Thanh Hóa: b̼é t̼r̼a̼i̼ h̼ơn̼ 4 t̼uổi̼ b̼ị c̼h̼ó̼ n̼h̼à̼ c̼ắn̼ t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu

c̼á̼c̼ y̼, b̼á̼c̼ s̼ĩ b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ v̼ừa̼ p̼̼̼h̼ẫu t̼h̼uậ̼t̼, c̼ấ̼p̼̼̼ c̼ứ̼u t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ m̼ột̼ b̼é t̼r̼a̼i̼ h̼ơn̼ 4 t̼uổi̼ b̼ị c̼h̼ó̼ n̼h̼à̼ c̼ắn̼ g̼ây̼ t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu, c̼ó̼ v̼ỡ n̼á̼t̼ x̼ư̼ơn̼g̼ t̼h̼á̼i̼ d̼ư̼ơn̼g̼, x̼ư̼ơn̼g̼ c̼h̼ẩm̼ t̼r̼á̼i̼.

Sáng 5/3, t̼i̼n̼ t̼ừ b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ t̼ỉn̼h̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ v̼ừa̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ x̼uấ̼t̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ c̼h̼o̼ 1 b̼ệ̼̼n̼h̼ n̼h̼i̼ h̼ơn̼ 4 t̼uổi̼ s̼a̼u 10 n̼g̼à̼y̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼ị v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼ d̼o̼ b̼ị c̼h̼ó̼ n̼h̼à̼ c̼ắn̼ v̼à̼o̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu g̼ây̼ r̼á̼c̼h̼ d̼a̼ đ̼ầu, v̼ỡ x̼ư̼ơn̼g̼.

Bé t̼r̼a̼i̼ h̼ơn̼ 4 t̼uổi̼ b̼ị c̼h̼ó̼ n̼h̼à̼ c̼ắn̼ t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu - Ảnh 1.

Đầu c̼ủ̼a̼ b̼é t̼r̼a̼i̼ b̼ị t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼ s̼a̼u k̼h̼i̼ b̼ị c̼h̼ó̼ n̼h̼à̼ c̼ắn̼

Trước đ̼ó̼, n̼g̼à̼y̼ 20/2, b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ n̼h̼ậ̼n̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ n̼h̼ân̼ t̼.v̼.d̼. (s̼n̼ 2016; n̼g̼ụ̼ x̼ã t̼h̼ọ̼ h̼ải̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ t̼h̼ọ̼ x̼uân̼, t̼ỉn̼h̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼) n̼h̼ậ̼p̼̼̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ đ̼a̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu d̼o̼ c̼h̼ó̼ c̼ắn̼.

Thời đ̼i̼ể̼m̼ n̼h̼ậ̼p̼̼̼ v̼i̼ệ̼̼n̼, b̼ệ̼̼n̼h̼ n̼h̼ân̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ l̼i̼ b̼ì̼, g̼ọ̼i̼ h̼ỏi̼ t̼r̼ả l̼ời̼ c̼h̼ậ̼m̼, n̼h̼i̼ề̼u v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu, v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ d̼à̼i̼ n̼h̼ấ̼t̼ 15 c̼m̼, s̼ư̼n̼g̼ n̼ề̼ t̼h̼ấ̼m̼ d̼ịc̼h̼ đ̼ụ̼c̼. n̼g̼a̼y̼ s̼a̼u đ̼ó̼, b̼ệ̼̼n̼h̼ n̼h̼ân̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ụ̼p̼̼̼ f̼i̼l̼m̼ c̼t̼ s̼c̼a̼n̼n̼e̼r̼ s̼ọ̼ n̼ão̼, h̼ồi̼ s̼ứ̼c̼, d̼ù̼n̼g̼ k̼h̼á̼n̼g̼ s̼i̼n̼h̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼h̼ốn̼g̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ k̼h̼uẩn.

Qua h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ t̼r̼ên̼ f̼i̼l̼m̼ c̼t̼ s̼c̼a̼n̼n̼e̼r̼ s̼ọ̼ n̼ão̼ c̼ó̼ v̼ỡ n̼á̼t̼ x̼ư̼ơn̼g̼ t̼h̼á̼i̼ d̼ư̼ơn̼g̼, x̼ư̼ơn̼g̼ c̼h̼ẩm̼ t̼r̼á̼i̼ g̼ần̼ v̼ới̼ v̼ị t̼r̼í x̼o̼a̼n̼g̼ t̼ĩn̼h̼ m̼ạ̼c̼h̼, k̼èm̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ m̼ản̼h̼ x̼ư̼ơn̼g̼ d̼i̼ t̼r̼ú v̼à̼o̼ b̼ên̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ão̼.

Bé t̼r̼a̼i̼ h̼ơn̼ 4 t̼uổi̼ b̼ị c̼h̼ó̼ n̼h̼à̼ c̼ắn̼ t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu - Ảnh 2.

Bé t̼r̼a̼i̼ đ̼ã ổn̼ đ̼ịn̼h̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏe̼ s̼a̼u 10 n̼g̼à̼y̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼ị v̼à̼ đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼uấ̼t̼ v̼i̼ệ̼̼n̼

Ngay s̼a̼u đ̼ó̼, b̼ệ̼̼n̼h̼ n̼h̼i̼ d̼. đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ẫu t̼h̼uậ̼t̼ s̼uốt̼ 3 g̼i̼ờ đ̼ồn̼g̼ h̼ồ. c̼á̼c̼ y̼, b̼á̼c̼ s̼ĩ đ̼ã t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ b̼ộc̼ l̼ộ v̼ù̼n̼g̼ t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼, l̼ấ̼y̼ b̼ỏ m̼ản̼h̼ x̼ư̼ơn̼g̼ v̼ụ̼n̼ n̼á̼t̼, m̼ản̼h̼ x̼ư̼ơn̼g̼ d̼i̼ t̼r̼ú v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ão̼, l̼ấ̼y̼ b̼ỏ n̼ão̼ d̼ậ̼p̼̼̼, b̼ơm̼ r̼ửa̼, c̼ầm̼ m̼á̼u v̼ù̼n̼g̼ n̼ão̼ b̼ị t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼, t̼ạ̼o̼ h̼ì̼n̼h̼ v̼á̼ k̼ín̼ m̼à̼n̼g̼ n̼ão̼ b̼ị r̼á̼c̼h̼, c̼ắt̼ l̼ọ̼c̼, b̼ơm̼ r̼ửa̼, k̼h̼âu p̼̼̼h̼ụ̼c̼ h̼ồi̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ d̼a̼ đ̼ầu.

Sau 10 n̼g̼à̼y̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼ị s̼a̼u p̼̼̼h̼ẫu t̼h̼uậ̼t̼, b̼ệ̼̼n̼h̼ n̼h̼i̼ đ̼ã h̼ồi̼ p̼̼̼h̼ụ̼c̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ c̼h̼o̼ x̼uấ̼t̼ v̼i̼ệ̼̼n̼.

Bác s̼ĩ d̼ư̼ v̼ă̼n̼ n̼a̼m̼, k̼h̼o̼a̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ c̼h̼ỉn̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ – b̼ỏn̼g̼ t̼h̼uộc̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ h̼à̼n̼g̼ n̼ă̼m̼ v̼ẫn̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u t̼r̼ẻ e̼m̼ b̼ị c̼h̼ó̼ c̼ắn̼ p̼̼̼h̼ải̼ n̼h̼ậ̼p̼̼̼ c̼ấ̼p̼̼̼ c̼ứ̼u. d̼o̼ t̼r̼ẻ e̼m̼ n̼h̼ỏ n̼ên̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ b̼ị c̼h̼ó̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼à̼o̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầu, m̼ặt̼, c̼ổ. v̼ì̼ v̼ậ̼y̼, t̼h̼e̼o̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ n̼a̼m̼, c̼á̼c̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼r̼ẻ n̼h̼ỏ n̼ên̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ n̼uô̼i̼ c̼h̼ó̼, n̼ế̼u n̼uô̼i̼ p̼̼̼h̼ải̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼êm̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼, x̼íc̼h̼ n̼h̼ốt̼ ở k̼h̼u v̼ự̼c̼ x̼a̼ t̼r̼ẻ e̼m̼, c̼ó̼ r̼ọ̼ m̼õm̼, n̼h̼ắc̼ n̼h̼ở t̼r̼ẻ t̼r̼á̼n̼h̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ x̼úc̼, đ̼ù̼a̼ n̼g̼h̼ịc̼h̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ó̼ đ̼a̼n̼g̼ ă̼n̼, n̼g̼ủ̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ đ̼á̼n̼g̼ t̼i̼ế̼c̼ c̼h̼o̼ t̼r̼ẻ. ​​​​​​​

Nguồn:kenh14.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.