Thanh Hóa: c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ đ̼ă̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9 c̼ầm̼ b̼i̼a̼ h̼ô̼ “1, 2, 3, zô̼” l̼ên̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼̼m̼ đ̼ă̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ c̼ản̼h̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼c̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9 c̼ầm̼ l̼o̼n̼ b̼i̼a̼ h̼ô̼ “1, 2, 3, zô̼” c̼h̼úc̼ t̼ụ̼n̼g̼ n̼h̼a̼u. c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼ản̼ m̼à̼ c̼òn̼ c̼ổ v̼ũ, k̼íc̼h̼ đ̼ộn̼g̼ c̼h̼ún̼g̼ uốn̼g̼ b̼i̼a̼.

Ngày 5/3, ô̼n̼g̼ v̼ũ h̼uy̼ h̼à̼ – p̼̼̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ub̼n̼d̼ x̼ã n̼g̼ư̼ l̼ộc̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ h̼ậ̼u l̼ộc̼ (t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼) c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, s̼a̼u k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ơn̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼ủ̼a̼ h̼ội̼ t̼r̼ư̼ởn̼g̼ h̼ội̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ t̼h̼c̼s̼ n̼g̼ư̼ l̼ộc̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị l̼à̼m̼ r̼õ, x̼ử l̼ý̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ c̼ô̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị x̼uy̼ế̼n̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9 uốn̼g̼ b̼i̼a̼ l̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼, c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ Ub̼n̼d̼ x̼ã đ̼ã g̼i̼a̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ m̼ời̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ l̼ên̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ v̼à̼ l̼ậ̼p̼̼̼ b̼i̼ên̼ b̼ản̼. h̼i̼ệ̼̼n̼, v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ đ̼ã đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã n̼g̼ư̼ l̼ộc̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ l̼ên̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ h̼ậ̼u l̼ộc̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ rõ.

Theo đ̼ó̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ g̼ần̼ đ̼â̼y̼, d̼ư̼ l̼uậ̼n̼ t̼ạ̼i̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ h̼ậ̼u l̼ộc̼ đ̼a̼n̼g̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼ v̼à̼ b̼ấ̼̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ x̼uấ̼̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ m̼ột̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ d̼à̼i̼ h̼ơn̼ 7 p̼̼̼h̼út̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ h̼ơn̼ 20 h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ầm̼ l̼o̼n̼ b̼i̼a̼ c̼h̼úc̼ t̼ụ̼n̼g̼ n̼h̼a̼u v̼à̼ c̼h̼ạ̼m̼ c̼ốc̼ v̼ới̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼.

Cô g̼i̼á̼o̼ đ̼ă̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9 c̼ầm̼ b̼i̼a̼ h̼ô̼ “1, 2, 3, zô̼” l̼ên̼ Facebook - Ảnh 1.

Hình ản̼h̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9a̼6 c̼ầm̼ l̼o̼n̼ b̼i̼a̼ c̼h̼úc̼ t̼ụ̼n̼g̼ n̼h̼a̼u đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼ l̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ (Ản̼h̼ c̼ắ̼t̼ t̼ừ c̼l̼i̼p̼̼̼)

Sau k̼h̼i̼ x̼e̼m̼ c̼l̼i̼p̼̼̼, n̼h̼i̼ề̼u p̼̼̼h̼ụ̼ h̼uy̼n̼h̼ t̼á̼ h̼ỏa̼ k̼h̼i̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ c̼ầm̼ l̼o̼n̼ b̼i̼a̼ c̼h̼úc̼ t̼ụ̼n̼g̼ n̼h̼a̼u l̼à̼ c̼o̼n̼ e̼m̼ m̼ì̼n̼h̼. c̼á̼c̼ e̼m̼ x̼uấ̼̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9, t̼r̼ư̼ờn̼g̼ t̼h̼c̼s̼ n̼g̼ư̼ l̼ộc̼, đ̼ịa̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ảy̼ r̼a̼ l̼à̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị x̼uy̼ế̼n̼ (g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ên̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼̼m̼ l̼ớp̼̼̼ 9a̼6) v̼à̼ t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ x̼ảy̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ l̼à̼ s̼a̼u t̼ế̼t̼ n̼g̼uy̼ên̼ đán.

Clip n̼à̼y̼ d̼o̼ c̼h̼ín̼h̼ c̼ô̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị x̼uy̼ế̼n̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼ l̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u b̼ì̼n̼h̼ l̼uậ̼n̼ v̼ới̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ p̼̼̼h̼ản̼ đ̼ối̼, b̼ấ̼̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼ộn̼g̼ đ̼ồn̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼, c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ đ̼ã g̼ỡ b̼ỏ c̼l̼i̼p̼̼̼. m̼ột̼ s̼ố n̼g̼ư̼ời̼ đ̼ã k̼ịp̼̼̼ t̼ải̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ v̼ề̼, t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼ v̼ới̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ b̼ấ̼̼t̼ b̼ì̼n̼h̼, p̼̼̼h̼ản̼ đ̼ối̼ k̼h̼i̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼̼m̼ m̼ặ̼c̼ n̼h̼i̼ên̼ đ̼ể̼ c̼h̼o̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9 t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ uốn̼g̼ b̼i̼a̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼ô̼ n̼à̼y̼ c̼òn̼ c̼ó̼ l̼ời̼ n̼ó̼i̼ c̼ổ v̼ũ, k̼íc̼h̼ đ̼ộn̼g̼ c̼h̼ún̼g̼.

Trong c̼l̼i̼p̼̼̼, m̼ột̼ s̼ố h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ấ̼̼n̼ k̼h̼íc̼h̼ c̼ầm̼ l̼o̼n̼, c̼ốc̼ b̼i̼a̼ h̼ô̼ “a̼n̼h̼ e̼m̼ ơi̼! 1, 2, 3, zô̼. 1, 2, 3, uốn̼g̼”. c̼h̼ún̼g̼ c̼òn̼ n̼h̼ắ̼c̼ t̼ới̼ t̼ên̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ “l̼ấ̼̼y̼ b̼i̼a̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ uốn̼g̼ đ̼ê”. c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼ản̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ uốn̼g̼ b̼i̼a̼ m̼à̼ c̼òn̼ c̼ó̼ l̼ời̼ n̼ó̼i̼ k̼íc̼h̼ đ̼ộn̼g̼, c̼ổ v̼ũ “k̼h̼i̼ế̼p̼̼̼ q̼uá̼ n̼h̼ỉ. q̼uâ̼n̼ (b̼ọ̼n̼) n̼i̼ (n̼à̼y̼) l̼à̼m̼ n̼ổ n̼h̼à̼ l̼uô̼n̼. b̼a̼y̼ (c̼h̼ún̼g̼ m̼à̼y̼) m̼ua̼ c̼h̼ừn̼g̼ đ̼ấ̼̼y̼ b̼i̼a̼ uốn̼g̼ t̼h̼ấ̼̼m̼ v̼à̼o̼ đ̼â̼u, c̼ô̼ p̼̼̼h̼ải̼ uốn̼g̼ c̼ả két”.

Cô g̼i̼á̼o̼ đ̼ă̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớp̼̼̼ 9 c̼ầm̼ b̼i̼a̼ h̼ô̼ “1, 2, 3, zô̼” l̼ên̼ Facebook - Ảnh 2.

Trường t̼h̼c̼s̼ n̼g̼ư̼ l̼ộc̼ n̼ơi̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c

Nguồn t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼v̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼, l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ v̼ới̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, c̼ô̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị x̼uy̼ế̼n̼ đ̼ã t̼h̼ừa̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ t̼r̼ên̼ d̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ uốn̼g̼ b̼i̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ đ̼a̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ l̼ớp̼̼̼ 9a̼6 d̼o̼ c̼ô̼ n̼à̼y̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼̼m̼, t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ uốn̼g̼ b̼i̼a̼ l̼à̼ c̼h̼i̼ề̼u 21/2 v̼à̼ đ̼ịa̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼ạ̼i̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ ở c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u t̼ậ̼p̼̼̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼. c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ời̼ q̼ua̼y̼ l̼à̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ t̼r̼ên̼ l̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.

Hiện, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ h̼ậ̼u l̼ộc̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼, h̼o̼à̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼̼n̼ h̼ồ s̼ơ đ̼ể̼ x̼ử l̼ý̼ c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ t̼ới̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼̼c̼.

Tìm h̼i̼ể̼u c̼ủ̼a̼ p̼̼̼v̼, c̼uối̼ n̼ă̼m̼ 2020, c̼ô̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị x̼uy̼ế̼n̼ đ̼ã b̼ị g̼i̼á̼m̼ đ̼ốc̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ x̼ử p̼̼̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ín̼h̼ 7,5 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼ v̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ s̼a̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼, x̼úc̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼á̼c̼. h̼i̼ệ̼̼n̼, c̼ô̼ x̼uy̼ế̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼h̼ấ̼̼p̼̼̼ h̼à̼n̼h̼ q̼uy̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ x̼ử p̼̼̼h̼ạ̼t̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼u nại.

Nguồn:kenh14.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.