M̼i̼ền̼ T̼ây̼: b̼ắt̼ 2 a̼n̼h̼ e̼m̼ r̼uột̼ m̼a̼n̼g̼ s̼ún̼g̼ đ̼i̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼

Mua m̼ột̼ k̼h̼ẩu s̼ún̼g̼ b̼ắn̼ đ̼ạ̼n̼ c̼a̼o̼ s̼u q̼ua̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼, h̼à̼o̼ d̼ẫn̼ e̼m̼ r̼uột̼ đ̼ến̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼ đ̼ể c̼ư̼ớp̼̼̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ất̼ t̼h̼à̼n̼h̼. c̼ả 2 đ̼ã b̼ị c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ b̼ắt̼ g̼i̼ữ k̼h̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ k̼ịp̼̼̼ t̼ẩu thoát.

Tối 2-3, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ h̼à̼ t̼i̼ên̼ (k̼i̼ên̼ g̼i̼a̼n̼g̼) đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ t̼r̼ịn̼h̼ Đì̼n̼h̼ h̼à̼o̼ (22 t̼uổi̼) v̼à̼ t̼r̼ịn̼h̼ Đì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ú (18 t̼uổi̼, n̼g̼u̼ ấp̼̼̼ n̼g̼ã 4, x̼ã t̼h̼uận̼ y̼ên̼, t̼p̼̼̼. h̼à̼ t̼i̼ên̼, t̼ỉn̼h̼ k̼i̼ên̼ g̼i̼a̼n̼g̼) đ̼ể đ̼i̼ều t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ v̼u̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ều c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼.

Hào v̼à̼ p̼̼̼h̼ú t̼ạ̼i̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼.

Hào v̼à̼ p̼̼̼h̼ú l̼à̼ h̼a̼i̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ r̼uột̼. v̼à̼i̼ n̼g̼à̼y̼ t̼r̼ư̼ớc̼, h̼à̼o̼ đ̼ặt̼ m̼ua̼ m̼ột̼ k̼h̼ẩu s̼ún̼g̼ b̼ắn̼ đ̼ạ̼n̼ c̼a̼o̼ s̼u q̼ua̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼. c̼h̼i̼ều 2-3, h̼à̼o̼ r̼ủ̼ p̼̼̼h̼ú đ̼i̼ n̼h̼ận̼ k̼h̼ẩu s̼ún̼g̼ t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ d̼ịc̼h̼ v̼u̼ g̼i̼a̼o̼ h̼à̼n̼g̼ ở t̼p̼̼̼ h̼à̼ t̼i̼ên̼. t̼r̼ên̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ v̼ề, d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼i̼ền̼ t̼i̼êu x̼à̼i̼ n̼ên̼ h̼à̼o̼ r̼ủ̼ p̼̼̼h̼ú đ̼i̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ị đ̼ứa̼ e̼m̼ r̼uột̼ t̼ừ chối.

Tức g̼i̼ận̼, h̼à̼o̼ l̼ấy̼ k̼h̼ẩu s̼ún̼g̼ r̼a̼ b̼ắn̼ m̼ột̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ t̼h̼ì̼ p̼̼̼h̼ú m̼ới̼ b̼ằn̼g̼ l̼òn̼g̼ đ̼i̼ c̼ư̼ớp̼̼̼. s̼a̼u đ̼ó̼, c̼ả 2 c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼i̼ m̼ua̼ g̼ăn̼g̼ t̼a̼y̼, k̼h̼ẩu t̼r̼a̼n̼g̼, t̼úi̼ x̼á̼c̼h̼ r̼ồi̼ đ̼ến̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼ a̼g̼r̼i̼b̼a̼n̼k̼ c̼h̼i̼ n̼h̼á̼n̼h̼ t̼p̼̼̼. h̼à̼ t̼i̼ên̼ (s̼ố 37 l̼a̼m̼ s̼ơn̼, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ Đô̼n̼g̼ h̼ồ, t̼p̼̼̼. h̼à̼ t̼i̼ên̼) đ̼ể c̼ư̼ớp̼̼̼.

Vừa t̼ới̼ n̼ơi̼, h̼à̼o̼ r̼út̼ s̼ún̼g̼ k̼h̼ốn̼g̼ c̼h̼ế b̼ảo̼ v̼ệ̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼, c̼òn̼ p̼̼̼h̼ú c̼h̼ạ̼y̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼uầy̼ g̼i̼a̼o̼ d̼ịc̼h̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ v̼à̼ b̼ắt̼ n̼h̼ân̼ v̼i̼ên̼ n̼g̼ân̼ h̼à̼n̼g̼ g̼o̼m̼ t̼i̼ền̼ b̼ỏ v̼à̼o̼ t̼úi̼ x̼á̼c̼h̼ c̼h̼uẩn̼ b̼ị s̼ẳn̼, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼r̼ên̼ b̼á̼o̼ v̼t̼c̼ News.

Theo b̼á̼o̼ l̼a̼o̼ đ̼ộn̼g̼, l̼úc̼ n̼à̼y̼ ở p̼̼̼h̼ía̼ b̼ên̼ n̼g̼o̼à̼i̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼ n̼ổ s̼ún̼g̼ p̼̼̼h̼ản̼ k̼h̼á̼n̼g̼ v̼à̼ t̼r̼uy̼ h̼ô̼ d̼ữ d̼ội̼. s̼ợ̼ b̼ị b̼ắt̼ n̼ên̼ h̼à̼o̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼ú b̼ỏ c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ị c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ g̼ần̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ m̼ặt̼ k̼ịp̼̼̼ t̼h̼ời̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ k̼h̼ốn̼g̼ c̼h̼ế, b̼ắt̼ g̼i̼ữ.

Được b̼i̼ết̼ p̼̼̼h̼ú v̼ẫn̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 12 c̼ủ̼a̼ m̼ột̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ p̼̼̼h̼ổ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼un̼g̼ h̼ọ̼c̼ t̼ạ̼i̼ h̼à̼ t̼i̼ên̼.

Hiện h̼à̼o̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼ú đ̼a̼n̼g̼ b̼ị c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố h̼à̼ t̼i̼ên̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ đ̼ể t̼i̼ếp̼̼̼ t̼u̼c̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ.

Nguồn:phapluatxahoi.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.