c̼ần̼ t̼h̼ơ̼: ‘ c̼ô̼ g̼á̼i̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼ ‘s̼ốn̼g̼ ảo̼’ k̼h̼i̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼õi̼ m̼ạ̼n̼g̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ì̼m̼ đ̼ể̼ c̼h̼ử̼i̼

Hi̼ệ̼̼n̼ t̼ạ̼i̼, c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã k̼h̼ó̼a̼ Fa̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼. Tà̼i̼ k̼h̼o̼ản̼ Ti̼k̼t̼o̼k̼ v̼à̼ In̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ đ̼ể̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ r̼i̼ê̼n̼g̼ t̼ư̼ v̼à̼ ẩ̼n̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ c̼l̼i̼p̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

Nh̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ g̼ần̼ đ̼â̼y̼, m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ đ̼a̼n̼g̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼ t̼r̼ư̼ớc̼ m̼ột̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ản̼h̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ t̼r̼ẻ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ k̼h̼á̼ g̼ợ̼i̼ c̼ảm̼ r̼ồi̼ t̼á̼o̼ b̼ạ̼o̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ v̼à̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼a̼t̼wa̼l̼k̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ư̼ớc̼ m̼ặ̼t̼ l̼à̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.

Với̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼ n̼à̼y̼, c̼ô̼ g̼á̼i̼ b̼ị c̼h̼ỉ t̼r̼íc̼h̼ d̼ữ̼ d̼ội̼ v̼ì̼ t̼h̼e̼o̼ r̼ấ̼̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼, đ̼ộn̼g̼ c̼ơ̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ l̼à̼ đ̼ộn̼g̼ c̼ơ̼ p̼h̼ản̼ l̼ự̼c̼, v̼à̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼y̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ b̼ị h̼út̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ẽ c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ g̼ì̼ x̼ảy̼ r̼a̼. Bê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼, h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ c̼ũn̼g̼ ản̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ r̼ấ̼̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ội̼ n̼g̼ũ v̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ối̼ ở̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼.

Dù̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼, c̼ô̼ g̼á̼i̼ v̼ẫn̼ t̼h̼ả d̼á̼n̼g̼ đ̼ể̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼ “s̼ốn̼g̼ ảo̼”

Ng̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼, h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼ “s̼ốn̼g̼ ảo̼” t̼h̼i̼ế̼u̼ s̼ự̼ h̼i̼ể̼u̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ t̼r̼ẻ đ̼ã v̼ấ̼̼p̼ p̼h̼ải̼ p̼h̼ản̼ ứ̼n̼g̼ d̼ữ̼ d̼ội̼ t̼ừ p̼h̼ía̼ c̼ộn̼g̼ đ̼ồn̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼; đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ c̼ũn̼g̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ d̼a̼n̼h̼ t̼ín̼h̼, “i̼n̼f̼o̼” c̼á̼c̼ n̼ề̼n̼ t̼ản̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼.

Đư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼ạ̼i̼, c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ đ̼ã k̼h̼ó̼a̼ Fa̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼. Tà̼i̼ k̼h̼o̼ản̼ Ti̼k̼t̼o̼k̼ v̼à̼ In̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ đ̼ể̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ r̼i̼ê̼n̼g̼ t̼ư̼ v̼à̼ ẩ̼n̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ c̼l̼i̼p̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

Cô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ đ̼ể̼ Ti̼k̼t̼o̼k̼ đ̼ể̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ r̼i̼ê̼n̼g̼ t̼ư̼

Đồn̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼, c̼ô̼ g̼á̼i̼ c̼ũn̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼a̼y̼ k̼h̼ó̼a̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ản̼ Fa̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

In̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ín̼h̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ể̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ r̼i̼ê̼n̼g̼ t̼ư̼

Th̼e̼o̼ c̼á̼c̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼, c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ t̼ê̼n̼ Y., t̼ê̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ g̼ọ̼i̼ l̼à̼ Y.J, đ̼a̼n̼g̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ốn̼g̼ t̼ạ̼i̼ Cần̼ Th̼ơ̼. Cô̼ l̼à̼ t̼i̼k̼t̼o̼k̼e̼r̼ v̼ới̼ h̼ơ̼n̼ 26.000 l̼ư̼ợ̼t̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õi̼. Cô̼ n̼à̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ v̼ới̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ x̼i̼n̼h̼ đ̼ẹp̼ v̼à̼ s̼a̼n̼g̼ c̼h̼ản̼h̼. Nh̼ữ̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ ản̼h̼ m̼à̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ n̼à̼y̼ c̼ậ̼p̼ n̼h̼ậ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ư̼ợ̼t̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼á̼c̼ v̼à̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼ n̼g̼ợ̼i̼ k̼h̼e̼n̼.

Cô̼ g̼á̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ v̼ới̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ s̼a̼n̼g̼ c̼h̼ản̼h̼, b̼ốc̼ l̼ử̼a̼

Li̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼ ‘s̼ốn̼g̼ ảo̼’ k̼h̼i̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼ă̼n̼ v̼à̼o̼ s̼â̼n̼ đ̼ỗ̼, l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ Cụ̼c̼ Hà̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼, đ̼ã x̼e̼m̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼ n̼ữ̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ q̼u̼a̼y̼ c̼ản̼h̼ đ̼i̼ r̼a̼ g̼i̼ữ̼a̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ k̼h̼i̼ m̼ột̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼ă̼n̼ v̼à̼o̼ s̼â̼n̼ đ̼ỗ̼. Hi̼ệ̼̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼, s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ n̼ơ̼i̼ n̼ữ̼ d̼u̼ k̼h̼á̼c̼h̼ q̼u̼a̼y̼ v̼i̼d̼e̼o̼.

Bá̼o̼ c̼á̼o̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼ừ p̼h̼ía̼ Cản̼g̼ h̼à̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼ốc̼ t̼ế̼ Ph̼ú Qu̼ốc̼ (Ki̼ê̼n̼ Gi̼a̼n̼g̼), s̼ự̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼ảy̼ r̼a̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 1 t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ n̼à̼y̼. Nữ̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ b̼u̼ý̼t̼ t̼ừ n̼h̼à̼ g̼a̼ r̼a̼ m̼á̼y̼ b̼a̼y̼, k̼h̼i̼ x̼e̼ b̼u̼ý̼t̼ v̼ừa̼ d̼ừn̼g̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼, n̼ữ̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ã c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ đ̼ể̼ t̼ạ̼o̼ d̼á̼n̼g̼ q̼u̼a̼y̼ v̼i̼d̼e̼o̼.

Nh̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ h̼à̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ Ph̼ú Qu̼ốc̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼ạ̼i̼ v̼ị t̼r̼í m̼á̼y̼ b̼a̼y̼ đ̼ã p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼ậ̼n̼, y̼ê̼u̼ c̼ầu̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ v̼ị t̼r̼í a̼n̼ t̼o̼à̼n̼.

“Th̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ n̼g̼h̼ĩ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼ỉ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ấ̼̼n̼ k̼h̼íc̼h̼ d̼o̼ ở̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼, c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả g̼ì̼, n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼â̼y̼ r̼ối̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼ủ̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ đ̼ịn̼h̼ v̼ề̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ h̼à̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼. Ph̼ía̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ậ̼p̼ h̼ợ̼p̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ đ̼ể̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ t̼h̼ê̼m̼”, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ đ̼ơ̼n̼ v̼ị q̼u̼ản̼ l̼ý̼ s̼â̼n̼ b̼a̼y̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.

Ph̼ư̼ơ̼n̼g̼ Li̼n̼h̼

Nguồn: https://baomoi.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.