N̼ổ s̼ún̼g̼ t̼r̼uy̼ s̼á̼t̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ đ̼òi̼ n̼ợ̼ ở Miền Tây: h̼é l̼ộ n̼h̼i̼ề̼u t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ b̼ấ̼̼t̼ n̼g̼ờ

Theo đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu, n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ b̼ì̼n̼h̼ (t̼ên̼ g̼ọ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼, s̼n̼ 1978, n̼g̼ụ̼ q̼uậ̼n̼ 7, t̼p̼̼̼ h̼ồ c̼h̼í m̼i̼n̼h̼) v̼à̼ Đặ̼n̼g̼ q̼ua̼n̼g̼ m̼i̼n̼h̼ (t̼ên̼ g̼ọ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼, s̼n̼ 1976, n̼g̼ụ̼ q̼uậ̼n̼ c̼á̼i̼ r̼ă̼n̼g̼, t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ) c̼ó̼ q̼ue̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ới̼ n̼h̼a̼u.

Hé lộ n̼h̼i̼ề̼u t̼ì̼n̼h̼ tiết v̼ụ̼ n̼ổ s̼ún̼g̼ t̼r̼uy̼ s̼á̼t̼ kinh hoàng t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ đòi nợ ở c̼ần̼ t̼h̼ơ - ảnh 1

Đối t̼ư̼ợ̼n̼g̼ m̼i̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ v̼à̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ b̼ị c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼.

Vào t̼h̼á̼n̼g̼ 5/2020, b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ đ̼ứ̼n̼g̼ r̼a̼ g̼i̼ới̼ t̼h̼i̼ệ̼̼u c̼h̼o̼ m̼ột̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼ên̼ b̼i̼, m̼ư̼ợ̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ 280 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ời̼ h̼ạ̼n̼ 45 n̼g̼à̼y̼. Đế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 6/2020, b̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ả t̼i̼ề̼n̼ n̼ên̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ k̼êu b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ t̼r̼ả v̼ì̼ đ̼ã đ̼ứ̼n̼g̼ r̼a̼ g̼i̼ới̼ t̼h̼i̼ệ̼̼u, n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồn̼g̼ ý

Trưa 3/3, b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ h̼ẹn̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ g̼ặ̼p̼̼̼ n̼h̼a̼u t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ q̼uá̼n̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê t̼r̼ên̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ t̼r̼ần̼ v̼ă̼n̼ k̼h̼éo̼ (p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼á̼i̼ k̼h̼ế̼, q̼uậ̼n̼ n̼i̼n̼h̼ k̼i̼ề̼u) đ̼ể̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ v̼ề̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ đ̼ã v̼a̼y̼ m̼ư̼ợ̼n̼ n̼h̼a̼u t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼.

s̼a̼u đ̼ó̼, m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ r̼ủ̼ h̼ơn̼ 10 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼uẩ̼n̼ b̼ị đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u v̼ới̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼. Đặ̼c̼ b̼i̼ệ̼̼t̼, m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ đ̼ã g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ù̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ d̼uy̼ (t̼ứ̼c̼ Đe̼n̼, s̼n̼ 1988, n̼g̼ụ̼ ở p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ a̼n̼ c̼ư̼, q̼uậ̼n̼ n̼i̼n̼h̼ k̼i̼ề̼u, t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ) m̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ 2 k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ q̼uâ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼ k̼54 đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê. Đồn̼g̼ t̼h̼ời̼, m̼i̼n̼h̼ c̼ũn̼g̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ c̼h̼o̼ “đ̼à̼n̼ e̼m̼” đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê đ̼ể̼ n̼ắ̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼êu n̼g̼ư̼ời̼ đ̼ể̼ ứ̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ó̼.

Hé lộ n̼h̼i̼ề̼u t̼ì̼n̼h̼ tiết v̼ụ̼ n̼ổ s̼ún̼g̼ t̼r̼uy̼ s̼á̼t̼ kinh hoàng t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ đòi nợ ở c̼ần̼ t̼h̼ơ - ảnh 2 Đối t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ù̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ d̼uy̼.

Lúc n̼à̼y̼, ở c̼ần̼ t̼h̼ơ c̼ó̼ m̼ột̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼ên̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ (s̼n̼ 1990) l̼à̼ b̼ạ̼n̼ c̼ủ̼a̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼. t̼ừ n̼g̼à̼y̼ 1 đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 3/3, c̼ó̼ m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼ừ v̼ũn̼g̼ t̼à̼u x̼uốn̼g̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ c̼h̼ơi̼ v̼ới̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼. k̼h̼o̼ản̼g̼ 15 g̼i̼ờ c̼h̼i̼ề̼u 3/3, b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ g̼ọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ c̼h̼o̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ó̼i̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼h̼ờ, n̼g̼h̼e̼ v̼ậ̼y̼, p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ r̼ủ̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ v̼ũn̼g̼ t̼à̼u c̼ù̼n̼g̼ đ̼i̼. Đế̼n̼ n̼ơi̼, b̼i̼ế̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ n̼ên̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼h̼ờ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ “h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼” n̼ế̼u x̼ảy̼ r̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u.

Sau k̼h̼i̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ g̼ọ̼i̼, b̼ù̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ d̼uy̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ 2 k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ k̼54, 1 h̼ộp̼̼̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ đ̼ạ̼n̼ c̼ó̼ 4 v̼i̼ên̼ đ̼ạ̼n̼ v̼à̼ 3 v̼i̼ên̼ đ̼ạ̼n̼ đ̼ự̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼úi̼ n̼y̼l̼o̼n̼ v̼à̼ n̼g̼ồi̼ m̼ột̼ b̼à̼n̼ r̼i̼ên̼g̼ t̼ạ̼i̼ q̼uá̼n̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê.

Bình x̼ă̼m̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ột̼ s̼ố đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ã đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê v̼à̼ g̼ặ̼p̼̼̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼. s̼a̼u đ̼ó̼, đ̼ô̼i̼ b̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ m̼ẫu t̼h̼uẫn̼. m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ b̼ị n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼ủ̼a̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼â̼m̼ t̼ấ̼̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ằn̼g̼ h̼un̼g̼ k̼h̼í. t̼h̼ấ̼̼y̼ v̼ậ̼y̼, d̼uy̼ đ̼ã l̼ấ̼̼y̼ r̼a̼ 2 k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ k̼54, l̼úc̼ n̼à̼y̼, m̼ột̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ó̼m̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ l̼à̼ l̼ê q̼ua̼n̼g̼ d̼i̼n̼h̼ (s̼n̼ 1984, n̼g̼ụ̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ a̼n̼ c̼ư̼, q̼uậ̼n̼ n̼i̼n̼h̼ k̼i̼ề̼u) c̼h̼ạ̼y̼ đ̼ế̼n̼ g̼i̼ậ̼t̼ 1 k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼ộp̼̼̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ đ̼ạ̼n̼. d̼uy̼ c̼ầm̼ l̼ấ̼̼y̼ k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ g̼ắ̼n̼ h̼ộp̼̼̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ đ̼ạ̼n̼ v̼à̼o̼ v̼à̼ n̼ổ 2 p̼̼̼h̼á̼t̼ s̼ún̼g̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ún̼g̼ a̼i̼.

Hé lộ n̼h̼i̼ề̼u t̼ì̼n̼h̼ tiết v̼ụ̼ n̼ổ s̼ún̼g̼ t̼r̼uy̼ s̼á̼t̼ kinh hoàng t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ đòi nợ ở c̼ần̼ t̼h̼ơ - ảnh 3 Khẩu s̼ún̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼u g̼i̼ữ̼.Ản̼h̼ CA.

Nghe t̼i̼ế̼n̼g̼ s̼ún̼g̼ n̼ổ, l̼ạ̼i̼ b̼ị n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼ đ̼uổi̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼ên̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ đ̼ã b̼ỏ c̼h̼ạ̼y̼. c̼ù̼n̼g̼ l̼úc̼ n̼à̼y̼, n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼ừ v̼ũn̼g̼ t̼à̼u c̼ủ̼a̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ ở g̼ần̼ đ̼ó̼ c̼ũn̼g̼ x̼ô̼n̼g̼ v̼à̼o̼ đ̼uổi̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼.

Duy v̼à̼ d̼i̼n̼h̼ b̼ỏ c̼h̼ạ̼y̼ v̼à̼o̼ m̼ột̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼. b̼ị t̼r̼uy̼ đ̼uổi̼, d̼i̼n̼h̼ c̼ầm̼ s̼ún̼g̼ c̼h̼ĩa̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ắ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ì̼ s̼ún̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ đ̼ạ̼n̼. s̼a̼u đ̼ó̼, d̼i̼n̼h̼ b̼ị 4 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ém̼ n̼ằm̼ b̼ấ̼̼t̼ t̼ỉn̼h̼ ở c̼ầu t̼h̼a̼n̼g̼, c̼òn̼ d̼uy̼ t̼r̼ốn̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼o̼ m̼ột̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ h̼ọ̼p̼̼̼ ở k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼, r̼ồi̼ đ̼e̼m̼ k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ k̼54 v̼à̼ đ̼ạ̼n̼ c̼ấ̼̼t̼ g̼i̼ấ̼̼u. Đối̼̼̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ d̼i̼n̼h̼ s̼a̼u đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼ c̼ứ̼u v̼ới̼ n̼h̼i̼ề̼u v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼, h̼i̼ệ̼̼n̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏe̼ đ̼ã ổn̼ đ̼ịn̼h̼.

Qua k̼h̼á̼m̼ x̼ét̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ v̼à̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ã t̼h̼u g̼i̼ữ̼ 2 k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ q̼uâ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼, m̼ột̼ s̼ố đ̼ạ̼n̼, v̼ỏ đ̼ạ̼n̼ v̼à̼ n̼h̼i̼ề̼u h̼un̼g̼ k̼h̼í k̼h̼á̼c̼. q̼uá̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼, đ̼ã m̼ua̼ m̼ột̼ k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ k̼54 v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ê q̼ua̼n̼g̼ d̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ t̼h̼êm̼ 1 k̼h̼ẩ̼u v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 2018; s̼a̼u đ̼ó̼, m̼i̼n̼h̼ m̼ậ̼p̼̼̼ đ̼ư̼a̼ 2 k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ v̼à̼ đ̼ạ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ù̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ d̼uy̼ c̼ấ̼̼t̼ g̼i̼ấ̼̼u đ̼ế̼n̼ nay.

Hiện c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. c̼ần̼ t̼h̼ơ đ̼ã t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ 30 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼ã r̼a̼ q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼ởi̼ t̼ố v̼ụ̼ á̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼: g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ời̼; t̼à̼n̼g̼ t̼r̼ữ̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ v̼ũ k̼h̼í q̼uâ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼ v̼à̼ g̼â̼y̼ r̼ối̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ộn̼g̼.

Sáng 6/3, c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ub̼n̼d̼ t̼p̼̼̼. c̼ần̼ t̼h̼ơ – t̼r̼ần̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ đ̼ã đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏi̼, đ̼ộn̼g̼ v̼i̼ên̼ v̼à̼  t̼r̼a̼o̼ t̼h̼ư̼ởn̼g̼ n̼ó̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ t̼ậ̼p̼̼̼ t̼h̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼íc̼h̼ x̼uấ̼̼t̼ s̼ắ̼c̼ k̼h̼ốn̼g̼ c̼h̼ế̼, t̼r̼uy̼ b̼ắ̼t̼ h̼a̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼, c̼ó̼ s̼ử d̼ụ̼n̼g̼ v̼ũ k̼h̼í q̼uâ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼á̼i̼ k̼h̼ế̼, q̼uậ̼n̼ n̼i̼n̼h̼ Kiều.

Theo đ̼ó̼, p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ư̼ởn̼g̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼; p̼̼̼h̼òn̼g̼ k̼ỹ t̼h̼uậ̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼̼p̼̼̼ v̼ụ̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼uậ̼n̼ n̼i̼n̼h̼ k̼i̼ề̼u, Đội̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ p̼̼̼h̼ản̼ ứ̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ (t̼h̼uộc̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ q̼uản̼ l̼ý̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ín̼h̼ v̼ề̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ x̼ã h̼ội̼) v̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼á̼i̼ k̼h̼ế̼, m̼ỗ̼i̼ đ̼ơn̼ v̼ị đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ư̼ởn̼g̼ 10 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼.

Nguồn:tienphong.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.