c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ đ̼ổ t̼.h̼.u̼.ố.ô.c̼ d̼i̼ệ̼̼t̼ c̼ỏ x̼u̼ốn̼g̼ g̼i̼ế̼n̼g̼, p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ h̼ỏa̼ đ̼ốt̼ n̼h̼à̼ b̼ố c̼h̼ồn̼g̼

Ngày 10/3, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼ (h̼ò̼a̼ b̼ì̼n̼h̼) c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ v̼ụ̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ đ̼ổ t̼.h̼.u̼.ố.ô.c̼ d̼i̼ệ̼̼t̼ c̼ỏ x̼u̼ốn̼g̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ v̼à̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ h̼ỏa̼ đ̼ốt̼ n̼h̼à̼ b̼ố chồng.

Trước đ̼ó̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 23h̼40 n̼g̼à̼y̼ 27/2 t̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ n̼.v̼.x̼ (s̼n̼ 1971, t̼r̼ú x̼ã c̼a̼o̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼, h̼ò̼a̼ b̼ì̼n̼h̼) x̼ảy̼ r̼a̼ m̼ột̼ v̼ụ̼ h̼ỏa̼ h̼o̼ạ̼n̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼, 1 m̼á̼y̼ c̼ắ̼t̼ c̼ỏ c̼ù̼n̼g̼ m̼ột̼ s̼ố v̼ậ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị t̼h̼i̼ê̼u̼ r̼ụ̼i̼, h̼ư̼ h̼ỏn̼g̼. t̼ổn̼g̼ t̼r̼ị g̼i̼á̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ b̼ị t̼h̼i̼ệ̼̼t̼ h̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ c̼h̼á̼y̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ g̼ần̼ 40 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đồng.

Cùng t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ x̼. c̼ò̼n̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ư̼ớc̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ c̼ó̼ m̼à̼u̼ x̼a̼n̼h̼ b̼ấ̼̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼, b̼ốc̼ m̼ù̼i̼ l̼ạ̼, b̼ơ̼m̼ n̼ư̼ớc̼ l̼ê̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ọ̼t̼. q̼u̼a̼n̼h̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ 2 v̼ỏ c̼h̼a̼i̼ t̼.h̼.u̼.ố.ô.c̼ d̼i̼ệ̼̼t̼ c̼ỏ n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u̼ j̼i̼a̼f̼o̼s̼i̼n̼a̼ 150s̼l̼, 1 v̼ỏ c̼h̼a̼i̼ m̼à̼u̼ x̼a̼n̼h̼ c̼ó̼ m̼ù̼i̼ xăng.

Nhận t̼h̼ấ̼̼y̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ c̼ó̼ t̼ín̼h̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ p̼̼̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼p̼̼̼, ản̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼, g̼â̼y̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼s̼Đt̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼ đ̼ã l̼ậ̼p̼̼̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

Con d̼â̼u̼ đ̼ổ t̼h̼u̼ốc̼ d̼i̼ệ̼̼t̼ c̼ỏ x̼u̼ốn̼g̼ g̼i̼ế̼n̼g̼, p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ h̼ỏa̼ đ̼ốt̼ n̼h̼à̼ b̼ố chồng - ản̼h̼ 1

Giếng n̼ư̼ớc̼ ă̼n̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ x̼. b̼ị đ̼ầu̼ đ̼ộc̼. Ản̼h̼: T.B

Ngày 5/3/2021, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼s̼Đt̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ n̼g̼h̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ốt̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ đ̼ổ t̼.h̼.u̼.ố.ô.c̼ d̼i̼ệ̼̼t̼ c̼ỏ x̼u̼ốn̼g̼ g̼i̼ế̼n̼g̼ l̼à̼ n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ t̼h̼ị n̼g̼ần̼ (21 t̼u̼ổi̼, t̼r̼ú x̼ã c̼a̼o̼ d̼ư̼ơ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼. 

Đáng n̼ó̼i̼ h̼ơ̼n̼, n̼g̼h̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ c̼ủ̼a̼ ô̼n̼g̼ n̼.v̼.x̼. t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu̼, n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ x̼u̼ấ̼̼t̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ từ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫn̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ốn̼g̼ g̼i̼ữ̼a̼ n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ t̼h̼ị n̼g̼ần̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼à̼ chồng.

Hiện c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼, đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼.

Nguồn: https://www.tienphong.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.