N̼g̼h̼ệ̼̼ A̼n̼: c̼h̼ở t̼h̼uê n̼g̼ư̼ời̼ v̼ư̼ợ̼t̼ b̼i̼ên̼ s̼a̼n̼g̼ l̼à̼o̼ b̼ằn̼g̼ t̼h̼uy̼ề̼n̼ đ̼ộc̼ m̼ộc̼ đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ 4 t̼r̼i̼ệ̼̼u đ̼ồn̼g̼

Đối t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ô̼ v̼ă̼n̼ d̼ậ̼u v̼à̼ l̼ư̼ơn̼g̼ d̼u l̼a̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ở t̼h̼uê 5 n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ b̼ằn̼g̼ t̼h̼uy̼ề̼n̼ đ̼ộc̼ m̼ộc̼ q̼ua̼ s̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ên̼ g̼i̼ới̼ đ̼ể̼ x̼uấ̼̼t̼ c̼ản̼h̼ s̼a̼n̼g̼ l̼à̼o̼ v̼ới̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼à̼ 4 t̼r̼i̼ệ̼̼u đồng.

Ngày 8/3, p̼̼̼h̼òn̼g̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ừa̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼á̼c̼ b̼ị c̼a̼n̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ d̼â̼y̼ “t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼á̼c̼ x̼uấ̼̼t̼ c̼ản̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼” đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ m̼ở r̼ộn̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼.

Trước đ̼ó̼, v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 17h̼30’ n̼g̼à̼y̼ 5/3, t̼ạ̼i̼ k̼h̼u v̼ự̼c̼ s̼ô̼n̼g̼ n̼ậ̼m̼ n̼ơn̼ t̼h̼uộc̼ b̼ản̼ x̼i̼ề̼n̼g̼ t̼r̼ên̼, x̼ã m̼ỹ l̼ý̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ k̼ỳ s̼ơn̼, t̼ỉn̼h̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ Đồn̼̼ b̼i̼ên̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ m̼ỹ l̼ý̼, Đồn̼̼ b̼i̼ên̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼k̼q̼t̼ n̼ậ̼m̼ c̼ắ̼n̼, p̼̼̼h̼òn̼g̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼h̼ốn̼g̼ m̼a̼ t̼úy̼ v̼à̼ t̼ội̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ (b̼Đb̼p̼̼̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼) đ̼ã p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼, b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ 2 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ 5 n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ xuất c̼ản̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ s̼a̼n̼g̼ l̼à̼o̼.

2 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ô̼ v̼ă̼n̼ d̼ậ̼u v̼à̼ l̼ư̼ơn̼g̼ d̼u l̼a̼n̼.

Kết q̼uả đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ b̼a̼n̼ đ̼ầu, x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ 2 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ô̼ v̼ă̼n̼ d̼ậ̼u (s̼n̼ 1983) v̼à̼ l̼ư̼ơn̼g̼ d̼u l̼a̼n̼ (s̼n̼ 1988) đ̼ề̼u t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ b̼ản̼ x̼ốp̼̼̼ t̼ụ̼, x̼ã m̼ỹ l̼ý̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ k̼ỳ s̼ơn̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼ở t̼h̼uê 5 n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ b̼ằn̼g̼ t̼h̼uy̼ề̼n̼ đ̼ộc̼ m̼ộc̼ q̼ua̼ s̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ên̼ g̼i̼ới̼ đ̼ể̼ x̼uấ̼̼t̼ c̼ản̼h̼ s̼a̼n̼g̼ l̼à̼o̼ v̼ới̼ s̼ố t̼i̼ề̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼à̼ 4 t̼r̼i̼ệ̼̼u đồng.

5 n̼g̼ư̼ời̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ x̼uấ̼̼t̼ c̼ản̼h̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ s̼a̼n̼g̼ l̼à̼o̼, g̼ồm̼: n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ t̼h̼ắ̼n̼g̼ (s̼n̼ 1992), n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị t̼h̼ủ̼y̼ (s̼n̼ 1992) v̼à̼ c̼h̼á̼u n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼ị a̼n̼h̼ t̼h̼ơ (s̼n̼ 2017), đ̼ề̼u t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ x̼ã Đứ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼; n̼g̼ô̼ k̼i̼m̼ t̼h̼ọ̼ (s̼n̼ 1998) v̼à̼ l̼ê h̼ồn̼g̼ l̼ợ̼i̼ (s̼n̼ 1997), đ̼ề̼u t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ x̼ã t̼â̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ y̼ên̼ Thành.

BĐBP t̼ỉn̼h̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ đ̼ã h̼o̼à̼n̼ c̼h̼ỉn̼h̼ h̼ồ s̼ơ, đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ m̼ở r̼ộn̼g̼, k̼h̼ởi̼ t̼ố v̼ụ̼ á̼n̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼, x̼ử l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼.

Nguồn:cand.com.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.