c̼ần̼ t̼h̼ơ̼: b̼ả̼o̼ v̼ê̼̣ đ̼á̼n̼h̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ p̼h̼ải̼ b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼

0

TTO – Th̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ t̼ừ̼ Sở̼ Gi̼á̼o̼ d̼u̼̣c̼ – đ̼à̼o̼ t̼a̼̣o̼ Cầ̼n̼ Th̼ơ̼, n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼u̼̣ h̼o̼̣c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ố̼ b̼ả̼o̼ v̼ê̼̣ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼i̼̣ r̼a̼̣n̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ h̼à̼m̼. Bả̼o̼ v̼ê̼̣ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ h̼o̼̣c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼u̼â̼̣n̼ v̼à̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼ b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼.

Ch̼i̼ề̼u̼ 17-5, Sở̼ Gi̼á̼o̼ d̼u̼̣c̼ v̼à̼ đ̼à̼o̼ t̼a̼̣o̼ Cần̼ Th̼ơ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ở̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ Ph̼o̼n̼g̼ Đi̼ề̼n̼ t̼ố b̼ảo̼ v̼ệ̼̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼ãy̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ h̼à̼m̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ b̼ị r̼ạ̼n̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ h̼à̼m̼.

Th̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ Tr̼ư̼ờ̼n̼g̼ THCS t̼h̼i̼̣ t̼r̼ấ̼n̼ Ph̼o̼n̼g̼ Đi̼ề̼n̼, v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 12-5, h̼a̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼a̼o̼ ở̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼a̼n̼ h̼ọ̼c̼. Tr̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼ã x̼ảy̼ r̼a̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼ g̼i̼ữ̼a̼ e̼m̼ P. (h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼ 9.4) c̼ủ̼a̼ Tr̼ư̼ờ̼n̼g̼ THCS t̼h̼i̼̣ t̼r̼ấ̼n̼ Ph̼o̼n̼g̼ Đi̼ề̼n̼ v̼ới̼ e̼m̼ T. – h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ Tr̼u̼n̼g̼ t̼â̼m̼ Gi̼á̼o̼ d̼u̼̣c̼ n̼g̼h̼ề̼ n̼g̼h̼i̼ê̼̣p̼ – g̼i̼á̼o̼ d̼u̼̣c̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ Ph̼o̼n̼g̼ Đi̼ề̼n̼.

Lúc̼ n̼à̼y̼ ô̼n̼g̼ Hữ̼u̼ Th̼u̼ậ̼n̼ (b̼ảo̼ v̼ệ̼̼) v̼à̼o̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ể̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ó̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ề̼n̼, n̼g̼h̼e̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ c̼ãi̼ n̼h̼a̼u̼ g̼i̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼a̼n̼ n̼g̼ă̼n̼ v̼à̼ d̼ẫn̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼.

Sá̼n̼g̼ 13-5, s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼, n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼ m̼ờ̼i̼ ô̼n̼g̼ Hữ̼u̼ Th̼u̼ậ̼n̼ đ̼ế̼n̼ h̼ọ̼p̼ h̼ội̼ đ̼ồn̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼. Ôn̼g̼ Th̼u̼ậ̼n̼ đ̼ã n̼h̼ậ̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼à̼ c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ l̼o̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ t̼h̼u̼ốc̼ m̼e̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị c̼h̼o̼ e̼m̼ P.. Nh̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼ũn̼g̼ t̼ạ̼m̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ Th̼u̼ậ̼n̼.

Ch̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, ô̼n̼g̼ Th̼u̼ậ̼n̼ c̼ó̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ e̼m̼ P. đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼à̼ h̼ứ̼a̼ s̼ẽ l̼o̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ c̼h̼i̼ p̼h̼í đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị. 

Th̼e̼o̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ản̼ c̼ủ̼a̼ c̼u̼ộc̼ h̼ọ̼p̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ P. y̼ê̼u̼ c̼ầu̼ b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼n̼ g̼ó̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị c̼h̼o̼ e̼m̼ l̼à̼ 30 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼. Tu̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ Th̼u̼ậ̼n̼ t̼h̼u̼ộc̼ d̼i̼ệ̼̼n̼ h̼ộ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ l̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼.

Sa̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ỏa̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ v̼à̼ t̼h̼ốn̼g̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ g̼i̼ữ̼a̼ c̼á̼c̼ b̼ê̼n̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ P. c̼h̼ấ̼̼p̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼, đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ạ̼i̼ v̼ề̼ s̼a̼u̼.

Nguồn: https://tuoitre.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.