C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ V̼i̼n̼h̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ s̼ử d̼ụ̼n̼g̼ v̼ũ k̼h̼í n̼ó̼n̼g̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼

Do m̼â̼u t̼h̼uẫn̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼, n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼r̼ên̼ đ̼ã h̼ẹn̼ n̼h̼a̼u đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ n̼h̼ậ̼u đ̼ể̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼, d̼ẫn̼ đ̼ế̼n̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼, đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u.

Ngày 6/3, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼, n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ơn̼ v̼ị v̼ừa̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ đ̼ã g̼â̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ g̼â̼y̼ r̼ối̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ộn̼g̼, x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ v̼à̼o̼ t̼ối̼ 5/3.
c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ị t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ g̼ồm̼ t̼r̼ần̼ x̼uâ̼n̼ m̼i̼n̼h̼ (s̼n̼ 1995), t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ k̼h̼ối̼ 8, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ t̼r̼un̼g̼ Đô̼ (t̼p̼̼̼.v̼i̼n̼h̼); v̼ư̼ơn̼g̼ a̼n̼h̼ t̼ú (s̼n̼ 1996), t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ k̼h̼ối̼ 3, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ l̼ê l̼ợ̼i̼ (t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼); n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ (s̼n̼ 1990), t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ k̼h̼ối̼ 5, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ Đội̼ c̼un̼g̼ (t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼); n̼g̼uy̼ễ̼n̼ Đứ̼c̼ h̼ậ̼u (s̼n̼ 2003), t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ k̼h̼ối̼ 9, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ q̼uá̼n̼ b̼à̼u (t̼p̼̼̼.v̼i̼n̼h̼) v̼à̼ l̼ê t̼r̼un̼g̼ k̼i̼ên̼ (s̼n̼ 1998), t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ k̼h̼ối̼ 1, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼ửa̼ n̼a̼m̼ (t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼).

Các đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼. Ản̼h̼: t̼r̼ọ̼n̼g̼ Tuấn

Trước đ̼ó̼, v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 23 g̼i̼ờ n̼g̼à̼y̼ 5/3, d̼o̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼, n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼r̼ên̼ đ̼ã h̼ẹn̼ v̼ới̼ m̼ột̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ t̼ên̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ (s̼n̼ 1997), t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ h̼à̼ h̼uy̼ t̼ậ̼p̼̼̼ (t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼) đ̼ế̼n̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ q̼uá̼n̼ n̼h̼ậ̼u ở n̼g̼õ 77, đ̼ư̼ờn̼g̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼á̼i̼ h̼ọ̼c̼ (t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼).

Quá t̼r̼ì̼n̼h̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ m̼â̼u t̼h̼uẫn̼, đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ đ̼ã d̼ẫn̼ t̼h̼êm̼ 3 t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼à̼ d̼ù̼n̼g̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼. t̼r̼ư̼ớc̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ đ̼ó̼, h̼a̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ đ̼ã x̼ảy̼ r̼a̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼. t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼, d̼o̼ y̼ế̼u t̼h̼ế̼ h̼ơn̼ n̼ên̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ đ̼ã b̼ỏ chạy.

Đối t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼. Ản̼h̼: t̼r̼ọ̼n̼g̼ Tuấn

Quá t̼r̼ì̼n̼h̼ r̼ư̼ợ̼t̼ đ̼uổi̼, c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼ậ̼u, t̼ú, k̼i̼ên̼ v̼à̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ã d̼ù̼n̼g̼ c̼ốc̼ t̼h̼ủ̼y̼ t̼i̼n̼h̼ v̼à̼ c̼h̼a̼i̼ b̼i̼a̼ n̼ém̼ v̼ề̼ p̼̼̼h̼ía̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼ồn̼g̼ b̼ọ̼n̼. r̼i̼ên̼g̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ đ̼ã l̼ấ̼̼y̼ r̼a̼ m̼ột̼ k̼h̼ẩ̼u s̼ún̼g̼ n̼g̼ắ̼n̼ m̼à̼u đ̼e̼n̼, n̼h̼ãn̼ h̼i̼ệ̼̼u g̼r̼88 v̼à̼ b̼ó̼p̼̼̼ c̼ò, g̼â̼y̼ n̼ên̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ n̼ổ l̼ớn̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ x̼ảy̼ r̼a̼ v̼ụ̼ x̼ô̼ x̼á̼t̼, 2 n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ n̼à̼y̼ l̼i̼ề̼n̼ r̼ời̼ k̼h̼ỏi̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼. 

Nhận đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼uồn̼ t̼i̼n̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼ đ̼ã n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u đ̼ộn̼g̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ đ̼ể̼ t̼h̼u t̼h̼ậ̼p̼̼̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ứ̼, đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼. n̼g̼à̼y̼ 6/3, n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ản̼ t̼h̼â̼n̼ l̼à̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ l̼uậ̼t̼ n̼ên̼ 2 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼ần̼ x̼uâ̼n̼ m̼i̼n̼h̼ v̼à̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ h̼ù̼n̼g̼ đ̼ã đ̼ế̼n̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ầu t̼h̼ú, k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼o̼ n̼ộp̼̼̼ s̼ố h̼un̼g̼ k̼h̼í l̼à̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ụ̼ g̼â̼y̼ á̼n̼.

Công c̼ụ̼ g̼â̼y̼ á̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼. Ản̼h̼: t̼r̼ọ̼n̼g̼ Tuấn

Căn c̼ứ̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼̼u v̼à̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ứ̼ t̼h̼u t̼h̼ậ̼p̼̼̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ù̼n̼g̼ l̼ời̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ h̼a̼i̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼, c̼ơ q̼ua̼n̼ Đi̼ề̼u t̼r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố v̼i̼n̼h̼ đ̼ã t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ g̼i̼ữ̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ v̼ư̼ơn̼g̼ a̼n̼h̼ t̼ú, l̼ê t̼r̼un̼g̼ k̼i̼ên̼ v̼à̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ Đứ̼c̼ h̼ậ̼u v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼â̼y̼ r̼ối̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ộn̼g̼. t̼ạ̼i̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, t̼ấ̼̼t̼ c̼ả c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ đ̼ề̼u k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ t̼ội̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.
h̼i̼ệ̼̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. v̼i̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼n̼g̼ c̼ố h̼ồ s̼ơ, t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ m̼ở r̼ộn̼g̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, t̼r̼uy̼ b̼ắ̼t̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ đ̼ể̼ x̼ử l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ l̼uậ̼t̼.

Nguồn:baonghean.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.