C̼l̼i̼p̼̼̼ “x̼e̼ đ̼i̼ê̼n̼” g̼â̼y̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼à̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ườ̼i̼ t̼h̼ươ̼n̼g̼ v̼.o̼.o̼.n̼.g̼

c̼h̼i̼ề̼u t̼ố̼i̼ 4/3, m̼ô̼̣t̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼a̼̣n̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼à̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼a̼̣i̼ đ̼ườ̼n̼g̼ m̼ê̼ l̼i̼n̼h̼ (h̼uy̼ê̼̣n̼ m̼ê̼ l̼i̼n̼h̼, t̼p̼̼̼. h̼à̼ n̼ô̼̣i̼) k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ườ̼i̼ t̼h̼ươ̼n̼g̼ v̼.o̼.o̼.n̼.g̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ d̼o̼ n̼g̼ủ g̼â̼̣t̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼.

Vụ t̼a̼i̼ n̼a̼̣n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 6h̼45 t̼a̼̣i̼ đ̼ườ̼n̼g̼ m̼ê̼ l̼i̼n̼h̼, t̼h̼uô̼̣c̼ đ̼i̼̣a̼ p̼̼̼h̼â̼̣n̼ x̼ã̼ t̼h̼a̼n̼h̼ l̼â̼m̼. t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼, x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ 7 c̼h̼ỗ̼ t̼o̼y̼o̼t̼a̼ i̼n̼n̼o̼v̼a̼ m̼a̼n̼g̼ b̼k̼s̼ 30f̼: 845.17 b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼, đ̼â̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ v̼à̼o̼ 2 x̼e̼ m̼á̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ườ̼i̼ n̼g̼ã̼ x̼uố̼n̼g̼ đ̼ườ̼n̼g̼.

Sau đ̼ó̼, x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ục̼ v̼a̼ c̼h̼a̼̣m̼ v̼ớ̼i̼ 1 ô̼ t̼ô̼ c̼o̼n̼ đ̼i̼ p̼̼̼h̼í̼a̼ t̼r̼ướ̼c̼, r̼ồi̼ l̼a̼o̼ l̼ê̼n̼ d̼ả̼i̼ p̼̼̼h̼â̼n̼ c̼á̼c̼h̼ m̼ớ̼i̼ d̼ừn̼g̼ l̼a̼̣i̼.

“x̼e̼ đ̼i̼ên̼” m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ g̼ây̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼i̼ên̼ h̼o̼à̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ư̼ời̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ v̼.o̼.o̼.n̼.g̼

Hậu q̼uả̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼a̼̣n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼i̼̣ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼i̼̣ t̼. (s̼n̼ 1996, q̼uê̼ h̼uy̼ê̼̣n̼ m̼ê̼ l̼i̼n̼h̼) t̼.ử v̼.o̼.o̼.n̼.g̼ v̼à̼ 2 n̼g̼ườ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ b̼i̼̣ t̼h̼ươ̼n̼g̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ ô̼̼t̼ô̼ 7 c̼h̼ỗ̼ b̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼a̼ bin.

Theo c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ê̼̣n̼ m̼ê̼ l̼i̼n̼h̼ (t̼p̼̼̼. h̼à̼ n̼ô̼̣i̼), d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼i̼ề̼u k̼h̼i̼ể̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ t̼o̼y̼o̼t̼a̼ i̼n̼n̼o̼v̼a̼ g̼â̼y̼ t̼a̼i̼ n̼a̼̣n̼ đ̼ươ̼̣c̼ x̼á̼c̼ đ̼i̼̣n̼h̼ l̼à̼ l̼a̼̣i̼ h̼ồ̼n̼g̼ s̼ơ̼n̼ (s̼n̼ 1993, q̼uê̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼, h̼i̼ê̼̣n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼a̼̣m̼ t̼r̼ú t̼a̼̣i̼ q̼uâ̼̣n̼ c̼ầ̼u g̼i̼ấ̼y̼, t̼p̼̼̼. h̼à̼ n̼ô̼̣i̼).

Hà n̼ội̼: “x̼e̼ đ̼i̼ên” m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼ g̼â̼y̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ h̼o̼à̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ườ̼i̼ t̼h̼ươ̼n̼g̼ v̼o̼n̼g̼ - Ảnh 2.

Hiện t̼r̼ư̼ờn̼g̼ x̼ảy̼ r̼a̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼

Hiện t̼à̼i̼ x̼ế̼ s̼ơ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼i̼̣ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ê̼̣n̼h̼ v̼i̼ê̼̣n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ m̼ê̼ l̼i̼n̼h̼, n̼g̼ườ̼i̼ n̼à̼y̼ l̼à̼m̼ n̼g̼h̼ề̼ l̼á̼i̼ x̼e̼, q̼ua̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼a̼̣m̼ n̼ồ̼n̼g̼ đ̼ô̼̣ c̼ồ̼n̼ v̼à̼ m̼.a̼ t.ú.y.

Bước đ̼ầ̼u t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, t̼à̼i̼ x̼ế̼ s̼ơn̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ã n̼g̼ủ̼ g̼ậ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼úc̼ đ̼i̼ề̼u k̼h̼i̼ể̼n̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼̼n̼ d̼ẫn̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ t̼ố̼c̼ đ̼ô̼̣.

Leave A Reply

Your email address will not be published.