N̼g̼h̼ệ̼ A̼n̼: t̼ì̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼a̼ m̼ồi̼ n̼h̼ậu t̼i̼ệ̼n̼ t̼a̼y̼ “t̼h̼ịt̼” b̼ò t̼h̼ả r̼ô̼n̼g̼

Vào r̼ừn̼g̼ t̼ì̼m̼ h̼o̼a̼ c̼h̼uối̼ r̼ừn̼g̼ v̼à̼ m̼ò c̼ua̼ v̼ề l̼à̼m̼ m̼ồi̼ n̼h̼ậu n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼, 4 n̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ x̼ã b̼ảo̼ n̼a̼m̼ (h̼. k̼ỳ s̼ơn̼, n̼g̼h̼ệ̼ a̼n̼) n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấy̼ m̼ột̼ đ̼à̼n̼ b̼ò k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ c̼o̼i̼ n̼ên̼ b̼à̼n̼ b̼ạ̼c̼ b̼ắt̼ t̼r̼ộm̼ b̼ò r̼ồi̼ x̼ẻ t̼h̼ịt̼ c̼h̼i̼a̼ n̼h̼a̼u đ̼e̼m̼ v̼ề n̼h̼à̼ ăn̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ n̼h̼ận̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼, c̼a̼h̼ k̼ỳ s̼ơn̼ đ̼ã đ̼i̼ều t̼r̼a̼ r̼õ, b̼ắt̼ g̼i̼ữ 4 đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ g̼ây̼ á̼n̼.

Đối t̼ư̼ợ̼n̼g̼ m̼o̼o̼n̼g̼ v̼ăn̼ q̼ua̼n̼, c̼h̼ủ̼ m̼ư̼u t̼r̼o̼n̼g̼ v̼u̼ g̼i̼ết̼ t̼r̼ộm̼ b̼ò.

Vào m̼ột̼ n̼g̼à̼y̼ c̼uối̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 1-2021, m̼o̼o̼n̼g̼ v̼ăn̼ q̼ua̼n̼ (1994), c̼h̼íc̼h̼ v̼ăn̼ t̼ân̼ (1992), c̼h̼íc̼h̼ v̼ăn̼ x̼i̼u (1993) v̼à̼ v̼e̼n̼ p̼̼̼h̼ò n̼g̼ọ̼c̼ (1988, c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ú b̼ản̼ h̼uồi̼ l̼a̼u, x̼ã b̼ảo̼ n̼a̼m̼, h̼. k̼ỳ s̼ơn̼, n̼g̼h̼ệ̼ a̼n̼) r̼ủ̼ n̼h̼a̼u v̼à̼o̼ r̼ừn̼g̼ t̼ì̼m̼ h̼o̼a̼ c̼h̼uối̼, x̼uốn̼g̼ s̼uối̼ m̼ò c̼ua̼ đ̼ể l̼à̼m̼ m̼ồi̼ n̼h̼ậu. r̼ảo̼ q̼ua̼n̼h̼ r̼ừn̼g̼ v̼à̼ l̼ội̼ d̼ọ̼c̼ c̼o̼n̼ s̼uối̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼ì̼ n̼ên̼ c̼ả n̼h̼ó̼m̼ q̼ua̼y̼ v̼ề. l̼úc̼ đ̼i̼ q̼ua̼ b̼ản̼ t̼h̼a̼m̼ h̼a̼n̼g̼ (x̼ã m̼ư̼ờn̼g̼ l̼ốn̼g̼, h̼. k̼ỳ s̼ơn̼) t̼h̼ì̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấy̼ m̼ột̼ đ̼à̼n̼ b̼ò c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ l̼ầu x̼ó̼ k̼ỉa̼ (t̼r̼ú b̼ản̼ t̼h̼ăm̼ h̼a̼n̼g̼, x̼ã m̼ư̼ờn̼g̼ l̼ốn̼g̼) k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ c̼o̼i̼. l̼úc̼ đ̼ó̼, q̼ua̼n̼ b̼à̼n̼ v̼ới̼ t̼ân̼, x̼i̼u v̼à̼ n̼g̼ọ̼c̼ b̼ắt̼ t̼r̼ộm̼ m̼ột̼ c̼o̼n̼ b̼ò x̼ẻ t̼h̼ịt̼ đ̼ể m̼a̼n̼g̼ v̼ề ăn̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ “t̼h̼ảo̼ l̼uận̼ n̼h̼a̼n̼h̼” v̼ề k̼ế h̼o̼ạ̼c̼h̼, c̼ả n̼h̼ó̼m̼ l̼i̼ền̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ d̼u̼n̼g̼ c̼u̼ đ̼ể b̼ắt̼ v̼à̼ m̼ổ b̼ò, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ d̼a̼o̼, n̼g̼ư̼ời̼ k̼i̼ếm̼ đ̼á̼. c̼h̼ỉ t̼r̼o̼n̼g̼ p̼̼̼h̼út̼ c̼h̼ốc̼, m̼ột̼ c̼o̼n̼ b̼ò k̼h̼o̼ản̼g̼ 1 n̼ăm̼ t̼uổi̼ đ̼ã b̼ị c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ d̼ù̼n̼g̼ đ̼á̼ đ̼ập̼̼̼ c̼h̼ết̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ x̼ẻ t̼h̼ịt̼ c̼o̼n̼ b̼ò n̼à̼y̼, c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ã c̼h̼i̼a̼ đ̼ều t̼h̼à̼n̼h̼ 4 p̼̼̼h̼ần̼ r̼ồi̼ đ̼e̼m̼ v̼ề n̼h̼à̼ n̼ấu ăn̼, uốn̼g̼ rượu.

Chiều t̼ối̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼, ô̼n̼g̼ l̼ầu x̼ó̼ k̼ỉa̼ l̼ên̼ r̼ừn̼g̼ l̼ù̼a̼ b̼ò v̼ề t̼h̼ì̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼o̼n̼ b̼ò 1 n̼ăm̼ t̼uổi̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị k̼ẻ x̼ấu x̼ẻ t̼h̼ịt̼ n̼ên̼ l̼à̼m̼ đ̼ơn̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ v̼à̼ c̼a̼h̼ k̼ỳ s̼ơn̼. n̼h̼ận̼ đ̼ơn̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼, c̼a̼h̼ k̼ỳ s̼ơn̼ đ̼ã c̼ử c̼á̼c̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ v̼à̼o̼ c̼uộc̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼, t̼h̼u t̼h̼ập̼̼̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u c̼h̼ứn̼g̼ c̼ứ đ̼ể b̼ắt̼ g̼i̼ữ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ g̼ây̼ á̼n̼. 

Tình t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼h̼ả r̼ô̼n̼g̼ t̼r̼âu b̼ò t̼r̼o̼n̼g̼ r̼ừn̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ c̼o̼i̼ đ̼ã d̼i̼ễn̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼i̼ều n̼ăm̼ n̼a̼y̼. m̼ặc̼ d̼ù̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ b̼ắt̼ t̼r̼ộm̼ t̼r̼âu b̼ò x̼ẻ t̼h̼ịt̼ đ̼ã x̼ảy̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ n̼h̼i̼ều ở c̼á̼c̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ần̼ n̼ân̼g̼ c̼a̼o̼ c̼ản̼h̼ g̼i̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ v̼ẫn̼ c̼òn̼ t̼h̼ấp̼̼̼. m̼ặt̼ k̼h̼á̼c̼, h̼ầu h̼ết̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ g̼i̼ết̼ t̼r̼ộm̼ b̼ò đ̼ều d̼i̼ễn̼ r̼a̼ ở n̼ơi̼ v̼ắn̼g̼ v̼ẻ, t̼r̼o̼n̼g̼ r̼ừn̼g̼ s̼âu. c̼á̼c̼ v̼u̼ g̼i̼ết̼ t̼r̼ộm̼ b̼ò d̼i̼ễn̼ r̼a̼ m̼a̼u l̼ẹ, t̼a̼n̼g̼ v̼ật̼ s̼ẽ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼ủ̼ t̼i̼êu n̼g̼a̼y̼ n̼ên̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ăn̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼, p̼̼̼h̼á̼ á̼n̼. Đa̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼uá̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼, t̼h̼u t̼h̼ập̼̼̼ c̼h̼ứn̼g̼ c̼ứ, t̼h̼ì̼ t̼r̼ự̼c̼ b̼a̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼h̼ k̼ỳ s̼ơn̼ n̼h̼ận̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼íc̼h̼ v̼ăn̼ t̼ân̼, m̼o̼o̼n̼g̼ v̼ăn̼ q̼ua̼n̼, c̼h̼íc̼h̼ v̼ăn̼ x̼ui̼ v̼à̼ v̼e̼n̼ p̼̼̼h̼ò n̼g̼ọ̼c̼ d̼o̼ n̼h̼ận̼ t̼h̼ức̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ s̼a̼i̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼ên̼ đ̼ã đ̼ã đ̼ến̼ c̼a̼h̼ k̼ỳ s̼ơn̼ đ̼ầu thú.

Ngày 2-3, c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼s̼Đt̼  c̼a̼h̼ k̼ỳ s̼ơn̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼ v̼ừa̼ k̼h̼ởi̼ t̼ố v̼u̼ á̼n̼, k̼h̼ởi̼ t̼ố b̼ị c̼a̼n̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ c̼h̼íc̼h̼ v̼ăn̼ t̼ân̼, m̼o̼o̼n̼g̼ v̼ăn̼ q̼ua̼n̼, c̼h̼íc̼h̼ v̼ăn̼ x̼ui̼ v̼à̼ v̼e̼n̼ p̼̼̼h̼ò n̼g̼ọ̼c̼ đ̼ể đ̼i̼ều t̼r̼a̼ v̼ề t̼ội̼ “t̼r̼ộm̼ c̼ắp̼̼̼ t̼à̼i̼ sản”.

Nguồn:cadn.com.vn/

Leave A Reply

Your email address will not be published.