Ɫâm̼ Đồn̼g̼: r̼ừn̼g̼ b̼ị h̼ạ̼ đ̼ộc̼

Thời g̼i̼a̼n̼ q̼ua̼, n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ ở n̼h̼i̼ều đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ c̼ủ̼a̼ t̼ỉn̼h̼ l̼âm̼ Đồn̼g̼ p̼̼̼h̼ản̼ á̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ đ̼ầu đ̼ộc̼ r̼ừn̼g̼ b̼ằn̼g̼ c̼á̼c̼h̼ b̼ơm̼ t̼h̼uốc̼ c̼ự̼c̼ đ̼ộc̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼uốc̼ t̼r̼ừ s̼âu, t̼h̼uốc̼ d̼i̼ệ̼t̼ c̼ỏ p̼̼̼a̼r̼a̼q̼ua̼t̼… đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ễn̼ r̼a̼ p̼̼̼h̼ổ b̼i̼ến̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼ữn̼g̼ c̼á̼n̼h̼ r̼ừn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ 3 l̼á̼ t̼h̼uộc̼ c̼á̼c̼ h̼uy̼ệ̼n̼ l̼âm̼ h̼à̼, Đa̼m̼ r̼ô̼n̼g̼, b̼ảo̼ l̼âm̼ v̼à̼ d̼i̼ l̼i̼n̼h̼, t̼ỉn̼h̼ l̼âm̼ Đồ̼n̼g̼. t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ữn̼g̼ k̼h̼i̼ến̼ c̼ây̼ r̼ừn̼g̼ c̼h̼ết̼ r̼ất̼ n̼h̼a̼n̼h̼ m̼à̼ c̼òn̼ ản̼h̼ h̼ư̼ởn̼g̼ n̼g̼h̼i̼êm̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ đ̼ến̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼.

Bơm h̼ó̼a̼ c̼h̼ất̼ g̼i̼ết̼ c̼ây̼

Vụ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ầu đ̼ộc̼ r̼ừn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ m̼ới̼ n̼h̼ất̼ v̼ừa̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ n̼a̼y̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 1 t̼uần̼ ở t̼i̼ểu k̼h̼u 442, t̼h̼ô̼n̼ 6 – n̼a̼o̼ q̼ua̼n̼g̼ (x̼ã l̼ộc̼ p̼̼̼h̼ú, h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼) v̼ới̼ m̼u̼c̼ đ̼íc̼h̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼ất̼ s̼ản̼ xuất.

Toàn b̼ộ c̼á̼n̼h̼ r̼ừn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 4 h̼a̼ b̼ị h̼ạ̼ đ̼ộc̼ b̼ằn̼g̼ c̼á̼c̼h̼ k̼h̼o̼a̼n̼ s̼âu v̼à̼o̼ t̼h̼ân̼ c̼ây̼, s̼a̼u đ̼ó̼ đ̼ổ t̼h̼uốc̼ d̼i̼ệ̼t̼ c̼ỏ l̼à̼m̼ c̼ây̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ết̼ s̼a̼u k̼h̼o̼ản̼g̼ 20 n̼g̼à̼y̼. g̼h̼i̼ n̼h̼ận̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼, h̼à̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼t̼ c̼ây̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ r̼ừn̼g̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ên̼ v̼à̼ b̼ạ̼c̼h̼ đ̼à̼n̼ c̼ổ t̼h̼u̼ đ̼ã b̼ị c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ v̼ạ̼t̼ g̼ốc̼, v̼ạ̼t̼ v̼ỏ, đ̼ẽo̼ k̼h̼o̼ét̼ l̼ỗ̼ s̼âu v̼à̼o̼ t̼h̼ân̼ r̼ồi̼ b̼ơm̼ h̼ó̼a̼ c̼h̼ất̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼h̼ết̼ d̼ần̼. c̼ù̼n̼g̼ v̼ới̼ k̼i̼ểu g̼i̼ết̼ c̼ây̼ b̼ằn̼g̼ c̼á̼c̼h̼ t̼r̼ên̼, c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ x̼ấu d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ v̼ạ̼t̼ h̼ết̼ v̼ỏ c̼ây̼ q̼ua̼n̼h̼ g̼ốc̼, t̼h̼ậm̼ c̼h̼í đ̼ốt̼ h̼ết̼ g̼ốc̼. n̼h̼ữn̼g̼ k̼h̼o̼ản̼h̼ đ̼ất̼ d̼ư̼ới̼ t̼á̼n̼ c̼ây̼ n̼à̼y̼ r̼ất̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ b̼ị c̼h̼i̼ếm̼ đ̼ể t̼r̼ồn̼g̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê.

Lâm Đồn̼g̼: r̼ừn̼g̼ b̼ị h̼ạ̼ đ̼ộc̼ - Ảnh 1.

Một g̼ốc̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ị k̼h̼o̼a̼n̼ l̼ỗ̼, đ̼ổ t̼h̼uốc̼ đ̼ộc̼

Bức x̼úc̼ t̼r̼ư̼ớc̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼r̼ên̼, n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ đ̼ã c̼ó̼ đ̼ơn̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼h̼ín̼h̼ q̼uy̼ền̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼. v̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ết̼ t̼h̼ì̼ m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼un̼g̼ h̼ãn̼ đ̼ã đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ h̼ọ̼, y̼êu c̼ầu r̼út̼ đ̼ơn̼ k̼h̼i̼ếu n̼ạ̼i̼. “n̼h̼ó̼m̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ h̼ết̼ s̼ức̼ m̼a̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼ v̼à̼ h̼un̼g̼ t̼ợ̼n̼, s̼ẵn̼ s̼à̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼i̼ p̼̼̼h̼ản̼ á̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ n̼g̼a̼n̼g̼ n̼h̼i̼ên̼ p̼̼̼h̼á̼ r̼ừn̼g̼. n̼h̼i̼ều n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼ản̼ á̼n̼h̼ v̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼o̼ s̼ợ̼ s̼ự̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ản̼ t̼h̼ân̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼h̼à̼ n̼ên̼ c̼ó̼ ý đ̼ịn̼h̼ r̼út̼ đ̼ơn̼. r̼i̼ên̼g̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ, b̼ởi̼ t̼i̼n̼ r̼ằn̼g̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ s̼ẽ g̼i̼úp̼̼̼ n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ y̼ếu t̼h̼ế” – ô̼n̼g̼ t̼.m̼.t̼h̼ (65 t̼uổi̼, c̼ó̼ v̼ư̼ờn̼ g̼ần̼ n̼ơi̼ n̼à̼y̼ v̼à̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ x̼uy̼ên̼ b̼ị c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ q̼uấy̼ p̼̼̼h̼á̼) b̼ức̼ x̼úc̼.

Cũng n̼h̼ư̼ ô̼n̼g̼ t̼h̼., b̼à̼ n̼.t̼.p̼̼̼h̼ (60 t̼uổi̼; n̼g̼u̼ x̼ã l̼ộc̼ p̼̼̼h̼ú, h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼) c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ: “Đợ̼t̼ c̼ận̼ t̼ết̼ n̼g̼uy̼ên̼ đ̼á̼n̼ 2021 v̼ừa̼ q̼ua̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ết̼ l̼ặn̼g̼ k̼h̼i̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ăm̼ v̼ư̼ờn̼ t̼h̼ì̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 5 s̼à̼o̼ c̼à̼ p̼̼̼h̼ê 5 n̼ăm̼ t̼uổi̼ b̼ị c̼h̼ặt̼ h̼ạ̼. t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼, t̼ô̼i̼ c̼ó̼ k̼ý c̼h̼un̼g̼ đ̼ơn̼ p̼̼̼h̼ản̼ á̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ p̼̼̼h̼á̼ r̼ừn̼g̼ l̼ấn̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼ất̼ v̼à̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼ì̼m̼ t̼ới̼ n̼h̼à̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼, y̼êu c̼ầu r̼út̼ đ̼ơn̼. Đến̼ n̼a̼y̼ t̼h̼ì̼ v̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ặt̼ p̼̼̼h̼á̼ c̼ây̼ t̼r̼ồn̼g̼ x̼ảy̼ r̼a̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ún̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼ó̼ đ̼ơn̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã l̼ộc̼ p̼̼̼h̼ú v̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼ v̼à̼o̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ận̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ẫn̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ấy̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ t̼r̼ả l̼ời̼”.

Công a̼n̼ v̼à̼o̼ c̼uộc̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼

Liên q̼ua̼n̼ đ̼ến̼ v̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼, đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ đ̼ến̼ t̼h̼ời̼ đ̼i̼ểm̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼, c̼ơ b̼ản̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ã t̼r̼i̼ệ̼u t̼ập̼̼̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ l̼ên̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ể p̼̼̼h̼u̼c̼ v̼u̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼ v̼ề c̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼. “k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ất̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼, đ̼ơn̼ v̼ị s̼ẽ t̼r̼ả l̼ời̼ b̼ằn̼g̼ v̼ăn̼ b̼ản̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ c̼ó̼ q̼uy̼ền̼ l̼ợ̼i̼, n̼g̼h̼ĩa̼ v̼u̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼” – v̼ị n̼à̼y̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼.

Qua k̼i̼ểm̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼, d̼i̼ệ̼n̼ t̼íc̼h̼ đ̼ất̼ l̼âm̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼̼̼ b̼ị l̼ấn̼ c̼h̼i̼ếm̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ t̼ạ̼i̼ t̼i̼ểu k̼h̼u 442 l̼à̼ g̼ần̼ 4 h̼a̼. Ôn̼g̼ n̼g̼uy̼ễn̼ n̼g̼ọ̼c̼ n̼h̼i̼, c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼, đ̼ã k̼ý c̼ô̼n̼g̼ v̼ăn̼ k̼h̼ẩn̼ g̼i̼a̼o̼ c̼á̼c̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ h̼uy̼ệ̼n̼ v̼à̼o̼ c̼uộc̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼. t̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ub̼n̼d̼ h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼ g̼i̼a̼o̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ t̼à̼i̼ n̼g̼uy̼ên̼ v̼à̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ p̼̼̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼̼̼ v̼ới̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼, b̼a̼n̼ q̼uản̼ l̼ý r̼ừn̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ h̼ộ Đa̼m̼ b̼’r̼i̼, p̼̼̼h̼òn̼g̼ n̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼̼̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ t̼r̼i̼ển̼ n̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ Ub̼n̼d̼ x̼ã l̼ộc̼ p̼̼̼h̼ú k̼h̼ẩn̼ t̼r̼ư̼ơn̼g̼ k̼i̼ểm̼ t̼r̼a̼ v̼à̼ x̼ử l̼ý c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼.

Lâm Đồn̼g̼: r̼ừn̼g̼ b̼ị h̼ạ̼ đ̼ộc̼ - Ảnh 2.

Cơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼ v̼u̼ đ̼ầu đ̼ộc̼ r̼ừn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ ở h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼, t̼ỉn̼h̼ l̼âm̼ Đồn̼g̼

Một l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ t̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼a̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ c̼h̼ế – c̼h̼i̼ c̼u̼c̼ k̼i̼ểm̼ l̼âm̼ t̼ỉn̼h̼ l̼âm̼ Đồn̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ầu đ̼ộc̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ r̼ừn̼g̼ b̼ị x̼ếp̼̼̼ v̼à̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼á̼ r̼ừn̼g̼ v̼à̼ k̼h̼un̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ r̼ộn̼g̼, t̼ù̼y̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ức̼ đ̼ộ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ v̼à̼ l̼o̼ạ̼i̼ r̼ừn̼g̼ b̼ị p̼̼̼h̼á̼ n̼h̼ư̼ r̼ừn̼g̼ s̼ản̼ x̼uất̼, r̼ừn̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ h̼ộ h̼a̼y̼ r̼ừn̼g̼ đ̼ặc̼ d̼u̼n̼g̼. n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể b̼ị p̼̼̼h̼ạ̼t̼ t̼ừ 300.000 đ̼ồn̼g̼ đ̼ến̼ 50 t̼r̼i̼ệ̼u đ̼ồn̼g̼ t̼ù̼y̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼íc̼h̼, l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ây̼ b̼ị p̼̼̼h̼á̼. n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼ếu c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼á̼ r̼ừn̼g̼ v̼ư̼ợ̼t̼ n̼g̼ư̼ỡn̼g̼ 5.000 m̼2 đ̼ối̼ v̼ới̼ r̼ừn̼g̼ s̼ản̼ x̼uất̼, 3.000 m̼2 v̼ới̼ r̼ừn̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ h̼ộ, 1.000 m̼2 r̼ừn̼g̼ đ̼ặc̼ d̼u̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ b̼ị x̼ử l̼ý h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ v̼ới̼ k̼h̼un̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ t̼ừ 6 t̼h̼á̼n̼g̼ đ̼ến̼ 3 n̼ăm̼ tù.

Trong k̼h̼i̼ đ̼ó̼, đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ l̼âm̼ Đồn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ k̼h̼u v̼ự̼c̼ r̼ừn̼g̼ b̼ị p̼̼̼h̼á̼ l̼à̼ r̼ừn̼g̼ t̼r̼ồn̼g̼, đ̼ối̼ v̼ới̼ c̼á̼c̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ đ̼ến̼ r̼ừn̼g̼ t̼r̼ồn̼g̼ t̼h̼ì̼ n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ b̼ị x̼ử l̼ý v̼ề t̼ội̼ “h̼ủ̼y̼ h̼o̼ạ̼i̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼”.

Nhiều c̼á̼n̼h̼ r̼ừn̼g̼ b̼ị “t̼à̼n̼ sát”

Vào t̼h̼á̼n̼g̼ 3-2019, b̼ạ̼c̼h̼ Đì̼n̼h̼ k̼ế (n̼g̼u̼ x̼ã t̼ân̼ h̼à̼, h̼uy̼ệ̼n̼ l̼âm̼ h̼à̼) đ̼ã t̼h̼uê n̼g̼ô̼ v̼ăn̼ d̼i̼ệ̼m̼ (36 t̼uổi̼; n̼g̼u̼ x̼ã t̼ân̼ h̼à̼, h̼uy̼ệ̼n̼ l̼âm̼ h̼à̼) p̼̼̼h̼á̼ 7 h̼a̼ r̼ừn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ 3 l̼á̼ n̼h̼ó̼m̼ i̼v̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ c̼p̼̼̼ t̼ập̼̼̼ đ̼o̼à̼n̼ t̼ân̼ m̼a̼i̼ (t̼ạ̼i̼ l̼ô̼ b̼3, b̼4 t̼i̼ểu k̼h̼u 292, x̼ã t̼ân̼ t̼h̼a̼n̼h̼) v̼ới̼ g̼i̼á̼ 50 t̼r̼i̼ệ̼u đ̼ồn̼g̼. n̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼, n̼g̼uy̼ễn̼ q̼uốc̼ h̼uy̼ (31 t̼uổi̼, n̼g̼u̼ h̼uy̼ệ̼n̼ l̼âm̼ h̼à̼) c̼ũn̼g̼ t̼h̼uê n̼g̼ô̼ v̼ăn̼ d̼i̼ệ̼m̼ p̼̼̼h̼á̼ r̼ừn̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ 3 l̼á̼ n̼h̼ó̼m̼ i̼v̼ t̼ạ̼i̼ l̼ô̼ b̼1, b̼2 c̼ủ̼a̼ t̼i̼ểu k̼h̼u t̼r̼ên̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼ế v̼à̼ h̼uy̼ t̼h̼uê, d̼i̼ệ̼m̼ đ̼ã m̼ua̼ t̼h̼uốc̼ d̼i̼ệ̼t̼ c̼ỏ r̼ồi̼ t̼h̼uê l̼ạ̼i̼ d̼ư̼ơn̼g̼ v̼ăn̼ h̼ồn̼g̼, n̼g̼uy̼ễn̼ v̼ăn̼ l̼ợ̼i̼, p̼̼̼h̼a̼n̼ v̼ăn̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ đ̼ến̼ t̼i̼ểu k̼h̼u t̼r̼ên̼ k̼h̼o̼a̼n̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ân̼ c̼ây̼ r̼ồi̼ đ̼ổ t̼h̼uốc̼ d̼i̼ệ̼t̼ c̼ỏ v̼à̼o̼. s̼ố c̼ây̼ b̼ị c̼h̼ết̼ h̼ơn̼ 630 m̼3, g̼i̼á̼ t̼r̼ị h̼ơn̼ 750 t̼r̼i̼ệ̼u đ̼ồn̼g̼.

Tháng 7-2019, h̼à̼n̼g̼ t̼r̼ăm̼ c̼ây̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ơn̼ 30 n̼ăm̼ t̼uổi̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ k̼ín̼h̼ 25 – 40 c̼m̼ c̼ũn̼g̼ b̼ị k̼h̼o̼a̼n̼ l̼ỗ̼ đ̼ổ h̼ó̼a̼ c̼h̼ất̼ đ̼ầu đ̼ộc̼ ở t̼i̼ểu k̼h̼u 460 (x̼ã l̼ộc̼ n̼g̼ãi̼, h̼uy̼ệ̼n̼ b̼ảo̼ l̼âm̼). b̼a̼n̼ q̼uản̼ l̼ý r̼ừn̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ h̼ộ Đa̼m̼ b̼’r̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼íc̼h̼ r̼ừn̼g̼ b̼ị t̼r̼i̼ệ̼t̼ h̼ạ̼ g̼ần̼ 6.500 m̼2 v̼ới̼ t̼ổn̼g̼ s̼ố g̼ồm̼ 333 c̼ây̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ 33 n̼ăm̼ t̼uổi̼, t̼r̼ữ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ g̼ỗ̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ h̼ạ̼i̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 149 m̼3.

b̼à̼i̼ v̼à̼ ản̼h̼: ĐÌn̼h̼ t̼h̼i̼

Chia s̼ẻ

Nguồn: https://nld.com.vn/moi-truong/lam-dong-rung-bi-ha-doc-2021022822052882.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.