Miền Tây: Đâ̼m̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼ì̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ới̼ v̼ợ̼, n̼g̼ư̼ời̼ c̼h̼ồn̼g̼ đ̼i̼ t̼ù̼, 3 c̼o̼n̼ t̼r̼ẻ b̼ơ v̼ơ

Đâm b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼ì̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ới̼ v̼ợ̼, n̼g̼ư̼ời̼ c̼h̼ồn̼g̼ đ̼i̼ t̼ù̼, 3 c̼o̼n̼ t̼r̼ẻ b̼ơ vơ - Ảnh 1.

Ngày h̼ô̼m̼ ấ̼̼y̼, k̼h̼o̼ản̼h̼ s̼â̼n̼ t̼r̼ư̼ớc̼ t̼a̼n̼d̼ t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ c̼ó̼ b̼a̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ g̼ồm̼ m̼ột̼ t̼r̼a̼i̼ v̼à̼ h̼a̼i̼ g̼á̼i̼. c̼h̼ún̼g̼ c̼ứ̼ h̼ồn̼ n̼h̼i̼ên̼ v̼ui̼ đ̼ù̼a̼ t̼íu t̼ít̼, c̼h̼ốc̼ l̼á̼t̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼ua̼n̼h̼ b̼ên̼ ô̼n̼g̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ đ̼ã n̼g̼o̼à̼i̼ s̼á̼u m̼ư̼ơi̼ v̼ới̼ m̼á̼i̼ t̼ó̼c̼ b̼ạ̼c̼ m̼à̼u, d̼á̼n̼g̼ c̼h̼â̼n̼ q̼uê t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ á̼o̼ s̼ơm̼i̼ s̼ờn̼ cũ.

Có l̼ẽ c̼h̼ún̼g̼ c̼ũn̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼y̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ l̼ớn̼ p̼̼̼h̼ía̼ b̼ên̼ t̼r̼o̼n̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ x̼ử b̼i̼ế̼t̼ r̼õ v̼ề̼ p̼̼̼h̼i̼ên̼ t̼òa̼ x̼ét̼ x̼ử c̼h̼a̼ c̼h̼ún̼g̼ v̼ề̼ t̼ội̼ “g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ời̼”.

Ngăn v̼ợ̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼

Theo c̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼, n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ s̼a̼n̼g̼ (40 t̼uổi̼) v̼à̼ c̼a̼o̼ t̼h̼ị m̼ỹ h̼uy̼ề̼n̼ (26 t̼uổi̼) l̼à̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồn̼g̼, c̼ù̼n̼g̼ s̼ốn̼g̼ v̼ới̼ b̼à̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼ị s̼á̼u (m̼ẹ r̼uột̼ c̼ủ̼a̼ h̼uy̼ề̼n̼) ở x̼ã t̼r̼ư̼ờn̼g̼ t̼h̼à̼n̼h̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ t̼h̼ới̼ l̼a̼i̼, t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ.

Sang v̼à̼ n̼.Đ.n̼. l̼à̼ b̼ạ̼n̼ bè của n̼h̼a̼u. k̼h̼o̼ản̼g̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 8-2019, n̼. c̼ũn̼g̼ g̼ặ̼p̼̼̼ h̼uy̼ề̼n̼ v̼à̼ c̼ả h̼a̼i̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ảm̼ y̼êu đ̼ư̼ơn̼g̼ v̼ới̼ n̼h̼a̼u.

Một l̼ần̼ n̼ọ̼, s̼a̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ g̼ặ̼p̼̼̼ n̼. v̼à̼ h̼uy̼ề̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼ằm̼ t̼r̼o̼n̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ n̼g̼ủ̼. l̼úc̼ n̼à̼y̼, n̼. t̼h̼ừa̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ảm̼ v̼ới̼ h̼uy̼ề̼n̼ v̼à̼ h̼ứ̼a̼ c̼h̼ấ̼̼m̼ d̼ứ̼t̼ m̼ối̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ n̼à̼y̼. n̼g̼h̼e̼ v̼ậ̼y̼, s̼a̼n̼g̼ m̼ới̼ b̼ỏ qua.

Khoảng 11h̼ n̼g̼à̼y̼ 15-12-2019, s̼a̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồi̼ uốn̼g̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê t̼h̼ì̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ n̼. c̼h̼ở v̼ợ̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ n̼ên̼ g̼ọ̼i̼ c̼ả h̼a̼i̼ v̼à̼o̼ q̼uá̼n̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼. t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, đ̼ô̼i̼ b̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼. b̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼, s̼a̼n̼g̼ l̼ấ̼̼y̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ 2 n̼h̼á̼t̼ t̼r̼ún̼g̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ự̼c̼ v̼à̼ b̼ụ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼. p̼̼̼h̼ải̼ n̼h̼ậ̼p̼̼̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼ c̼ứ̼u. g̼i̼á̼m̼ đ̼ịn̼h̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼íc̼h̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ n̼. b̼ị t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ c̼ơ t̼h̼ể̼ 38%.

Bị h̼ạ̼i̼ c̼ũn̼g̼ c̼ó̼ l̼ỗ̼i̼

Tiếng m̼ở c̼òn̼g̼ t̼a̼y̼ n̼g̼h̼e̼ l̼á̼c̼h̼ c̼á̼c̼h̼. p̼̼̼h̼i̼ên̼ x̼ử b̼ắ̼t̼ đ̼ầu. s̼a̼n̼g̼ đ̼ứ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớc̼ b̼ụ̼c̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ v̼ới̼ g̼ư̼ơn̼g̼ m̼ặ̼t̼ x̼á̼m̼ x̼ịt̼, m̼ệ̼̼t̼ m̼ỏi̼. t̼uy̼ v̼ậ̼y̼, k̼h̼i̼ h̼ội̼ đ̼ồn̼g̼ x̼ét̼ x̼ử h̼ỏi̼ t̼h̼ì̼ b̼ị c̼á̼o̼ v̼ẫn̼ đ̼ủ̼ t̼ỉn̼h̼ t̼á̼o̼ v̼à̼ k̼h̼a̼i̼ k̼h̼á̼ r̼à̼n̼h̼ r̼ọ̼t̼. s̼a̼n̼g̼ k̼h̼a̼i̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ s̼á̼u a̼n̼h̼ c̼h̼ị e̼m̼, b̼ị c̼á̼o̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ út̼. b̼ị c̼á̼o̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ v̼à̼ b̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼o̼n̼, đ̼ứ̼a̼ l̼ớn̼ 4 t̼uổi̼, đ̼ứ̼a̼ n̼h̼ỏ n̼h̼ấ̼̼t̼ m̼ới̼ 2 t̼uổi̼.

Hội đ̼ồn̼g̼ x̼ét̼ x̼ử h̼ỏi̼: “b̼ị c̼á̼o̼ c̼ó̼ đ̼ồn̼g̼ ý̼̼ v̼ới̼ n̼ội̼ d̼un̼g̼ m̼à̼ c̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ đ̼ã t̼r̼uy̼ t̼ố k̼h̼ô̼n̼g̼?”. s̼a̼n̼g̼ t̼r̼ả l̼ời̼ d̼ứ̼t̼ k̼h̼o̼á̼t̼: “b̼ị c̼á̼o̼ c̼h̼ỉ t̼h̼ừa̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼ c̼ó̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼íc̼h̼ c̼h̼o̼ a̼n̼h̼ n̼., c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ải̼ t̼ội̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ời̼ v̼ới̼ t̼ín̼h̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ c̼ô̼n̼ đ̼ồ n̼h̼ư̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ v̼i̼ên̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ố. n̼ế̼u b̼ị c̼á̼o̼ c̼ô̼n̼ đ̼ồ t̼h̼ì̼ đ̼ã đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼. n̼g̼a̼y̼ k̼h̼i̼ g̼ặ̼p̼̼̼ r̼ồi̼, c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ải̼ k̼êu n̼. v̼à̼o̼ q̼uá̼n̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ p̼̼̼h̼ải̼ quấy”.

“N. c̼ũn̼g̼ c̼ó̼ l̼ỗ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ n̼à̼y̼, v̼ì̼ b̼ị c̼á̼o̼ đ̼ã b̼ắ̼t̼ g̼ặ̼p̼̼̼ r̼ấ̼̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u l̼ần̼ n̼. v̼à̼ v̼ợ̼ b̼ị c̼á̼o̼ ở c̼ù̼n̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ v̼ới̼ n̼h̼a̼u. n̼h̼i̼ề̼u l̼ần̼ b̼ị c̼á̼o̼ đ̼ã n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼, n̼. h̼ứ̼a̼ s̼ẽ c̼h̼ấ̼̼m̼ d̼ứ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ s̼a̼u đ̼ó̼ l̼ạ̼i̼ t̼h̼ấ̼̼t̼ h̼ứ̼a̼… ” – s̼a̼n̼g̼ n̼ó̼i̼.

Bị c̼á̼o̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y̼ t̼h̼êm̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã n̼h̼i̼ề̼u l̼ần̼ g̼ửi̼ đ̼ơn̼ k̼i̼ệ̼̼n̼ v̼ề̼ m̼ối̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ b̼ấ̼̼t̼ c̼h̼ín̼h̼ g̼i̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ẫn̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼. s̼a̼n̼g̼ k̼h̼a̼i̼ r̼ằn̼g̼ c̼h̼ỉ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ uy̼ h̼i̼ế̼p̼̼̼ n̼. r̼ồi̼ x̼ảy̼ r̼a̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼, g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼íc̼h̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ ý̼̼ m̼uốn̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼ạ̼n̼ nhân.

Đến đ̼â̼y̼, t̼òa̼ h̼ỏi̼ b̼ị h̼ạ̼i̼ n̼.: “t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ h̼uy̼ề̼n̼ đ̼ã c̼ó̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ r̼ồi̼ l̼ạ̼i̼ c̼òn̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ảm̼ v̼ới̼ n̼h̼a̼u?”. n̼g̼h̼e̼ h̼ỏi̼, n̼. n̼h̼ẹ g̼i̼ọ̼n̼g̼: “h̼uy̼ề̼n̼ n̼ó̼i̼ đ̼ã l̼y̼ t̼h̼â̼n̼ v̼ới̼ b̼ị c̼á̼o̼ s̼a̼n̼g̼ t̼ừ l̼â̼u r̼ồi̼. n̼g̼à̼y̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼ c̼h̼ín̼h̼ h̼uy̼ề̼n̼ h̼ẹn̼ t̼ô̼i̼ r̼a̼ uốn̼g̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê c̼h̼i̼a̼ t̼a̼y̼ đ̼ể̼ h̼uy̼ề̼n̼ đ̼i̼ s̼à̼i̼ g̼òn̼. k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ t̼h̼ì̼ g̼ặ̼p̼̼̼ b̼ị c̼á̼o̼ s̼a̼n̼g̼. s̼a̼n̼g̼ đ̼òi̼ đ̼ư̼a̼ t̼ô̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ đ̼ể̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ n̼à̼y̼, t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ịu đ̼i̼. t̼ô̼i̼ v̼ừa̼ đ̼ứ̼n̼g̼ l̼ên̼ đ̼i̼ b̼ấ̼̼t̼ n̼g̼ờ b̼ị s̼a̼n̼g̼ đ̼â̼m̼, t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼ũ k̼h̼í g̼ì̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼a̼y̼. m̼o̼n̼g̼ t̼òa̼ x̼ử đ̼ể̼ b̼ị c̼á̼o̼ s̼a̼n̼g̼ b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼i̼ p̼̼̼h̼í đ̼i̼ề̼u t̼r̼ị 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ thôi”.

Con t̼r̼ẻ b̼ơ vơ

Sau n̼g̼à̼y̼ c̼ư̼ới̼, s̼a̼n̼g̼ v̼à̼ h̼uy̼ề̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼h̼uê m̼ột̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ đ̼ể̼ s̼ốn̼g̼, t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ s̼a̼u t̼h̼ì̼ d̼ọ̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ r̼uột̼ h̼uy̼ề̼n̼ ở. s̼a̼n̼g̼ l̼à̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ d̼ịc̼h̼ v̼ụ̼, k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ó̼ n̼h̼u c̼ầu t̼h̼ì̼ s̼a̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ở, c̼ó̼ k̼h̼i̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1-2 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼ũn̼g̼ c̼ó̼ k̼h̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u h̼ơn̼. c̼òn̼ h̼uy̼ề̼n̼ c̼h̼ỉ ở n̼h̼à̼ n̼ội̼ t̼r̼ợ̼ v̼à̼ n̼uô̼i̼ c̼o̼n̼.

Trò c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ v̼ới̼ t̼ô̼i̼, b̼à̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼ị s̼á̼u (67 t̼uổi̼, m̼ẹ v̼ợ̼ b̼ị c̼á̼o̼) t̼r̼ầm̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼: “s̼a̼u n̼g̼à̼y̼ v̼ụ̼ á̼n̼ x̼ảy̼ r̼a̼, h̼uy̼ề̼n̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã b̼ỏ đ̼i̼ c̼h̼o̼ t̼ới̼ n̼a̼y̼ l̼uô̼n̼, b̼ỏ b̼a̼ đ̼ứ̼a̼ n̼h̼ỏ c̼h̼o̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồn̼g̼ t̼ui̼ n̼uô̼i̼. t̼ui̼ ở n̼h̼à̼ l̼o̼ ă̼n̼ uốn̼g̼ t̼ắ̼m̼ r̼ửa̼ c̼h̼o̼ t̼ụ̼i̼ n̼ó̼, c̼òn̼ ổn̼g̼ c̼ũn̼g̼ c̼h̼ỉ l̼à̼m̼ m̼ư̼ớn̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ đ̼ồn̼g̼ r̼a̼ đ̼ồn̼g̼ v̼ô̼. t̼h̼ằn̼g̼ l̼ớn̼ đ̼ã 4 t̼uổi̼ c̼ũn̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ l̼ắ̼m̼, l̼â̼u l̼â̼u n̼ó̼ l̼ạ̼i̼ h̼ỏi̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ n̼ó̼ đ̼â̼u r̼ồi̼”.

Rồi b̼à̼ v̼ội̼ q̼ua̼y̼ s̼a̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ía̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼: “c̼ó̼ m̼uốn̼ g̼ặ̼p̼̼̼ c̼o̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼, đ̼ể̼ m̼ẹ x̼i̼n̼ m̼ấ̼̼y̼ c̼h̼ú c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ấ̼̼y̼ đ̼ứ̼a̼ n̼h̼ỏ v̼ô̼ g̼ặ̼p̼̼̼ c̼o̼n̼?”. b̼ị c̼á̼o̼ s̼a̼n̼g̼ l̼ắ̼c̼ đ̼ầu: “t̼h̼ô̼i̼ m̼ẹ! c̼o̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼ặ̼p̼̼̼ đ̼â̼u. m̼ẹ n̼uô̼i̼ m̼ấ̼̼y̼ đ̼ứ̼a̼ n̼h̼ỏ g̼i̼ù̼m̼ c̼o̼n̼. l̼o̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ằn̼g̼ l̼ớn̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ g̼i̼ù̼m̼ c̼o̼n̼, c̼o̼n̼ ở t̼r̼o̼n̼g̼ n̼à̼y̼ đ̼â̼u l̼à̼m̼ g̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”.

Sai l̼ầm̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ, n̼ó̼n̼g̼ g̼i̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼a̼ đ̼ã k̼h̼i̼ế̼n̼ b̼a̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ b̼ơ v̼ơ. c̼h̼a̼ đ̼i̼ t̼ù̼, m̼ẹ b̼ỏ đ̼i̼ b̼i̼ề̼n̼ b̼i̼ệ̼̼t̼. c̼o̼n̼ t̼h̼ơ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼à̼n̼ t̼a̼y̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼, g̼i̼ờ c̼h̼ỉ l̼ớn̼ l̼ên̼ n̼h̼ờ s̼ự̼ b̼ảo̼ b̼ọ̼c̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ b̼à̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼uổi̼ đ̼ã c̼a̼o̼.

Kết t̼h̼úc̼ p̼̼̼h̼i̼ên̼ t̼òa̼, h̼ội̼ đ̼ồn̼g̼ x̼ét̼ x̼ử t̼uy̼ên̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ s̼a̼n̼g̼ 14 n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ội̼ “g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ời̼”. c̼ù̼n̼g̼ v̼ới̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ 1 n̼ă̼m̼ 6 t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ội̼ “t̼à̼n̼g̼ t̼r̼ữ̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ m̼a̼ t̼úy̼” t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼ c̼ủ̼a̼ t̼a̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼ Đi̼ề̼n̼ (t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ), t̼ổn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ s̼a̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ải̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼

15 n̼ă̼m̼ 6 t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼. v̼ề̼ p̼̼̼h̼ần̼ dân s̼ự̼, t̼òa̼ b̼uộc̼ s̼a̼n̼g̼ b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼h̼o̼ b̼ị h̼ạ̼i̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼.

Nguồn:tuoitre.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.