T̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ ‘h̼ổ b̼á̼o̼’ đ̼á̼n̼h̼ l̼uô̼n̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ v̼ì̼ b̼ắt̼ d̼ừn̼g̼ x̼e̼

Ngày 3/3, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố t̼uy̼ên̼ q̼ua̼n̼g̼ q̼uy̼ết̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼ởi̼ t̼ố v̼u̼ á̼n̼, k̼h̼ởi̼ t̼ố b̼ị c̼a̼n̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ t̼r̼i̼ệ̼u Đức̼̼̼̼̼ a̼n̼h̼ (24 t̼uổi̼, t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ Đội̼ c̼ấn̼, t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố t̼uy̼ên̼ q̼ua̼n̼g̼) v̼ề h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼h̼ốn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼u̼.

Chân d̼un̼g̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼r̼i̼ệ̼u Đức̼̼̼̼̼ a̼n̼h̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼h̼ốn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼u̼.

Chân d̼un̼g̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼r̼i̼ệ̼u Đức̼̼̼̼̼ a̼n̼h̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼h̼ốn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼u̼.

Khoảng 0h̼15 n̼g̼à̼y̼ 27/1 v̼ừa̼ q̼ua̼, t̼ổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ c̼ơ đ̼ộn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ t̼uy̼ên̼ q̼ua̼n̼g̼ t̼uần̼ t̼r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼o̼ạ̼n̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ Đt̼186 (t̼h̼uộc̼ t̼h̼ô̼n̼ h̼òa̼ b̼ì̼n̼h̼, x̼ã t̼h̼á̼i̼ l̼o̼n̼g̼, t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố t̼uy̼ên̼ q̼ua̼n̼g̼) t̼h̼ì̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼i̼ệ̼u Đức̼̼̼̼̼ a̼n̼h̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼h̼ở 2 n̼g̼ư̼ời̼ n̼g̼ồi̼ s̼a̼u k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ội̼ m̼ũ b̼ảo̼ hiểm.

Ngay l̼úc̼ đ̼ó̼, t̼ổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ r̼a̼ h̼i̼ệ̼u l̼ệ̼n̼h̼ d̼ừn̼g̼ x̼e̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ Đức̼̼̼̼̼ a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ấp̼̼̼ h̼à̼n̼h̼ m̼à̼ c̼òn̼ t̼ăn̼g̼ g̼a̼ b̼ỏ c̼h̼ạ̼y̼. d̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ốc̼ đ̼ộ n̼ên̼ c̼ả b̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼ên̼ x̼e̼ t̼ự̼ n̼g̼ã x̼uốn̼g̼ đ̼ư̼ờn̼g̼. p̼̼̼h̼ía̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ã y̼êu c̼ầu k̼i̼ểm̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ín̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ Đức̼̼̼̼̼ a̼n̼h̼ t̼i̼ếp̼̼̼ t̼u̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ấp̼̼̼ h̼à̼n̼h̼, c̼h̼ửi̼ b̼ới̼ v̼à̼ d̼ù̼n̼g̼ t̼a̼y̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ úy̼ b̼à̼n̼ v̼ăn̼ t̼uấn̼ – c̼á̼n̼ b̼ộ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ c̼ơ đ̼ộn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼, t̼ổ t̼r̼ư̼ởn̼g̼ t̼ổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼.

Sau đ̼ó̼, đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ã b̼ị l̼ập̼̼̼ b̼i̼ên̼ b̼ản̼ v̼à̼ k̼h̼ốn̼g̼ c̼h̼ế đ̼ư̼a̼ v̼ề t̼r̼u̼ s̼ở c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố t̼uy̼ên̼ q̼ua̼n̼g̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼. 

Nguồn:travelmag.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.