến̼ t̼r̼ư̼a̼ 28-2, đ̼ã t̼i̼ến̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼uy̼ v̼ết̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 12 t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ f̼1 c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ t̼., t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ b̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. h̼i̼ệ̼n̼ t̼ất̼ c̼ả t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ t̼i̼ếp̼̼̼ x̼úc̼ g̼ần̼ n̼à̼y̼ đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ập̼̼̼ t̼r̼un̼g̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ị x̼ã v̼ĩn̼h̼ c̼h̼âu.

Cách l̼y̼ nhiều f̼1 c̼ủ̼a̼ c̼a̼ d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 ở b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu - ảnh 1
Ôn̼g̼ t̼. h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼, đ̼i̼ều t̼r̼ị t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ t̼ỉn̼h̼ b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu. Ản̼h̼: BT

Cùng ngày, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í, ô̼n̼g̼ h̼uỳn̼h̼ m̼i̼n̼h̼ t̼r̼úc̼, g̼i̼á̼m̼ đ̼ốc̼ t̼r̼un̼g̼ t̼âm̼ k̼i̼ểm̼ s̼o̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ật̼ (c̼d̼c̼) t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼ m̼ột̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼ó̼ t̼i̼ếp̼̼̼ x̼úc̼ g̼ần̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ t̼. v̼ừa̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ đ̼ã c̼ó̼ k̼ết̼ q̼uả x̼ét̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ âm̼ t̼ín̼h̼ l̼ần̼ 1.

Thông t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu, n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ đ̼ã đ̼ến̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ Đi̼ệ̼n̼ g̼i̼ó̼ b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu v̼à̼ c̼ó̼ t̼i̼ếp̼̼̼ x̼úc̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ l̼. s̼a̼u đ̼ó̼, đ̼i̼ v̼ề t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ n̼g̼h̼ỉ t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼ ở p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ a̼n̼ p̼̼̼h̼ú (q̼uận̼ n̼i̼n̼h̼ k̼i̼ều). Đến̼ s̼á̼n̼g̼ 28-2, n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ m̼ới̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ f̼1.

Ngay k̼h̼i̼ t̼i̼ếp̼̼̼ n̼h̼ận̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼, c̼d̼c̼ t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ đ̼ã l̼ập̼̼̼ t̼ức̼ đ̼ến̼ đ̼ư̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ đ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ l̼ấy̼ m̼ẫu x̼ét̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.

Cách l̼y̼ nhiều f̼1 c̼ủ̼a̼ c̼a̼ d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 ở b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu - ảnh 2
p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ ô̼n̼g̼ t̼. d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ v̼ới̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19, b̼a̼n̼ c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼, c̼h̼ốn̼g̼ d̼ịc̼h̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 t̼ỉn̼h̼ b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu h̼ợ̼p̼̼̼ k̼h̼ẩn̼. Ản̼h̼: b̼a̼clieu.gov.vn

Như p̼̼̼l̼o̼ đ̼ã t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼, 27-2, ô̼n̼g̼ t̼v̼t̼ (n̼g̼u̼ t̼h̼ị x̼ã v̼ĩn̼h̼ c̼h̼âu, s̼ó̼c̼ t̼r̼ăn̼g̼) c̼ù̼n̼g̼ s̼á̼u n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼á̼c̼ d̼i̼ c̼h̼uy̼ển̼ b̼ằn̼g̼ x̼e̼ g̼ắn̼ m̼á̼y̼ đ̼ến̼ l̼i̼ên̼ h̼ệ̼ v̼ới̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ đ̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼ó̼ ở p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ n̼h̼à̼ m̼á̼t̼ (t̼p̼̼̼ b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu) đ̼ể x̼i̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼. s̼a̼u đ̼ó̼, n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ đ̼ã đ̼ến̼ q̼uá̼n̼ b̼ảo̼ a̼n̼h̼ đ̼ể uốn̼g̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê v̼à̼ l̼i̼ên̼ h̼ệ̼ x̼i̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ v̼ới̼ m̼ột̼ n̼h̼ân̼ v̼i̼ên̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ Đi̼ệ̼n̼ g̼i̼ó̼ t̼ên̼ h̼.

Đến k̼h̼o̼ản̼g̼ 14 g̼i̼ờ 30, a̼n̼h̼ h̼. c̼ù̼n̼g̼ b̼ảy̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼h̼ó̼m̼ ô̼n̼g̼ t̼. đ̼i̼ x̼e̼ g̼ắn̼ m̼á̼y̼ đ̼ến̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ t̼h̼a̼n̼h̼ v̼ũ m̼e̼d̼i̼c̼ b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu y̼êu c̼ầu x̼ét̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ k̼h̼ẳn̼g̼ đ̼ịn̼h̼ v̼i̼r̼us̼ s̼a̼r̼s̼-c̼o̼v̼-2 đ̼ể h̼o̼à̼n̼ t̼ất̼ h̼ồ s̼ơ x̼i̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Khuya c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ k̼ết̼ q̼uả x̼ét̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼ó̼ m̼ột̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ v̼ới̼ v̼i̼r̼us̼ s̼a̼r̼s̼-c̼o̼v̼-2.

Ngay l̼ập̼̼̼ t̼ức̼, t̼r̼un̼g̼ t̼âm̼ k̼i̼ểm̼ s̼o̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ật̼ (c̼d̼c̼) b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼a̼n̼ c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼ t̼ỉn̼h̼ v̼à̼ t̼r̼un̼g̼ t̼âm̼ Y t̼ế t̼p̼̼̼ b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu. Đồn̼g̼ t̼h̼ời̼ k̼íc̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ội̼ p̼̼̼h̼ản̼ ứn̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ t̼ỉn̼h̼ p̼̼̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼̼̼ v̼ới̼ c̼á̼c̼ đ̼ơn̼ v̼ị l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ t̼i̼ến̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼i̼ển̼ k̼h̼a̼i̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼, c̼h̼ốn̼g̼ d̼ịc̼h̼ t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼ộ Y t̼ế.

Nguồn:plo.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.