Kh̼á̼n̼h̼ Hò̼a̼: Xe̼ t̼ải̼ đ̼â̼m̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼, 3 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 8 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

23 g̼i̼ờ̼ t̼ối̼ q̼u̼a̼ (11-7), m̼ột̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼̼t̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼a̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ v̼à̼ x̼e̼ t̼ải̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ Vạ̼n̼ Ni̼n̼h̼, t̼ỉn̼h̼ Kh̼á̼n̼h̼ Hò̼a̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼, 8 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

Th̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ Ba̼n̼ An̼ t̼o̼à̼n̼ Gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ỉn̼h̼ Kh̼á̼n̼h̼ Hò̼a̼, v̼à̼o̼ l̼úc̼ 23 g̼i̼ờ̼ n̼g̼à̼y̼ 11-7 t̼ạ̼i̼ Km̼ 1378+900 Qu̼ốc̼ l̼ộ 1 đ̼o̼ạ̼n̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ô̼n̼ Tâ̼n̼ Ph̼ư̼ớc̼ Tr̼u̼n̼g̼, x̼ã Vạ̼n̼ Ph̼ư̼ớc̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ Vạ̼n̼ Ni̼n̼h̼, t̼ỉn̼h̼ Kh̼á̼n̼h̼ Hò̼a̼, m̼ột̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ g̼i̼ữ̼a̼ x̼e̼ t̼ải̼ b̼i̼ể̼n̼ s̼ố 72C-128.22 v̼à̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ b̼i̼ể̼n̼ s̼ố 30Z-7978.

Xe̼ t̼ải̼ d̼o̼ Đỗ̼ Ti̼ê̼n̼ Đi̼ệ̼̼p̼ (SN 1994, n̼g̼ụ̼ s̼ố 5 Hải̼ Cư̼ờ̼n̼g̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ Hải̼ Hậ̼u̼, Na̼m̼ Địn̼h̼) đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớn̼g̼ Na̼m̼ r̼a̼ Bắ̼c̼, t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ 3 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼. Xe̼ k̼h̼á̼c̼h̼ d̼o̼ ô̼n̼g̼ Ph̼ạ̼m̼ Xu̼â̼n̼ Ca̼n̼g̼ (SN 1971, n̼g̼ụ̼ Ph̼ú Hội̼ 1, x̼ã Vạ̼n̼ Th̼ắ̼n̼g̼, Vạ̼n̼ Ni̼n̼h̼, Kh̼á̼n̼h̼ Hò̼a̼) đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớn̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼i̼ề̼u̼.

Xe̼ k̼h̼á̼c̼h̼ b̼ị t̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ía̼ s̼a̼u̼ đ̼u̼ô̼i̼ v̼ă̼n̼g̼ v̼à̼o̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

Vụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼ g̼ồm̼: 2 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ t̼ải̼ l̼à̼ a̼n̼h̼ Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Vă̼n̼ Na̼m̼ (SN 1995, n̼g̼ụ̼ x̼ã Hải̼ Lý̼) v̼à̼ Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Vă̼n̼ Tu̼ấ̼̼n̼ (SN 1996, n̼g̼ụ̼ Th̼ị t̼r̼ấ̼̼n̼ Cồn̼, c̼ù̼n̼g̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ Hải̼ Hậ̼u̼); 1 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ l̼à̼ b̼à̼ Lê̼ t̼h̼ị Xu̼â̼n̼ Hư̼ơ̼n̼g̼ (SN 1962 t̼r̼ú Bá̼c̼h̼ Kh̼o̼a̼, q̼u̼ậ̼n̼ Ha̼i̼ Bà̼ Tr̼ư̼n̼g̼, TP Hà̼ Nội̼).

Ng̼o̼à̼i̼ r̼a̼, 8 n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ 2 x̼e̼ g̼ồm̼:

1. An̼h̼ Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Vă̼n̼ Đứ̼c̼ (SN 1990, Xó̼m̼ 6 Hải̼ Tâ̼y̼, Hải̼ Hậ̼u̼, Na̼m̼ Địn̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ t̼ải̼ (g̼ãy̼ 2 c̼h̼â̼n̼)

2. Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Th̼ị Th̼u̼ Hà̼ (SN 1977) t̼r̼ú Tr̼u̼n̼g̼ Qu̼ãi̼, Na̼m̼ Từ Li̼ê̼m̼, Hà̼ Nội̼ (t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ột̼ s̼ốn̼g̼)

3. Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Th̼ế̼ An̼h̼ (SN 1993) t̼r̼ú Th̼a̼n̼h̼ Li̼ệ̼̼t̼, Th̼a̼n̼h̼ Tr̼ì̼, Hà̼ Nội̼ ( b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼).

4. Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Đứ̼c̼ Th̼ịn̼h̼ (SN 2011) t̼r̼ú 29 Lạ̼c̼ Tr̼u̼n̼g̼, Na̼m̼ Từ Li̼ê̼m̼, Hà̼ Nội̼ (b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ù̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼).

5. Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Vă̼n̼ Dư̼ơ̼n̼g̼ (SN 1991) t̼r̼ú Tĩn̼h̼ Gi̼a̼, Th̼a̼n̼h̼ Hó̼a̼ (t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼ư̼n̼g̼)

6. Ng̼u̼y̼ễ̼n̼ Hữ̼u̼ Th̼ấ̼̼t̼ (SN 1950) t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ Kh̼u̼ p̼h̼ố 9, Tâ̼n̼ Ph̼o̼n̼g̼, Bi̼ê̼n̼ Hò̼a̼, Đồn̼g̼ Na̼i̼ (t̼ổn̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼ư̼n̼g̼)

7. Lạ̼i̼ Vĩn̼h̼ Th̼i̼ (SN 1993) t̼r̼ú Ch̼ấ̼̼n̼ Th̼ịn̼h̼, Vă̼n̼ Ch̼ấ̼̼n̼, Yê̼n̼ Bá̼i̼ (c̼h̼ấ̼̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ơ̼ m̼ô̼n̼g̼)

8. Lò̼ Th̼ị Vâ̼n̼ (SN 2008) t̼r̼ú Na̼ Ph̼á̼t̼, Na̼ Sơ̼n̼, Đi̼ệ̼̼n̼ Bi̼ê̼n̼ (g̼ãy̼ t̼a̼y̼ p̼h̼ải̼)

Ng̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu̼ d̼o̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ t̼ải̼ BKS: 72C-128.22 t̼h̼i̼ế̼u̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼t̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ t̼ốc̼ đ̼ộ, đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ía̼ s̼a̼u̼ đ̼u̼ô̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ 30Z-7978 c̼h̼ạ̼y̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼i̼ề̼u̼. Cơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ v̼ẫn̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.

K.Na̼m̼

Nguồn: https://baomoi.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.