N̼g̼h̼ệ̼̼ A̼n̼: n̼g̼h̼ịc̼h̼ t̼ử̼ b̼u̼ổi̼ t̼r̼ư̼a̼ v̼á̼c̼ d̼a̼o̼ đ̼u̼ổi̼ c̼h̼ém̼ b̼ố m̼ẹ, t̼ối̼ v̼ề̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ h̼ỏa̼ đ̼ốt̼ n̼h̼à̼

Ngày 9/3, l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ q̼u̼ế̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼, n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ơ̼n̼ v̼ị đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ô̼ v̼ă̼n̼ h̼u̼ỳn̼h̼ (21 t̼u̼ổi̼, t̼r̼ú x̼ã t̼ạ̼i̼ Đồn̼g̼ v̼ă̼n̼, h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ q̼u̼ế̼ p̼̼̼h̼o̼n̼g̼). h̼u̼ỳn̼h̼ l̼à̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ã c̼h̼â̼m̼ l̼ử̼a̼ đ̼ốt̼ c̼h̼ín̼h̼ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼.

ọn l̼ử̼a̼ l̼ớn̼ b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼, t̼h̼i̼êu̼ r̼ụ̼i̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼.

Cụ t̼h̼ể̼, v̼à̼o̼ t̼r̼ư̼a̼ 6/3, h̼u̼ỳn̼h̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ẹ k̼h̼u̼y̼ên̼ c̼a̼n̼ đ̼ừn̼g̼ đ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼á̼m̼ b̼ạ̼n̼ b̼è x̼ấ̼̼u̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼̼̼ b̼i̼a̼ r̼ư̼ợ̼u̼. l̼úc̼ n̼à̼y̼, h̼u̼ỳn̼h̼ l̼i̼ề̼n̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ới̼ v̼à̼ c̼ầm̼ d̼a̼o̼ đ̼u̼ổi̼ c̼h̼ém̼ b̼ố m̼ẹ. b̼ị d̼ọ̼a̼ c̼h̼ém̼, ô̼n̼g̼ x̼. v̼à̼ b̼à̼ Đ. l̼i̼ề̼n̼ b̼ỏ c̼h̼ạ̼y̼ v̼à̼ s̼a̼n̼g̼ n̼h̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ ở̼̼̼̼. h̼u̼ỳn̼h̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼i̼ u̼ốn̼g̼ r̼ư̼ợ̼u̼ v̼ới̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ v̼à̼ x̼ảy̼ r̼a̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫn̼. k̼h̼o̼ản̼g̼ 18h̼ t̼ối̼, h̼u̼ỳn̼h̼ v̼ề̼ c̼h̼â̼m̼ l̼ử̼a̼ đ̼ốt̼ l̼u̼ô̼n̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼. r̼ấ̼̼t̼ m̼a̼y̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼à̼y̼, b̼ố m̼ẹ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ ở̼̼̼ n̼h̼à̼.

Được b̼i̼ế̼t̼, c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ m̼à̼ h̼u̼ỳn̼h̼ c̼h̼â̼m̼ l̼ử̼a̼ đ̼ốt̼ v̼ừa̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ố m̼ẹ v̼à̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ đ̼ể̼ ở̼̼̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y̼ ít̼ t̼h̼á̼n̼g̼. d̼o̼ t̼o̼à̼n̼ v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g̼ d̼ễ̼ c̼h̼á̼y̼ n̼ên̼ k̼h̼i̼ n̼g̼ọ̼n̼ l̼ử̼a̼ b̼ù̼n̼g̼ l̼ên̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ d̼ậ̼p̼̼̼ l̼ử̼a̼ c̼ứ̼u̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼ịp̼̼̼. c̼h̼ỉ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼ốc̼ l̼á̼t̼, t̼o̼à̼n̼ b̼ộ n̼g̼ô̼i̼ n̼h̼à̼ đ̼ã b̼ị l̼ử̼a̼ t̼h̼i̼êu̼ r̼ụ̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼. m̼ột̼ s̼ố t̼à̼i̼ s̼ản̼, v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g̼ b̼ên̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼ã b̼ị t̼h̼i̼êu̼ c̼h̼á̼y̼.

Ông l̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼á̼i̼ q̼u̼ý̼ – c̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ u̼b̼n̼d̼ x̼ã Đồn̼g̼ v̼ă̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼u̼ỳn̼h̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ r̼i̼ên̼g̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ l̼.t̼.Đ. t̼r̼ư̼ớc̼ k̼h̼i̼ x̼ảy̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼̼c̼, h̼u̼ỳn̼h̼ ở̼̼̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ẹ v̼à̼ b̼ố d̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼à̼ ô̼n̼g̼ x̼. (73 t̼u̼ổi̼). g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ x̼. c̼ó̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ản̼h̼ k̼h̼á̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼. s̼a̼u̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼, c̼h̼ín̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼h̼ô̼n̼ b̼ản̼ v̼à̼ m̼ột̼ s̼ố t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã k̼êu̼ g̼ọ̼i̼, c̼h̼u̼n̼g̼ t̼a̼y̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ x̼. m̼ột̼ s̼ố t̼à̼i̼ s̼ản̼, v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g̼ đ̼ể̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ốn̼g̼ q̼u̼a̼ n̼g̼à̼y̼.

Ngay s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ x̼ảy̼ r̼a̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ã c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼̼m̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼, đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼g̼u̼y̼ên̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ h̼u̼ỳn̼h̼ đ̼ể̼ p̼̼̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.

Hiện c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ v̼ẫn̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ l̼ấ̼̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ h̼u̼ỳn̼h̼ đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ịn̼h̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ b̼ị t̼h̼i̼ệ̼̼t̼ h̼ạ̼i̼. s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ đ̼ầy̼ đ̼ủ̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ l̼ý̼, c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ s̼ẽ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ x̼ử̼ l̼ý̼ h̼u̼ỳn̼h̼ t̼r̼ư̼ớc̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ luật.

Nguồn:https://www.phapluatplus.vn/

Leave A Reply

Your email address will not be published.