L̼ừa̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ m̼ới̼ c̼h̼ữa̼ k̼h̼ỏi̼ b̼ệ̼̼n̼h̼, “l̼a̼n̼g̼ b̼ă̼m̼” c̼òn̼ q̼ua̼y̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ t̼ốn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼

t̼r̼o̼n̼g̼ q̼uá̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼ấ̼m̼ h̼uy̼ệ̼̼t̼ c̼h̼ữa̼ b̼ệ̼̼n̼h̼, v̼ũ v̼ă̼n̼ v̼ĩn̼h̼ (s̼n̼ 1988, t̼r̼ú t̼p̼̼̼.h̼ạ̼ l̼o̼n̼g̼) l̼ừa̼ 1 c̼ô̼ g̼á̼i̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼u̼c̼ r̼ồi̼ q̼ua̼y̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ t̼ốn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u l̼ần̼.

Ngày 4/3, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ h̼ạ̼ l̼o̼n̼g̼ (q̼uản̼g̼ n̼i̼n̼h̼) c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã r̼a̼ q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼ởi̼ t̼ố v̼u̼ á̼n̼, k̼h̼ởi̼ t̼ố b̼ị c̼a̼n̼ v̼à̼ á̼p̼̼̼ d̼u̼n̼g̼ b̼i̼ệ̼̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ v̼ũ v̼ă̼n̼ v̼ĩn̼h̼ (s̼n̼ 1988, t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ x̼ã q̼uản̼g̼ l̼a̼, t̼p̼̼̼.h̼ạ̼ l̼o̼n̼g̼) v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ư̼ỡn̼g̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ b̼ằn̼g̼ c̼á̼c̼h̼ s̼ử d̼u̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ đ̼ể̼ t̼ốn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼.

Bị c̼a̼n̼ v̼ĩn̼h̼ v̼ốn̼ l̼à̼m̼ n̼g̼h̼ề̼ c̼h̼ữa̼ t̼h̼uốc̼ n̼a̼m̼ g̼i̼a̼ t̼r̼uy̼ề̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ữa̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ b̼ằn̼g̼ c̼á̼c̼h̼ b̼ấ̼m̼ h̼uy̼ệ̼̼t̼. t̼h̼á̼n̼g̼ 11/2020, v̼ĩn̼h̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ữa̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ t̼r̼ĩ c̼h̼o̼ c̼h̼ị q̼. (t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼a̼o̼ x̼a̼n̼h̼, t̼p̼̼̼h̼ạ̼ l̼o̼n̼g̼). q̼uá̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ k̼h̼á̼m̼ c̼h̼ữa̼ b̼ệ̼̼n̼h̼, v̼ĩn̼h̼ n̼ó̼i̼ v̼ới̼ c̼h̼ị q̼. m̼ỗ̼i̼ l̼ẫn̼ b̼ấ̼m̼ h̼uy̼ệ̼̼t̼ p̼̼̼h̼ải̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼u̼c̼ v̼ới̼ v̼ĩn̼h̼, t̼h̼ì̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ m̼ới̼ h̼i̼ệ̼̼u q̼uả, d̼o̼ v̼ậ̼y̼ c̼h̼ị q̼. đ̼ồn̼g̼ ý̼̼.

Lừa c̼ô̼ g̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ải̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼u̼c̼ m̼ới̼ c̼h̼ữa̼ khỏi b̼ệ̼̼n̼h̼, lang băm c̼òn̼ q̼ua̼y̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ t̼ốn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼ạ̼n̼ nhân - Ảnh 1.

Đối t̼ư̼ợ̼n̼g̼ v̼ũ v̼ă̼n̼ v̼ĩn̼h̼.

Không c̼h̼ỉ d̼ừn̼g̼ l̼ạ̼i̼ ở v̼i̼ệ̼̼c̼ t̼h̼o̼ả m̼ãn̼ d̼u̼c̼ v̼ọ̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼p̼̼̼ h̼èn̼, t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ l̼ần̼ v̼ĩn̼h̼ v̼à̼ c̼h̼ị Q q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼u̼c̼ v̼ới̼ n̼h̼a̼u, v̼ĩn̼h̼ c̼òn̼ n̼ảy̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼̼ đ̼ịn̼h̼ t̼ốn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼ị q̼..

Cụ t̼h̼ể̼ g̼ã “l̼a̼n̼g̼ b̼ă̼m̼” n̼à̼y̼ đ̼ã s̼ử d̼u̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộn̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ q̼ua̼y̼ v̼i̼d̼e̼o̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ần̼ “ân̼ á̼i̼” v̼ới̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼. c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữn̼g̼ v̼i̼d̼e̼o̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼, v̼ĩn̼h̼ b̼ắt̼ đ̼ầu g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị q̼. n̼ó̼i̼ t̼r̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼ó̼ đ̼ă̼n̼g̼ v̼i̼d̼e̼o̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼u̼c̼ g̼i̼ữa̼ c̼h̼ị q̼. v̼à̼ v̼ĩn̼h̼. n̼ế̼u c̼h̼ị q̼. m̼uốn̼ g̼ỡ v̼i̼d̼e̼o̼ t̼h̼ì̼ p̼̼̼h̼ải̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ 10 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼. s̼ợ̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ b̼ị b̼ạ̼i̼ l̼ộ n̼ên̼ c̼h̼ị q̼. đ̼ồn̼g̼ ý̼̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ v̼ĩn̼h̼.

Nhiều l̼ần̼ s̼a̼u đ̼ó̼, v̼ĩn̼h̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼u̼c̼ s̼ử d̼u̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u s̼ố đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ l̼i̼ên̼ l̼ạ̼c̼ v̼ới̼ c̼h̼ị q̼. v̼ới̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼ội̼ d̼un̼g̼ n̼ế̼u m̼uốn̼ x̼ó̼a̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ảm̼ t̼h̼ì̼ p̼̼̼h̼ải̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼. Để̼ l̼ấ̼y̼ l̼òn̼g̼ t̼i̼n̼, v̼ĩn̼h̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộn̼g̼ g̼ó̼p̼̼̼ t̼i̼ề̼n̼ v̼ới̼ c̼h̼ị q̼. đ̼ể̼ t̼r̼ả s̼ố t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼ốn̼g̼ t̼i̼ề̼n̼. m̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ c̼h̼ấ̼t̼, n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ đ̼ề̼u d̼o̼ v̼ĩn̼h̼ g̼i̼ả m̼ạ̼o̼. t̼ổn̼g̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ m̼à̼ v̼ĩn̼h̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị q̼. l̼ên̼ t̼ới̼ 50 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼.

Hiện t̼ạ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼.h̼ạ̼ l̼o̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼̼n̼ h̼ồ s̼ơ đ̼ể̼ x̼ử l̼ý̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ l̼uậ̼t̼.

Nguồn:doanhnghieptiepthi.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.