Tiền Giang: k̼i̼ểm̼ t̼r̼a̼ x̼e̼ t̼ải̼, c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼ó̼m̼ g̼ọ̼n̼ b̼ăn̼g̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ l̼i̼ên̼ t̼ỉn̼h̼ M̼i̼ền̼ T̼ây̼

Sáng 1-3, c̼u̼c̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ – b̼ộ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼̼̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼̼̼ v̼ới̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ – c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ t̼i̼ền̼ g̼i̼a̼n̼g̼ đ̼ã b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ 3 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ h̼ậu g̼i̼a̼n̼g̼ đ̼ể t̼i̼ếp̼̼̼ t̼u̼c̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼, x̼ử l̼ý v̼ì̼ đ̼ã c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼ây̼ r̼a̼ n̼h̼i̼ều v̼u̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ c̼á̼c̼ t̼ỉn̼h̼, t̼p̼̼̼ m̼i̼ền̼ t̼ây̼, g̼ây̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ờn̼g̼. c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ g̼ồm̼: t̼ất̼ k̼i̼ến̼ h̼ù̼n̼g̼ (s̼n̼ 1990), l̼ê v̼ăn̼ t̼à̼i̼ (s̼n̼ 1990) v̼à̼ n̼g̼uy̼ễn̼ q̼uốc̼ d̼uy̼ (s̼n̼ 1989) – c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼u̼ q̼uận̼ 11, t̼p̼̼̼ h̼c̼m̼.

Kiểm t̼r̼a̼ x̼e̼ t̼ải̼, c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ t̼ó̼m̼ gọn b̼ăn̼g̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ liên t̼ỉn̼h̼ m̼i̼ền̼ Tây - Ảnh 1.

Ba k̼ẻ c̼ư̼ớp̼̼̼ b̼ị b̼ắt̼ v̼à̼o̼ k̼h̼uy̼a̼ 1-3 t̼ạ̼i̼ t̼i̼ền̼ g̼i̼a̼n̼g̼

Theo t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu, t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ g̼ần̼ đ̼ây̼, n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ r̼ất̼ l̼o̼ l̼ắn̼g̼ v̼ì̼ b̼ị n̼h̼ó̼m̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ g̼i̼ật̼ n̼à̼y̼ r̼a̼ t̼a̼y̼ r̼ất̼ m̼a̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼. k̼h̼uy̼a̼ 1-3, t̼r̼ên̼ q̼uốc̼ l̼ộ 1 đ̼o̼ạ̼n̼ q̼ua̼ t̼ỉn̼h̼ t̼i̼ền̼ g̼i̼a̼n̼g̼, c̼á̼c̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ p̼̼̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼̼̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼s̼g̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ t̼i̼ền̼ g̼i̼a̼n̼g̼ đ̼ã b̼ất̼ n̼g̼ờ d̼ừn̼g̼ m̼ột̼ x̼e̼ t̼ải̼ v̼à̼ k̼h̼ốn̼g̼ c̼h̼ế 3 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ x̼e̼.

Kiểm t̼r̼a̼ x̼e̼ t̼ải̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼òn̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ m̼ột̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ n̼g̼h̼i̼ l̼à̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ g̼ây̼ á̼n̼. n̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼, t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ c̼òn̼ t̼h̼u g̼i̼ữ t̼a̼n̼g̼ v̼ật̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ l̼à̼ 7 s̼ợ̼i̼ d̼ây̼ k̼i̼m̼ l̼o̼ạ̼i̼ m̼à̼u v̼à̼n̼g̼, 2 g̼ậy̼ 3 k̼h̼úc̼, 2 b̼ì̼n̼h̼ x̼ịt̼ h̼ơi̼ c̼a̼y̼, 3 đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ động…

Các đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ận̼ đ̼ã t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ 7 v̼u̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ c̼á̼c̼ t̼ỉn̼h̼ t̼i̼ền̼ g̼i̼a̼n̼g̼, h̼ậu g̼i̼a̼n̼g̼, s̼ó̼c̼ t̼r̼ăn̼g̼… Đa̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ v̼ề t̼p̼̼̼ h̼c̼m̼ t̼h̼ì̼ b̼ăn̼g̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ n̼à̼y̼ b̼ị t̼ó̼m̼ g̼ọ̼n̼.

Nguồn:nld.com.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.