C̼ô̼ g̼á̼i̼ c̼ố v̼ư̼ợ̼t̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ, t̼ô̼n̼g̼ l̼ậ̼t̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼

Bất c̼h̼ấ̼p̼̼̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ đ̼a̼n̼g̼ b̼ậ̼t̼ s̼á̼n̼g̼, n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ v̼ẫn̼ k̼éo̼ g̼a̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ “p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ b̼a̼y̼” q̼ua̼ g̼i̼a̼o̼ l̼ộ v̼à̼ đ̼âm̼ t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼̼n̼ v̼à̼o̼ h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ l̼ậ̼t̼ n̼g̼a̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼ư̼ờn̼g̼.

Nhiều c̼ư̼ d̼ân̼ m̼ạ̼n̼g̼ m̼ới̼ đ̼ây̼ “g̼i̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼” k̼h̼i̼ x̼e̼m̼ q̼ua̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ản̼h̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼ó̼ t̼i̼n̼, k̼h̼i̼ m̼ột̼ n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ “p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ b̼a̼y̼” q̼ua̼ n̼g̼ã t̼ư̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ v̼à̼ đ̼âm̼ v̼à̼o̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ x̼e̼ n̼à̼y̼ “n̼g̼ã c̼h̼ổn̼g̼ v̼ó̼”.

Vụ v̼i̼ệ̼̼c̼ x̼ảy̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ g̼ần̼ 11 g̼i̼ờ t̼r̼ư̼a̼ 4.3.2021, t̼ạ̼i̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ m̼ỹ p̼̼̼h̼ư̼ớc̼, t̼x̼. b̼ế̼n̼ c̼á̼t̼, b̼ì̼n̼h̼ d̼ư̼ơn̼g̼.

C̼ô̼ g̼á̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ “p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ b̼a̼y̼” đ̼âm̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ “n̼g̼ã c̼h̼ổn̼g̼ v̼ó̼”

Theo h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ t̼r̼íc̼h̼ x̼uấ̼t̼ t̼ừ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ g̼ắn̼ t̼r̼ên̼ ô̼̼ t̼ô̼ l̼ư̼u t̼h̼ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ía̼ s̼a̼u, t̼h̼ời̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ên̼, ô̼̼ t̼ô̼ n̼à̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼ừn̼g̼ c̼h̼ờ đ̼èn̼ đ̼ỏ t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ g̼i̼a̼o̼ l̼ộ. l̼úc̼ n̼à̼y̼ x̼uấ̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ m̼ột̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ r̼ẽ p̼̼̼h̼ải̼.

Tuy n̼h̼i̼ên̼, k̼h̼i̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ r̼ẽ s̼a̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ g̼i̼ữ̼a̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ t̼h̼ì̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ x̼uấ̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ m̼ột̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ d̼o̼ n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ đ̼i̼ề̼u k̼h̼i̼ể̼n̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ b̼ạ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼ q̼ua̼ g̼i̼a̼o̼ l̼ộ n̼ó̼i̼ t̼r̼ên̼. d̼o̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼, v̼ư̼ợ̼t̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u q̼ua̼n̼ s̼á̼t̼, n̼i̼n̼j̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼ịp̼̼̼ p̼̼̼h̼ản̼ x̼ạ̼ v̼à̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼á̼i̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ đ̼a̼n̼g̼ s̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ờn̼g̼. c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ s̼a̼u đ̼ó̼ đ̼âm̼ t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼̼n̼ b̼ên̼ h̼ô̼n̼g̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼. n̼ữ̼ n̼i̼n̼j̼a̼ n̼g̼ã x̼uốn̼g̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u h̼i̼ệ̼̼u b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼.

Ninja l̼á̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ b̼a̼y v̼ư̼ợ̼t̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ, đ̼âm̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ ‘ngã c̼h̼ổn̼g̼ vó’ - ản̼h̼ 1

 

Nhiều c̼ư̼ d̼ân̼ m̼ạ̼n̼g̼ t̼ỏ r̼a̼ b̼ứ̼c̼ x̼úc̼ t̼r̼ư̼ớc̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ c̼ẩu t̼h̼ả c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼ụ̼ n̼ữ̼

Đáng n̼ó̼i̼, t̼ì̼n̼h̼ h̼uốn̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u n̼g̼ư̼ời̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ l̼à̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ s̼a̼u c̼ú đ̼âm̼ m̼ạ̼n̼h̼ t̼ừ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼ã c̼h̼ới̼ v̼ới̼ v̼à̼ s̼a̼u đ̼ó̼ l̼ậ̼t̼ n̼g̼a̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼a̼ đ̼ư̼ờn̼g̼. r̼ấ̼t̼ m̼a̼y̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ b̼a̼ g̼á̼c̼ n̼à̼y̼ c̼ũn̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼ặp̼̼̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ đ̼á̼n̼g̼ k̼ể̼.

Đoạn v̼i̼d̼e̼o̼ s̼a̼u đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼ t̼r̼ên̼ c̼á̼c̼ d̼i̼ễ̼n̼ đ̼à̼n̼, h̼ội̼ n̼h̼ó̼m̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ v̼à̼ l̼ậ̼p̼̼̼ t̼ứ̼c̼ t̼h̼u h̼út̼ s̼ự̼ q̼ua̼n̼ t̼âm̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ô̼n̼g̼ đ̼ảo̼ c̼ư̼ d̼ân̼ m̼ạ̼n̼g̼. m̼ột̼ l̼ần̼ n̼ữ̼a̼, c̼h̼ủ̼ đ̼ề̼ “p̼̼̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ l̼á̼i̼ x̼e̼” l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u n̼g̼ư̼ời̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼à̼n̼ l̼uậ̼n̼. t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ản̼ l̼ê n̼g̼h̼ị h̼à̼i̼ h̼ư̼ớc̼: “Đừn̼g̼ x̼e̼m̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ s̼ứ̼c̼ m̼ạ̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼i̼n̼j̼a̼”. t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼, f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ p̼̼̼h̼a̼n̼ t̼ấ̼n̼ Đi̼ệ̼̼p̼̼̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼uậ̼n̼: “c̼h̼ạ̼y̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ần̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ đ̼èn̼ v̼à̼n̼g̼ g̼ì̼ l̼uô̼n̼. c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ấ̼y̼ c̼h̼ị l̼ên̼ g̼a̼ l̼à̼ c̼ứ̼ n̼h̼ư̼ l̼ên̼ t̼h̼i̼ên̼ đ̼à̼n̼g̼”.

Bên c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ ít̼ c̼ư̼ d̼ân̼ m̼ạ̼n̼g̼ c̼ũn̼g̼ t̼ỏ r̼a̼ b̼ứ̼c̼ x̼úc̼ v̼ới̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ c̼ẩu t̼h̼ả, b̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼p̼̼̼ l̼uậ̼t̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼. t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ản̼ t̼un̼ n̼g̼uy̼e̼n̼ b̼ứ̼c̼ x̼úc̼: “c̼o̼n̼ n̼à̼y̼ b̼ị n̼g̼á̼o̼ đ̼á̼ à̼?”. c̼òn̼ n̼i̼c̼k̼ n̼a̼m̼e̼ t̼r̼i̼ n̼g̼uy̼e̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằn̼g̼: “l̼á̼i̼ y̼ế̼u m̼à̼ c̼òn̼ c̼ẩu t̼h̼ả”.

Xe m̼á̼y̼ v̼ư̼ợ̼t̼ đ̼èn̼ đ̼ỏ x̼ử p̼̼̼h̼ạ̼t̼ r̼a̼ s̼a̼o̼?

Nghị đ̼ịn̼h̼ 100/2019/n̼Đ-c̼p̼̼̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼: p̼̼̼h̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ 600.000 đ̼ồn̼g̼ đ̼ế̼n̼ 1.000.000 đ̼ồn̼g̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ề̼u k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ấ̼p̼̼̼ h̼à̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼̼u l̼ệ̼̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ đ̼èn̼ t̼ín̼ h̼i̼ệ̼̼u g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ (Đi̼ể̼m̼ e k̼h̼o̼ản̼ 4 Đi̼ề̼u 6).

Ngoài b̼ị p̼̼̼h̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼, n̼g̼ư̼ời̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ c̼òn̼ b̼ị t̼ư̼ớc̼ q̼uy̼ề̼n̼ s̼ử d̼ụ̼n̼g̼ g̼i̼ấ̼y̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ t̼ừ 01 t̼h̼á̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ 03 t̼h̼á̼n̼g̼.

Nguồn:/thanhnien.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.