T̼ử h̼ì̼n̼h̼ k̼ẻ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ồn̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼̼̼, c̼h̼ô̼n̼ x̼á̼c̼ p̼̼̼h̼i̼ t̼a̼n̼g̼

Thanh n̼i̼ên̼ 9x̼ đ̼ã r̼ủ̼ b̼ạ̼n̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ồn̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼̼̼ đ̼ể c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ l̼ấy̼ t̼i̼ền̼ t̼i̼êu, r̼ồi̼ c̼h̼ô̼n̼ x̼á̼c̼ p̼̼̼h̼i̼ t̼a̼n̼g̼. v̼u̼ á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ v̼u̼ t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼, d̼o̼ c̼h̼ín̼h̼ đ̼ồn̼g̼ b̼ọ̼n̼ y t̼ố g̼i̼á̼c̼. c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼i̼ến̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼a̼i̼ q̼uật̼ t̼ử t̼h̼i̼ p̼̼̼h̼u̼c̼ v̼u̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼.

Ngày 3/3, t̼òa̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼h̼uộc̼ t̼a̼n̼d̼ t̼p̼̼̼ h̼ồ c̼h̼í m̼i̼n̼h̼ đ̼ã đ̼ư̼a̼ v̼u̼ á̼n̼ n̼h̼ân̼ v̼i̼ên̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼ r̼ủ̼ b̼ạ̼n̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ồn̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼̼̼ đ̼ể c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ r̼ồi̼ c̼h̼ô̼n̼ x̼á̼c̼ p̼̼̼h̼i̼ t̼a̼n̼g̼ r̼a̼ x̼ét̼ x̼ử.

Theo c̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼, n̼g̼uy̼ễn̼ h̼o̼à̼n̼g̼ p̼̼̼h̼i̼ (s̼n̼ 1997, t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ h̼uy̼ệ̼n̼  b̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼n̼h̼) b̼ị t̼r̼uy̼ t̼ố 3  t̼ội̼ “g̼i̼ết̼ n̼g̼ư̼ời̼, c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ v̼à̼ t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”; n̼g̼uy̼ễn̼ d̼i̼ên̼ t̼à̼i̼, t̼r̼ần̼ v̼ăn̼ t̼ự̼ (c̼ù̼n̼g̼ s̼n̼ 2000), c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ú h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼n̼h̼ b̼ị t̼r̼uy̼ t̼ố 2 t̼ội̼ “g̼i̼ết̼ n̼g̼ư̼ời̼ v̼à̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”. l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ v̼u̼ á̼n̼ c̼òn̼ c̼ó̼ v̼ư̼ơn̼g̼ m̼i̼n̼h̼ t̼uấn̼ (s̼n̼ 2002) c̼ũn̼g̼ b̼ị t̼r̼uy̼ t̼ố v̼ề t̼ội̼ “t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”.

Nguyễn h̼o̼à̼n̼g̼ p̼̼̼h̼i̼ l̼à̼ n̼h̼ân̼ v̼i̼ên̼ c̼ủ̼a̼ m̼ột̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼ c̼ó̼ t̼r̼u̼ s̼ở t̼ạ̼i̼ h̼uy̼ệ̼n̼ Đức̼ h̼òa̼, l̼o̼n̼g̼ a̼n̼.

Từ n̼g̼à̼y̼ 1/4/2018, p̼̼̼h̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ ô̼n̼g̼ b̼ù̼i̼ v̼ăn̼ Đ. (s̼n̼ 1966) c̼ù̼n̼g̼ 3 n̼h̼ân̼ v̼i̼ên̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼ân̼ c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼u̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ất̼ v̼ải̼ n̼g̼ọ̼c̼ c̼h̼âu. l̼ịc̼h̼ t̼r̼ự̼c̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ h̼a̼i̼ c̼a̼, m̼ỗ̼i̼ c̼a̼ 2 n̼g̼ư̼ời̼.

Ngày 5/10/2018, p̼̼̼h̼i̼ v̼à̼ ô̼n̼g̼ Đ. t̼r̼ự̼c̼ c̼h̼un̼g̼ c̼a̼. t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼, d̼o̼ n̼ợ̼ n̼ần̼, l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼i̼ền̼ t̼i̼êu x̼à̼i̼ n̼ên̼ p̼̼̼h̼i̼ đ̼ã n̼ảy̼ s̼i̼n̼h̼ ý đ̼ịn̼h̼ đ̼á̼n̼h̼, c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ Đ. p̼̼̼h̼i̼ đ̼ã đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ r̼ủ̼ n̼g̼uy̼ễn̼ d̼i̼ên̼ t̼à̼i̼, t̼r̼ần̼ v̼ăn̼ t̼ự̼ (l̼à̼ b̼ạ̼n̼ c̼h̼ơi̼ c̼h̼un̼g̼) đ̼ến̼ n̼ơi̼ p̼̼̼h̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼á̼n̼h̼, c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼. 

Tới n̼ơi̼, t̼à̼i̼ v̼à̼ t̼ự̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ên̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ n̼ấp̼̼̼. Đến̼ t̼ối̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, k̼h̼i̼ ô̼n̼g̼ Đ. đ̼i̼ t̼uần̼ t̼r̼a̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼ư̼ởn̼g̼ t̼h̼ì̼ b̼ị t̼à̼i̼, t̼ự̼ t̼ấn̼ c̼ô̼n̼g̼.

Ông Đ. c̼h̼ốn̼g̼ c̼ự̼ v̼à̼ k̼êu c̼ứu t̼h̼ì̼ b̼ị t̼à̼i̼ l̼ấy̼ s̼ợ̼i̼ d̼ây̼ v̼ải̼ d̼ư̼ới̼ n̼ền̼ t̼r̼ó̼i̼ t̼a̼y̼ c̼h̼ân̼ l̼ạ̼i̼ c̼òn̼ t̼ự̼ l̼u̼c̼ t̼úi̼ q̼uần̼ ô̼n̼g̼ l̼ấy̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ột̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộn̼g̼ v̼à̼ 1,5 t̼r̼i̼ệ̼u đ̼ồn̼g̼.

Nghe t̼i̼ến̼g̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ k̼êu c̼ứu, p̼̼̼h̼i̼ n̼g̼o̼à̼i̼ c̼ổn̼g̼ n̼g̼ắt̼ c̼ầu d̼a̼o̼ h̼ệ̼ t̼h̼ốn̼g̼ đ̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ r̼ồi̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼ới̼ y̼êu c̼ầu đ̼ồn̼g̼ b̼ọ̼n̼ g̼i̼ết̼ l̼uô̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼.

Gây á̼n̼ x̼o̼n̼g̼, c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ở x̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ v̼ề c̼h̼ô̼n̼ ở b̼ãi̼ đ̼ất̼ t̼r̼ốn̼g̼ g̼ần̼ n̼h̼à̼ p̼̼̼h̼i̼ t̼ạ̼i̼ h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼n̼h̼. s̼á̼n̼g̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u, p̼̼̼h̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ q̼uản̼ l̼ý b̼i̼ết̼ v̼i̼ệ̼c̼ ô̼n̼g̼ Đ. t̼ự̼ ý b̼ỏ đ̼i̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấy̼ q̼ua̼y̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼ự̼c̼. d̼o̼ đ̼ó̼, n̼g̼h̼ĩ r̼ằn̼g̼ ô̼n̼g̼ Đ.t̼ự̼ ý b̼ỏ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ên̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼.

 Ngày 19/11/2018, p̼̼̼h̼i̼ k̼ể l̼ạ̼i̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼ạ̼n̼ l̼à̼ v̼ư̼ơn̼g̼ m̼i̼n̼h̼ t̼uấn̼ (s̼n̼ 2002) n̼g̼h̼e̼ v̼à̼ r̼ủ̼ t̼uấn̼ l̼ấy̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼ b̼á̼n̼ l̼ấy̼ t̼i̼ền̼ t̼i̼êu t̼h̼ì̼ t̼uấn̼ đ̼ồn̼g̼ ý. c̼ả h̼a̼i̼ l̼ấy̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼ đ̼e̼m̼ s̼a̼n̼g̼ c̼a̼m̼p̼̼̼uc̼h̼i̼a̼ b̼á̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 18,3 t̼r̼i̼ệ̼u đ̼ồn̼g̼.

Ngày 1/12/2018, c̼h̼a̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ b̼ị m̼ất̼ v̼à̼ t̼h̼ủ̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ c̼h̼ín̼h̼ l̼à̼ t̼uấn̼ n̼ên̼ đ̼ã đ̼ư̼a̼ t̼uấn̼ v̼à̼ t̼à̼i̼ l̼ên̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼. t̼ạ̼i̼ đ̼ây̼, t̼uấn̼ t̼h̼ừa̼ n̼h̼ận̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ộm̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼. Đồn̼g̼ t̼h̼ời̼, t̼uấn̼ t̼ố g̼i̼á̼c̼ p̼̼̼h̼i̼, t̼à̼i̼ v̼à̼ t̼ự̼ g̼i̼ết̼ ô̼n̼g̼ Đ. đ̼ể l̼ấy̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼. t̼ừ l̼ời̼ k̼h̼a̼i̼ n̼à̼y̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼i̼ến̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼a̼i̼ q̼uật̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼.

HĐXX c̼h̼o̼ r̼ằn̼g̼,  h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼h̼ư̼ c̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼r̼uy̼ t̼ố, b̼ị c̼á̼o̼ p̼̼̼h̼i̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò c̼h̼ín̼h̼ x̼úi̼ g̼i̼u̼c̼ 2 b̼ị c̼á̼o̼ t̼à̼i̼ v̼à̼ t̼ự̼ , c̼ần̼ x̼ử n̼g̼h̼i̼êm̼ m̼i̼n̼h̼. r̼i̼ên̼g̼ t̼à̼i̼ v̼à̼ t̼ự̼ k̼h̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ t̼ội̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ủ̼ 18 t̼uổi̼, t̼uấn̼ k̼h̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ t̼ội̼ c̼h̼ỉ m̼ới̼ 16 t̼uổi̼ d̼o̼ đ̼ó̼ c̼ũn̼g̼ c̼ần̼ x̼e̼m̼ x̼ét̼ g̼i̼ảm̼ n̼h̼ẹ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼.

Từ đ̼ó̼, h̼Đx̼x̼ đ̼ã t̼uy̼ên̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼uy̼ễn̼ h̼o̼à̼n̼g̼ p̼̼̼h̼i̼ t̼ử h̼ì̼n̼h̼, c̼h̼un̼g̼ c̼h̼o̼ c̼ả 3 t̼ội̼ d̼a̼n̼h̼ “g̼i̼ết̼ n̼g̼ư̼ời̼”, “c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”, “ t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”. n̼g̼uy̼ễn̼ d̼i̼ên̼ t̼à̼i̼ v̼à̼ t̼r̼ần̼ v̼ăn̼ t̼ự̼ c̼ù̼n̼g̼ 18 n̼ăm̼ t̼ù̼ v̼ề t̼ội̼ “g̼i̼ết̼ n̼g̼ư̼ời̼”, v̼à̼ “c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”. v̼ư̼ơn̼g̼ m̼i̼n̼h̼ t̼uấn̼ 1 n̼ăm̼ 6 t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ù̼ (c̼h̼o̼ h̼ư̼ởn̼g̼ á̼n̼ t̼r̼e̼o̼) v̼ề t̼ội̼ “t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.