C̼h̼ém̼ g̼ần̼ đ̼ứt̼ l̼ì̼a̼ t̼a̼y̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼ân̼ v̼ì̼ m̼ó̼n̼ n̼ợ̼ 900.000 đ̼ồn̼g̼

Chém g̼ần̼ đ̼ứt̼ l̼ì̼a̼ t̼a̼y̼ b̼ạ̼n̼ thân v̼ì̼ món n̼ợ̼ 900.000 đ̼ồn̼g̼ - Ảnh 1.

Nơi x̼ảy̼ r̼a̼ v̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ – Ản̼h̼: m̼i̼n̼h̼ HÒA

Ngày 28-2, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ t̼h̼ủ̼ Đức̼̼̼ (t̼p̼̼̼.h̼c̼m̼) đ̼a̼n̼g̼ t̼r̼uy̼ x̼ét̼ b̼ù̼i̼ h̼ữu t̼à̼i̼ (n̼g̼u̼ t̼p̼̼̼ t̼h̼ủ̼ Đức̼̼̼̼) đ̼ể đ̼i̼ều t̼r̼a̼ v̼ề h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ d̼ù̼n̼g̼ h̼un̼g̼ k̼h̼í c̼h̼ém̼ g̼ần̼ đ̼ứt̼ l̼ì̼a̼ c̼ẳn̼g̼ t̼a̼y̼ a̼n̼h̼ v̼ũ v̼ăn̼ h̼i̼ếu (30 t̼uổi̼, n̼g̼u̼ t̼p̼̼̼ t̼h̼ủ̼ Đức̼̼̼̼). h̼i̼ệ̼n̼ t̼à̼i̼ đ̼ã b̼ỏ t̼r̼ốn̼.

Theo t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu, t̼à̼i̼ v̼à̼ h̼i̼ếu l̼à̼ b̼ạ̼n̼ h̼ọ̼c̼ c̼h̼un̼g̼ r̼ất̼ t̼h̼ân̼. v̼ì̼ 900.000 đ̼ồn̼g̼ t̼i̼ền̼ n̼ợ̼ m̼à̼ h̼a̼i̼ b̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ m̼âu t̼h̼uẫn̼ r̼ồi̼ n̼h̼i̼ều l̼ần̼ t̼h̼á̼c̼h̼ t̼h̼ức̼ g̼ặp̼̼̼ m̼ặt̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ết̼. Đến̼ t̼ối̼ 27-2, Tài c̼ầm̼ h̼un̼g̼ k̼h̼í q̼ua̼ n̼h̼à̼ h̼i̼ếu t̼r̼ên̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ t̼a̼m̼ c̼h̼âu, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ t̼a̼m̼ b̼ì̼n̼h̼, t̼p̼̼̼ t̼h̼ủ̼ Đức̼̼̼ đ̼ể n̼ó̼i̼ chuyện.

Tại đ̼ây̼, h̼a̼i̼ b̼ên̼ t̼i̼ếp̼̼̼ t̼u̼c̼ x̼ảy̼ r̼a̼ c̼ãi̼ v̼ã, t̼à̼i̼ đ̼ã chém a̼n̼h̼ h̼i̼ếu g̼ần̼ đ̼ứt̼ l̼ì̼a̼ c̼ẳn̼g̼ t̼a̼y̼ t̼r̼á̼i̼. g̼ây̼ á̼n̼ x̼o̼n̼g̼, t̼à̼i̼ b̼ỏ t̼r̼ốn̼.

Anh h̼i̼ếu đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấp̼̼̼ cứu. n̼h̼ận̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ t̼h̼ủ̼ Đức̼̼̼ c̼ó̼ m̼ặt̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼, t̼r̼uy̼ x̼ét̼ h̼un̼g̼ t̼h̼ủ̼.

Nguồn:tuoitre.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.