Đắk Đắk: c̼l̼i̼p̼̼̼ n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ ở q̼uá̼n̼ ă̼n̼

Ngày 5-3, m̼ột̼ l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼ b̼uô̼n̼ m̼a̼ t̼h̼uột̼, t̼ỉn̼h̼ Đắk̼̼ l̼ắk̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼à̼m̼ r̼õ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ 2 n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ v̼à̼o̼ t̼ối̼ 4-3.

Theo v̼ị n̼à̼y̼, v̼ụ̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u k̼h̼i̼ế̼n̼ m̼ột̼ s̼ố h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼h̼ẹ. h̼i̼ệ̼̼n̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ã t̼r̼i̼ệ̼̼u t̼ậ̼p̼̼̼ m̼ột̼ s̼ố e̼m̼ l̼ên̼ l̼à̼m̼ r̼õ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼.

CLIP: Thêm n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ h̼ỗ̼n̼ chiến ở q̼uá̼n̼ ă̼n̼ - Ảnh 1.

Nhóm h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u t̼ạ̼i̼ q̼uá̼n̼ ă̼n̼

Clip n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u t̼ạ̼i̼ q̼uá̼n̼ ă̼n̼ (m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼)

Trước đ̼ó̼, t̼ối̼ 4-3, t̼r̼ên̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã h̼ội̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ x̼uấ̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ản̼h̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u g̼i̼ữ̼a̼ 2 n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼. n̼ội̼ d̼un̼g̼ đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ối̼ 4-3, m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồi̼ ă̼n̼ t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ q̼uá̼n̼ ă̼n̼ t̼r̼ên̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ h̼ồ t̼ù̼n̼g̼ m̼ậ̼u, t̼p̼̼̼ b̼uô̼n̼ m̼a̼ t̼h̼uột̼. l̼úc̼ n̼à̼y̼, m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼i̼ t̼r̼ên̼ n̼h̼i̼ề̼u x̼e̼ m̼á̼y̼ d̼ừn̼g̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼ư̼ớc̼ q̼uá̼n̼. n̼g̼a̼y̼ s̼a̼u đ̼ó̼, n̼h̼ó̼m̼ đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼ã d̼ù̼n̼g̼ b̼à̼n̼ g̼h̼ế̼ l̼a̼o̼ p̼̼̼h̼a̼n̼g̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ồi̼. b̼ị t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼, n̼h̼ó̼m̼ n̼g̼ồi̼ t̼ạ̼i̼ q̼uá̼n̼ c̼h̼ốn̼g̼ c̼ự̼ l̼ạ̼i̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ h̼ô̼ l̼ớn̼ “c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼”, “c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼” t̼h̼ì̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼i̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ l̼ên̼ x̼e̼ b̼ỏ chạy.

Sau k̼h̼i̼ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼, đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ t̼h̼u h̼út̼ s̼ự̼ q̼ua̼n̼ t̼âm̼ c̼ủ̼a̼ c̼ộn̼g̼ đ̼ồn̼g̼ m̼ạ̼n̼g̼. Đế̼n̼ c̼h̼i̼ề̼u 5-3, s̼a̼u 16 g̼i̼ờ đ̼ă̼n̼g̼ t̼ải̼, đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼̼̼ đ̼ã t̼h̼u h̼út̼ h̼ơn̼ 2.100 l̼ư̼ợ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼uậ̼n̼ v̼à̼ h̼ơn̼ 400 l̼ư̼ợ̼t̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ. n̼h̼i̼ề̼u ý̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼ỏ r̼a̼ b̼ứ̼c̼ x̼úc̼ v̼ì̼ l̼i̼ên̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼, t̼h̼a̼n̼h̼ t̼h̼i̼ế̼u n̼i̼ên̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ t̼ỉn̼h̼ Đắk̼̼ l̼ắk̼ h̼ỗ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼n̼, đ̼ua̼ x̼e̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼, đ̼á̼n̼h̼ h̼ội̼ đ̼ồn̼g̼ b̼ạ̼n̼.

Nguồn:nld.com.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.