Từ St̼o̼n̼e̼h̼e̼n̼g̼e̼ n̼g̼h̼ĩ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ b̼ãi̼ s̼a̼n̼ h̼ô̼ Hò̼n̼ Yế̼n̼ b̼ị g̼i̼ẫm̼ đ̼ạ̼p̼

0

(KTSG) – Vi̼ệ̼̼c̼ m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ s̼ĩ n̼h̼i̼ế̼p̼ ản̼h̼ t̼ừ đ̼ịa̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ụ̼p̼ ản̼h̼, g̼i̼ẫm̼ đ̼ạ̼p̼ l̼ê̼n̼ r̼ạ̼n̼ s̼a̼n̼ h̼ô̼ ở̼ Hò̼n̼ Yế̼n̼ – m̼ột̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ ở̼ Ph̼ú Yê̼n̼ – k̼h̼i̼ế̼n̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ x̼úc̼. Tu̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, đ̼ể̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ n̼à̼y̼, p̼h̼ải̼ n̼ó̼i̼ t̼h̼ẳn̼g̼ l̼à̼ d̼o̼ c̼á̼c̼h̼ q̼u̼ản̼ l̼ý̼ v̼à̼ q̼u̼y̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ c̼á̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼à̼n̼h̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼ t̼ỉn̼h̼ n̼à̼y̼.

Rạ̼n̼ s̼a̼n̼ h̼ô̼ Hò̼n̼ Yế̼n̼ – Ph̼ú Yê̼n̼. Ản̼h̼: Hồ Vă̼n̼ Tr̼u̼n̼g̼

Từ c̼á̼c̼h̼ l̼à̼m̼ ở̼ St̼o̼n̼e̼h̼e̼n̼g̼e̼

St̼o̼n̼e̼h̼e̼n̼g̼e̼ l̼à̼ m̼ột̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼à̼i̼ c̼ự̼ t̼h̼ạ̼c̼h̼ t̼h̼ờ̼i̼ k̼ỳ đ̼ồ đ̼á̼ m̼ới̼ v̼à̼ t̼h̼ờ̼i̼ k̼ỳ đ̼ồ đ̼ồn̼g̼ g̼ần̼ Am̼e̼s̼b̼u̼r̼y̼, h̼ạ̼t̼ Wi̼l̼t̼s̼h̼i̼r̼e̼ (An̼h̼), t̼h̼u̼ h̼út̼ r̼ấ̼̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ v̼ì̼ s̼ự̼ đ̼ộc̼ đ̼á̼o̼ v̼à̼ h̼u̼y̼ề̼n̼ b̼í c̼ủ̼a̼ n̼ó̼. Cá̼c̼ n̼h̼à̼ k̼h̼ảo̼ c̼ổ c̼h̼o̼ r̼ằn̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼ột̼ đ̼á̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼ừ 2.500-2.000 n̼ă̼m̼ t̼r̼ư̼ớc̼ Cô̼n̼g̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼. Qu̼ần̼ t̼h̼ể̼ n̼à̼y̼ v̼à̼ v̼ù̼n̼g̼ p̼h̼ụ̼ c̼ậ̼n̼ đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ UNESCO c̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼ d̼i̼ s̼ản̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ới̼ t̼ừ n̼ă̼m̼ 1986.

Cá̼c̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ An̼h̼ t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼h̼a̼m̼ q̼u̼a̼n̼ St̼o̼n̼e̼h̼e̼n̼g̼e̼ r̼ấ̼̼t̼ đ̼á̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ h̼ỏi̼. Tấ̼̼t̼ c̼ả x̼e̼ c̼ộ đ̼ề̼u̼ d̼ừn̼g̼ ở̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼ậ̼p̼ k̼ế̼t̼ c̼á̼c̼h̼ St̼o̼n̼e̼h̼e̼n̼g̼e̼ 1 k̼i̼ l̼ô̼ m̼ét̼ v̼à̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ẽ đ̼i̼ b̼ộ đ̼ế̼n̼ đ̼ó̼. Kh̼ô̼n̼g̼ m̼ột̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼i̼ệ̼̼n̼ g̼â̼y̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ ồn̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼, c̼h̼ỉ t̼h̼ỉn̼h̼ t̼h̼o̼ản̼g̼ c̼ó̼ v̼à̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ đ̼ư̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ g̼i̼à̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ t̼ậ̼t̼ đ̼i̼ x̼e̼m̼ d̼i̼ s̼ản̼.

Kh̼u̼ v̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ d̼i̼ệ̼̼n̼ q̼u̼ần̼ t̼h̼ể̼ đ̼á̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼ín̼h̼ c̼h̼ừn̼g̼ 500 m̼ét̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼ấ̼̼t̼ c̼ả đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼g̼ r̼à̼o̼ m̼ề̼m̼ c̼á̼c̼h̼ d̼i̼ s̼ản̼ c̼h̼ừn̼g̼ 5 m̼ét̼. Du̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼ỉ đ̼i̼ v̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ò̼n̼ n̼g̼ắ̼m̼ n̼h̼ì̼n̼ d̼i̼ s̼ản̼, c̼h̼ụ̼p̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼ừ x̼a̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼, s̼ờ̼ v̼à̼o̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ v̼ậ̼t̼, d̼ù̼ c̼h̼ỉ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ p̼h̼i̼ế̼n̼ đ̼á̼.

Đi̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ n̼ữ̼a̼ l̼à̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ v̼ù̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ c̼ó̼ s̼ự̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ d̼i̼ệ̼̼n̼ c̼ủ̼a̼ d̼i̼ s̼ản̼ r̼ộn̼g̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼c̼ h̼éc̼ t̼a̼, c̼h̼ín̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ h̼ạ̼t̼ Wi̼l̼t̼s̼h̼i̼r̼e̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼r̼ồn̼g̼ l̼o̼ạ̼i̼ c̼â̼y̼ g̼ì̼ q̼u̼á̼ c̼a̼o̼, n̼h̼ằm̼ g̼i̼úp̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ d̼i̼ s̼ản̼ t̼ừ t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼o̼, t̼ừ x̼a̼. Và̼ t̼ừ n̼g̼u̼ồn̼ t̼h̼u̼ k̼h̼ổn̼g̼ l̼ồ t̼ừ t̼i̼ề̼n̼ v̼é t̼h̼a̼m̼ q̼u̼a̼n̼, t̼i̼ề̼n̼ d̼ịc̼h̼ v̼ụ̼, c̼h̼ín̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ịa̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộn̼g̼ p̼h̼úc̼ l̼ợ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼ộn̼g̼ đ̼ồn̼g̼.

Đế̼n̼ c̼á̼c̼h̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼̼ Gà̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼, Hò̼n̼ Yế̼n̼, Bãi̼ Xép̼

Qu̼y̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ ở̼ Gà̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼ấ̼̼t̼ h̼ợ̼p̼ l̼ý̼. Vi̼ệ̼̼c̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ k̼h̼u̼ h̼ậ̼u̼ c̼ần̼ t̼ừ d̼ịc̼h̼ v̼ụ̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ố t̼r̼í n̼g̼a̼y̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ c̼ản̼h̼ v̼ừa̼ p̼h̼á̼ v̼ỡ c̼ản̼h̼ q̼u̼a̼n̼, v̼ừa̼ g̼â̼y̼ ô̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ạ̼c̼h̼ n̼ư̼ớc̼ n̼g̼ầm̼ v̼ề̼ l̼â̼u̼ d̼à̼i̼.

Một̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼h̼i̼ế̼p̼ ản̼h̼ g̼i̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ t̼á̼c̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼̼p̼ ở̼ Hò̼n̼ Yế̼n̼ đ̼ã g̼i̼ẫm̼ l̼ê̼n̼ c̼ả r̼ạ̼n̼ s̼a̼n̼ h̼ô̼.Ản̼h̼: Ph̼o̼n̼g̼ Đi̼ề̼n̼

Vi̼ệ̼̼c̼ d̼ù̼n̼g̼ b̼ê̼ t̼ô̼n̼g̼ k̼h̼i̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ d̼ịc̼h̼ v̼ụ̼ g̼ần̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼ g̼ần̼ n̼h̼ư̼ p̼h̼á̼ h̼ỏn̼g̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ c̼ản̼h̼ q̼u̼a̼n̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼ b̼ằn̼g̼ đ̼á̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ d̼o̼ n̼úi̼ l̼ử̼a̼ p̼h̼u̼n̼ t̼r̼à̼o̼.

Nê̼n̼ q̼u̼y̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ k̼h̼ối̼ d̼ịc̼h̼ v̼ụ̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼h̼o̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼à̼n̼g̼ x̼a̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼ c̼à̼n̼g̼ t̼ốt̼, ít̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ c̼ũn̼g̼ n̼ằm̼ h̼ế̼t̼ v̼ề̼ p̼h̼ía̼ t̼r̼á̼i̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼ừ An̼ Ni̼n̼h̼ Đô̼n̼g̼ d̼ẫn̼ x̼u̼ốn̼g̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼, t̼r̼ư̼ớc̼ k̼h̼i̼ r̼ẽ v̼à̼o̼ Gà̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼. Nê̼n̼ t̼r̼ồn̼g̼ t̼h̼ê̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼â̼y̼ x̼a̼n̼h̼ v̼à̼ d̼à̼n̼h̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ t̼u̼y̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼i̼ b̼ộ, t̼ạ̼o̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼ c̼ảm̼ g̼i̼á̼c̼ h̼á̼o̼ h̼ứ̼c̼ đ̼ể̼ đ̼ế̼n̼ v̼à̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼.

Cũn̼g̼ n̼ê̼n̼ t̼ạ̼o̼ m̼ột̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼a̼n̼ d̼ừn̼g̼ c̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼e̼c̼k̼-i̼n̼ n̼g̼a̼y̼ t̼ạ̼i̼ v̼ị t̼r̼í c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ n̼g̼ắ̼m̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ản̼h̼ Gà̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼ t̼ừ t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼o̼. Kh̼i̼ đ̼ó̼, g̼à̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼ n̼h̼ư̼ m̼ột̼ p̼h̼ần̼ t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ x̼ứ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼g̼, c̼ảm̼ x̼úc̼ đ̼ầu̼ t̼i̼ê̼n̼ t̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼i̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼a̼u̼ c̼h̼ặ̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ d̼à̼i̼ đ̼ế̼n̼ Ph̼ú Yê̼n̼ v̼à̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ l̼à̼ s̼a̼u̼ c̼h̼ặ̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼i̼ b̼ộ đ̼ầy̼ h̼á̼o̼ h̼ứ̼c̼.

Đi̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ l̼à̼ g̼i̼ải̼ p̼h̼á̼p̼ đ̼ể̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ẫm̼ l̼ê̼n̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼ k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầu̼ b̼ư̼ớc̼ x̼u̼ốn̼g̼ v̼à̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ l̼ò̼n̼g̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼. Đi̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ c̼à̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ Hò̼n̼ Yế̼n̼, n̼ơ̼i̼ c̼ó̼ r̼ạ̼n̼ s̼a̼n̼ h̼ô̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼ừ h̼à̼n̼g̼ t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ư̼ớc̼.

Kh̼ô̼n̼g̼ ít̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ p̼h̼à̼n̼ n̼à̼n̼, đ̼ế̼n̼ Gà̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼, Hò̼n̼ Yế̼n̼ c̼h̼ỉ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ b̼i̼ể̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼, c̼h̼e̼n̼ c̼h̼â̼n̼ l̼ê̼n̼ x̼u̼ốn̼g̼, x̼ả r̼á̼c̼, c̼ó̼ c̼h̼ụ̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ấ̼̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼à̼o̼ đ̼ể̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ h̼ế̼t̼ v̼ẻ đ̼ẹp̼ c̼ủ̼a̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ đ̼â̼u̼. Ai̼ c̼ó̼ c̼h̼út̼ k̼i̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼̼m̼ t̼h̼ì̼ đ̼i̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼ớm̼ đ̼ể̼ đ̼ó̼n̼ á̼n̼h̼ b̼ì̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼o̼ặ̼c̼ l̼úc̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ t̼à̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ b̼i̼ể̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

Nh̼i̼ề̼u̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼h̼ấ̼̼t̼ v̼ọ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ Bãi̼ Xép̼, đ̼ịa̼ đ̼i̼ể̼m̼ g̼ắ̼n̼ v̼ới̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ “h̼o̼a̼ v̼à̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ỏ x̼a̼n̼h̼” t̼r̼o̼n̼g̼ t̼i̼ể̼u̼ t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Nh̼ậ̼t̼ Án̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ạ̼o̼ d̼i̼ễ̼n̼ Vi̼c̼t̼o̼r̼ Vũ đ̼ư̼a̼ l̼ê̼n̼ b̼ộ p̼h̼i̼m̼ c̼ó̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼ê̼n̼. Du̼ k̼h̼á̼c̼h̼ m̼a̼n̼g̼ c̼ảm̼ h̼ứ̼n̼g̼ t̼ừ t̼r̼u̼y̼ệ̼̼n̼, t̼ừ p̼h̼i̼m̼ đ̼ế̼n̼ Bãi̼ Xép̼ h̼á̼o̼ h̼ứ̼c̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ h̼o̼a̼ v̼à̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ t̼h̼ấ̼̼y̼ l̼á̼c̼ đ̼á̼c̼ c̼ỏ x̼a̼n̼h̼, c̼â̼y̼ b̼à̼n̼ c̼h̼ải̼, t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í l̼à̼ r̼á̼c̼. Lẽ r̼a̼ p̼h̼ải̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ k̼ế̼ m̼ột̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ v̼ới̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼u̼ốn̼g̼ h̼o̼a̼ v̼à̼n̼g̼, v̼à̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼h̼e̼c̼k̼-i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ỏm̼ đ̼á̼ đ̼ể̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ấ̼̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ k̼ỷ̼ n̼i̼ệ̼̼m̼, v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼à̼y̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ầm̼ t̼a̼y̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ d̼u̼ l̼ịc̼h̼.

Cò̼n̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ b̼ảo̼ t̼ồn̼ c̼á̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ b̼ằn̼g̼ c̼á̼c̼h̼ n̼à̼o̼? Vi̼ệ̼̼c̼ c̼ần̼ l̼à̼m̼ k̼h̼ẩ̼n̼ t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼à̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ k̼ế̼, x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ối̼ đ̼i̼ g̼i̼úp̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ n̼g̼ắ̼m̼ n̼h̼ì̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ g̼ó̼c̼ đ̼ộ c̼ủ̼a̼ g̼à̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼, Hò̼n̼ Yế̼n̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ẫm̼ l̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ đ̼á̼, r̼ạ̼n̼ s̼a̼n̼ h̼ô̼.

Cá̼c̼h̼ m̼à̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ư̼ớc̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ã l̼à̼m̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ d̼i̼ t̼íc̼h̼ k̼i̼ể̼u̼ n̼h̼ư̼ g̼à̼n̼h̼ Đá̼ Dĩa̼, Hò̼n̼ Yế̼n̼ l̼à̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ối̼ đ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ấ̼̼t̼ c̼h̼ừn̼g̼ 20-30 c̼e̼n̼ t̼i̼ m̼ét̼, m̼ỗ̼i̼ l̼ối̼ đ̼i̼ c̼h̼ỉ v̼ừa̼ c̼h̼o̼ m̼ột̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼, v̼ừa̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼, v̼ừa̼ g̼i̼úp̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ l̼ối̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ụ̼p̼ ản̼h̼ g̼i̼úp̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ l̼ối̼ k̼i̼a̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼.

Ha̼i̼ l̼ối̼ đ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ k̼ế̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼á̼ x̼a̼, b̼ă̼n̼g̼ q̼u̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ó̼c̼ đ̼ẹp̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼ể̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ ản̼h̼ ư̼n̼g̼ ý̼ n̼h̼ấ̼̼t̼. Và̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ l̼à̼ c̼h̼ỉ c̼ó̼ m̼ột̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ v̼à̼o̼ r̼ồi̼ r̼a̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼y̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼. Đi̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ g̼i̼úp̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼, h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ m̼ấ̼̼t̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ m̼à̼ v̼ẫn̼ g̼i̼úp̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼ọ̼n̼ v̼ẹn̼ k̼h̼o̼ản̼h̼ k̼h̼ắ̼c̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ v̼ới̼ d̼a̼n̼h̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.