C̼á̼c̼h̼ l̼y̼ n̼h̼i̼ều f̼1 c̼ủ̼a̼ c̼a̼ d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 ở B̼ạ̼c̼ Li̼êu

n̼g̼ư̼ời̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ n̼h̼ữn̼g̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ t̼i̼ếp̼̼̼ x̼úc̼ g̼ần̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ t̼. (n̼g̼ư̼ời̼ c̼ó̼ k̼ết̼ q̼uả d̼ư̼ơn̼g̼ t̼ín̼h̼ v̼ới̼ c̼o̼v̼i̼d̼-19 v̼ừa̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ ở b̼ạ̼c̼ l̼i̼êu) đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼…