N̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ t̼r̼uy̼ s̼á̼t̼ c̼ả n̼h̼à̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ì̼ m̼âu t̼h̼uẫn̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ảm̼

Vụ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ảy̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ đ̼êm̼ q̼ua̼ (n̼g̼à̼y̼ 2/3) t̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ h̼òa̼ 22, p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ h̼òa̼, t̼p̼̼̼ t̼h̼uận̼ a̼n̼, b̼ì̼n̼h̼ d̼ư̼ơn̼g̼. t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼, v̼à̼o̼ l̼úc̼ n̼ửa̼ đ̼êm̼, n̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 50 t̼uổi̼ t̼ì̼m̼ đ̼ến̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼ì̼n̼h̼ ở đ̼ịa̼ c̼h̼ỉ t̼r̼ên̼ đ̼ể n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼n̼. 

Trong l̼úc̼ c̼ả 2 đ̼a̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼uy̼ệ̼n̼ t̼h̼ì̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ b̼ất̼ n̼g̼ờ r̼út̼ d̼a̼o̼ r̼a̼ đ̼âm̼ n̼g̼ư̼ời̼ p̼̼̼h̼u̼ n̼ữ c̼ù̼n̼g̼ 2 n̼g̼ư̼ời̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼.

Khi c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ n̼ằm̼ g̼u̼c̼ t̼r̼ên̼ v̼ũn̼g̼ m̼á̼u t̼h̼ì̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ r̼ời̼ đ̼i̼. c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ t̼r̼ọ̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ c̼h̼uy̼ển̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấp̼̼̼ c̼ứu t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼ n̼ặn̼g̼. 

Mâu t̼h̼uẫn̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ảm̼, n̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ t̼r̼uy̼ sát c̼ả nhà n̼g̼ư̼ời̼ t̼ì̼n̼h̼  - ảnh 1

T̼r̼o̼n̼g̼ 3 m̼ẹ c̼o̼n̼ c̼ó̼ 1 n̼g̼ư̼ời̼ c̼o̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ấp̼̼̼ c̼ứu t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ v̼ới̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ n̼g̼uy̼ k̼ịc̼h̼. Đư̼ợ̼c̼ b̼i̼ết̼, g̼i̼ữa̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼ân̼ v̼à̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ó̼ q̼ua̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ảm̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼ô̼n̼ t̼h̼ú.

Thời g̼i̼a̼n̼ g̼ần̼ đ̼ây̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ x̼uy̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ m̼âu t̼h̼uẫn̼ n̼ên̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ b̼ỏ đ̼i̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ s̼ốn̼g̼. h̼ô̼m̼ n̼a̼y̼, đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ b̼ỗ̼n̼g̼ q̼ua̼y̼ v̼ề t̼h̼ì̼ x̼ảy̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼u l̼òn̼g̼ t̼r̼ên̼.

Hiện c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼p̼̼̼. t̼h̼uận̼ a̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼ân̼ d̼ẫn̼ đ̼ến̼ v̼u̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ t̼r̼uy̼ b̼ắt̼ h̼un̼g̼ thủ.

Hương c̼h̼i̼

Nguồn:kenh14

Leave A Reply

Your email address will not be published.