L̼â̼m̼ Đồn̼g̼: t̼r̼uy̼ n̼ã p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ỏ t̼r̼ốn̼ k̼h̼ỏi̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼

Trại g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ (t̼h̼uộc̼ c̼ụ̼c̼ c̼10 – b̼ộ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, ở x̼ã l̼ộc̼ t̼h̼à̼n̼h̼, h̼.b̼ảo̼ l̼â̼m̼, l̼â̼m̼ Đồn̼g̼) v̼ừa̼ r̼a̼ q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼r̼uy̼ n̼ã t̼o̼à̼n̼ q̼uốc̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ b̼ỏ t̼r̼ốn̼ k̼h̼ỏi̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼.

Phạm n̼h̼â̼n̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ /// Ản̼h̼: c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼un̼g̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼ Phạm n̼h̼â̼n̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ – Ản̼h̼: c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼un̼g̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼

p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ

Ảnh: c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼un̼g̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼

Nguyễn v̼ă̼n̼ v̼õ (44 t̼uổi̼, q̼uê q̼uá̼n̼ n̼a̼m̼ Địn̼h̼, c̼ư̼ t̼r̼ú t̼h̼ô̼n̼ 10, x̼ã l̼ộc̼ n̼a̼m̼, h̼.b̼ảo̼ l̼â̼m̼, l̼â̼m̼ Đồn̼g̼) l̼à̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ấ̼̼p̼̼̼ h̼à̼n̼h̼ á̼n̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ c̼h̼un̼g̼ t̼h̼â̼n̼ v̼ề̼ t̼ội̼ “g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ời̼” t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ á̼n̼ s̼ố 84 n̼g̼à̼y̼ 16.8.2010 c̼ủ̼a̼ t̼a̼n̼d̼ t̼ỉn̼h̼ l̼â̼m̼ Đồn̼g̼. p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ b̼ỏ t̼r̼ốn̼ k̼h̼ỏi̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 8.3.

Theo q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼r̼uy̼ n̼ã s̼ố 01 n̼g̼à̼y̼ 8.3.2021 c̼ủ̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼, đ̼ặ̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ d̼ạ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ l̼à̼ c̼a̼o̼ 1,56 m̼, t̼ó̼c̼ n̼g̼ắ̼n̼, k̼h̼uô̼n̼ m̼ặ̼t̼ v̼uô̼n̼g̼, s̼ốn̼g̼ m̼ũi̼ g̼ồ g̼ãy̼, d̼á̼i̼ t̼a̼i̼ c̼h̼úc̼, n̼ế̼p̼̼̼ t̼a̼i̼ d̼ư̼ới̼ t̼r̼un̼g̼ b̼ì̼n̼h̼. Đặ̼c̼ b̼i̼ệ̼̼t̼, n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ c̼ó̼ d̼ấ̼̼u v̼ế̼t̼ r̼i̼ên̼g̼ l̼à̼ n̼ốt̼ r̼uồi̼ c̼á̼c̼h̼ 1 c̼m̼ t̼r̼ên̼ s̼a̼u đ̼ầu l̼ô̼n̼g̼ m̼à̼y̼ t̼r̼á̼i̼.

Hiện, q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼r̼uy̼ n̼ã đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ g̼ửi̼ v̼ề̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ l̼â̼n̼ c̼ậ̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼p̼̼̼.b̼ảo̼ l̼ộc̼ v̼à̼ h̼.b̼ảo̼ l̼â̼m̼, d̼i̼ l̼i̼n̼h̼ (l̼â̼m̼ Đồn̼g̼)… đ̼ể̼ c̼ù̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼̼̼ t̼r̼uy̼ b̼ắ̼t̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼.

Theo t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼, đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g̼ 9.3, c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼uộc̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ l̼â̼m̼ Đồn̼g̼ v̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ t̼ỉn̼h̼ l̼â̼m̼ Đồn̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơn̼g̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼̼p̼̼̼ v̼ụ̼ t̼r̼uy̼ b̼ắ̼t̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ốn̼ t̼r̼ạ̼i̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ.

Theo q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼r̼uy̼ n̼ã n̼à̼y̼, b̼ấ̼̼t̼ k̼ỳ n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼o̼ c̼ũn̼g̼ c̼ó̼ q̼uy̼ề̼n̼ b̼ắ̼t̼ v̼à̼ d̼ẫn̼ g̼i̼ải̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ đ̼ế̼n̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, v̼i̼ệ̼̼n̼ k̼s̼n̼d̼ h̼o̼ặ̼c̼ Ub̼n̼d̼ x̼ã, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼, t̼h̼ị t̼r̼ấ̼̼n̼ n̼ơi̼ g̼ần̼ n̼h̼ấ̼̼t̼. m̼ọ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼un̼g̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ s̼ẽ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ữ̼ b̼í m̼ậ̼t̼ t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼.

k̼h̼i̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ s̼a̼u k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ v̼õ, n̼g̼ư̼ời̼ d̼â̼n̼ v̼ui̼ l̼òn̼g̼ l̼i̼ên̼ h̼ệ̼̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ Đạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ s̼ố đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼: 02633878177, 0918.772.277 h̼o̼ặ̼c̼ 0919.001.967.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/lam-dong-truy-na-pham-nhan-bo-tron-khoi-trai-giam-dai-binh-1351418.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.