T̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ên̼ m̼i̼ề̼n̼ T̼ây̼ m̼ấ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼ v̼ì̼ m̼uốn̼ đ̼òi̼ l̼ạ̼i̼ 5 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼

Cho b̼ạ̼n̼ m̼ư̼ợ̼n̼ 5 t̼r̼i̼ệ̼̼u, b̼ạ̼n̼ đ̼ó̼n̼g̼ l̼ãi̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 2 t̼h̼á̼n̼g̼ r̼ồi̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ả n̼ên̼ k̼h̼i̼ g̼ặp̼̼̼ t̼h̼ì̼ l̼o̼n̼g̼ đ̼òi̼ l̼ạ̼i̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼ì̼ x̼ảy̼ r̼a̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ đ̼a̼u lòng.

Ngày 4-3, t̼a̼n̼d̼ t̼p̼̼̼ c̼ần̼ t̼h̼ơ x̼ét̼ x̼ử s̼ơ t̼h̼ẩm̼ đ̼ã t̼uy̼ên̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ b̼ị c̼á̼o̼ l̼ê h̼uỳn̼h̼ Đứ̼c̼ (23 t̼uổi̼) t̼ù̼ c̼h̼un̼g̼ t̼h̼ân̼, n̼g̼uy̼ễ̼n̼ d̼ư̼ơn̼g̼ k̼h̼a̼n̼g̼ (19 t̼uổi̼) 15 n̼ă̼m̼ t̼ù̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ề̼ t̼ội̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ời̼.

Riêng b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼a̼n̼g̼, t̼òa̼ t̼ổn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ 3 n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ội̼ t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ (t̼h̼e̼o̼ b̼ản̼ á̼n̼ t̼a̼n̼d̼ q̼uậ̼n̼ c̼á̼i̼ r̼ă̼n̼g̼, c̼ần̼ t̼h̼ơ x̼ét̼ x̼ử n̼g̼à̼y̼ 17-1-2020), b̼ị c̼á̼o̼ p̼̼̼h̼ải̼ c̼h̼ấ̼p̼̼̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼un̼g̼ l̼à̼ 18 n̼ă̼m̼ t̼ù̼.

Hai b̼ị c̼á̼o̼ Đứ̼c̼ v̼à̼ k̼h̼a̼n̼g̼ n̼g̼h̼e̼ t̼òa̼ t̼uy̼ên̼ á̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 4-3. Ản̼h̼: TN

HĐXX n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ịn̼h̼, c̼h̼ỉ v̼ì̼ m̼âu t̼h̼uẫn̼ c̼á̼ n̼h̼ân̼ m̼à̼ k̼h̼a̼n̼g̼ r̼ủ̼ Đứ̼c̼ đ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼r̼ả t̼h̼ù̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼. c̼á̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼ c̼ô̼n̼ đ̼ồ, đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ b̼ị h̼ạ̼i̼ g̼ụ̼c̼ x̼uốn̼g̼ m̼ới̼ b̼ỏ đ̼i̼. t̼r̼ên̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼c̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼. c̼ây̼ d̼a̼o̼ g̼ây̼ á̼n̼ l̼à̼ l̼o̼ạ̼i̼ d̼a̼o̼ đ̼ặc̼ c̼h̼ế̼ c̼h̼ỉ đ̼ể̼ g̼ây̼ s̼á̼t̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼…

Theo t̼òa̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩn̼, g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼á̼o̼ đ̼ã t̼íc̼h̼ c̼ự̼c̼ b̼ồi̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ b̼ị h̼ạ̼i̼…

Hồ s̼ơ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ a̼n̼h̼ p̼̼̼h̼a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼o̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ối̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼̼ q̼ue̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ới̼ k̼h̼a̼n̼g̼, Đứ̼c̼. d̼o̼ q̼ue̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼ên̼ k̼h̼a̼n̼g̼ v̼a̼y̼ c̼ủ̼a̼ l̼o̼n̼g̼ 5 t̼r̼i̼ệ̼̼u v̼ới̼ l̼ãi̼ s̼uấ̼t̼ 10%/t̼h̼á̼n̼g̼ t̼ừ t̼ế̼t̼ n̼g̼uy̼ên̼ đ̼á̼n̼ 2020. k̼h̼a̼n̼g̼ đ̼ó̼n̼g̼ l̼ãi̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼a̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ n̼g̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ả t̼i̼ề̼n̼ l̼ãi̼ v̼à̼ g̼ốc̼ n̼ên̼ g̼i̼ữ̼a̼ l̼o̼n̼g̼ v̼à̼ k̼h̼a̼n̼g̼ n̼ảy̼ s̼i̼n̼h̼ m̼âu t̼h̼uẫn̼.

Khoảng 1 g̼i̼ờ 30 n̼g̼à̼y̼ 28-9-2020, l̼o̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ b̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ b̼ạ̼n̼ n̼h̼ậ̼u t̼ạ̼i̼ q̼uá̼n̼ ở đ̼ư̼ờn̼g̼ Đi̼n̼h̼ t̼i̼ên̼ h̼o̼à̼n̼g̼. Đế̼n̼ 3 g̼i̼ờ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, k̼h̼a̼n̼g̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ n̼h̼ậ̼u n̼à̼y̼ m̼ua̼ đ̼ồ n̼h̼ậ̼u m̼a̼n̼g̼ v̼ề̼. t̼h̼ấ̼y̼ k̼h̼a̼n̼g̼, l̼o̼n̼g̼ đ̼i̼ r̼a̼ g̼ặp̼̼̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼ v̼ới̼ k̼h̼a̼n̼g̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ t̼h̼i̼ế̼u t̼i̼ề̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ả. h̼a̼i̼ b̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ c̼ự̼ c̼ãi̼, đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u, k̼h̼a̼n̼g̼ b̼ỏ c̼h̼ạ̼y̼, l̼o̼n̼g̼ v̼à̼o̼ q̼uá̼n̼ n̼h̼ậ̼u t̼i̼ế̼p̼̼̼.

Khang đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ Đứ̼c̼ v̼à̼ m̼ột̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼á̼c̼ n̼ó̼i̼ b̼ị l̼o̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼. n̼ă̼m̼ p̼̼̼h̼út̼ s̼a̼u, Đứ̼c̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ỗ̼ k̼h̼a̼n̼g̼. b̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ b̼ạ̼n̼ c̼h̼ơi̼ c̼h̼un̼g̼ h̼a̼i̼ b̼ên̼ k̼h̼uy̼ên̼ k̼h̼a̼n̼g̼, Đứ̼c̼ đ̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ Đứ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ịu. Đứ̼c̼ v̼à̼ k̼h̼a̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ q̼uá̼n̼ t̼ì̼m̼ l̼o̼n̼g̼ đ̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼̼n̼.

Khi g̼ặp̼̼̼, Đứ̼c̼ h̼ỏi̼ l̼o̼n̼g̼: “s̼a̼o̼ m̼à̼y̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼ó̼”. k̼h̼i̼ l̼o̼n̼g̼ v̼ừa̼ b̼ư̼ớc̼ r̼a̼ t̼h̼ì̼ Đứ̼c̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼i̼ên̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ư̼ời̼ l̼o̼n̼g̼. k̼h̼a̼n̼g̼ c̼ũn̼g̼ l̼ấ̼y̼ g̼h̼ế̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼o̼n̼g̼. n̼g̼ư̼ời̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ l̼o̼n̼g̼ b̼ị đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ g̼i̼ải̼ c̼ứ̼u c̼ũn̼g̼ b̼ị Đứ̼c̼ l̼ấ̼y̼ d̼a̼o̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼. s̼a̼u đ̼ó̼ c̼ả Đứ̼c̼ v̼à̼ k̼h̼a̼n̼g̼ b̼ỏ trốn.

Long v̼à̼ b̼ạ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼̼̼ c̼ứ̼u n̼h̼ư̼n̼g̼ l̼o̼n̼g̼ đ̼ã t̼ử v̼o̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớc̼ k̼h̼i̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼̼n̼, n̼g̼ư̼ời̼ b̼ạ̼n̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼ 4%. Đứ̼c̼ c̼ũn̼g̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼ 5% d̼o̼ l̼o̼n̼g̼ c̼ầm̼ l̼y̼ b̼i̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼.

Nguồn:plo.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.