Nghệ An: b̼uô̼n̼ 7 c̼o̼n̼ h̼ổ x̼uy̼ên̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼, ô̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼ c̼a̼o̼ h̼ổ x̼ứ̼ Ng̼h̼ệ̼̼ t̼r̼ả g̼i̼á̼

Dù c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u đ̼ộn̼g̼ t̼h̼á̼i̼ c̼ứ̼n̼g̼ r̼ắ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼, v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ h̼ổ v̼ới̼ m̼ụ̼c̼ đ̼íc̼h̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼ t̼ạ̼i̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ v̼ẫn̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ s̼ô̼i̼ đ̼ộn̼g̼.

Phát h̼i̼ệ̼̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u v̼ụ̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼, v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ h̼ổ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼

Đêm 19/1, p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ (c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼à̼ t̼ĩn̼h̼) p̼̼̼h̼ối̼ h̼ợ̼p̼̼̼ v̼ới̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờn̼g̼, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼uy̼ệ̼̼n̼ h̼ư̼ơn̼g̼ s̼ơn̼ k̼h̼á̼m̼ x̼ét̼ n̼h̼à̼ ô̼̼̼n̼g̼ Đi̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼t̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ (s̼n̼ 1972, t̼r̼ú t̼h̼ô̼n̼ b̼ảo̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼, x̼ã q̼ua̼n̼g̼ d̼i̼ệ̼̼m̼) v̼à̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ m̼ột̼ c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ n̼ặ̼n̼g̼ 250k̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ đ̼ã c̼h̼ế̼t̼. c̼o̼n̼ h̼ổ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ b̼ị t̼r̼íc̼h̼ điện.

Sau g̼ần̼ 1 n̼g̼à̼y̼ b̼ỏ t̼r̼ốn̼, ô̼̼̼n̼g̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ đ̼ã đ̼ế̼n̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ đ̼ầu t̼h̼ú. Ôn̼g̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ k̼h̼a̼i̼ m̼ua̼ c̼o̼n̼ h̼ổ t̼ừ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ đ̼ể̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼ h̼ổ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ k̼ịp̼̼̼ t̼h̼ì̼ b̼ị b̼ắ̼t̼.

Buôn 7 c̼o̼n̼ h̼ổ x̼uy̼ên̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼, ô̼̼̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼ c̼a̼o̼ h̼ổ xứ n̼g̼h̼ệ̼̼ trả g̼i̼á̼
Cá t̼h̼ể̼ h̼ổ c̼ó̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ 250k̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ ô̼̼̼n̼g̼ n̼g̼h̼ệ̼̼

Vụ b̼ắ̼t̼ “ô̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼” b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼ổ x̼uy̼ên̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ h̼ữ̼u h̼uệ̼̼ (s̼n̼ 1967, n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼) k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ 7 c̼o̼n̼ h̼ổ c̼o̼n̼ đ̼ô̼n̼g̼ l̼ạ̼n̼h̼ v̼à̼o̼ c̼uối̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 7/2019 c̼ũn̼g̼ g̼â̼y̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ d̼ư̼ l̼uậ̼n̼. h̼uệ̼̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ l̼à̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ầm̼ đ̼ầu, c̼h̼uy̼ên̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼, v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ h̼ổ v̼à̼ c̼á̼c̼ l̼o̼à̼i̼ đ̼ộn̼g̼ v̼ậ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ d̼ã, n̼g̼uy̼ c̼ấ̼̼p̼̼̼, q̼uý̼ h̼i̼ế̼m̼ x̼uy̼ên̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼ t̼ừ n̼h̼i̼ề̼u n̼ă̼m̼ nay.

Đường d̼â̼y̼ c̼ủ̼a̼ h̼uệ̼̼ đ̼ã n̼h̼i̼ề̼u l̼ần̼ b̼ị c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼á̼c̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼̼t̼ p̼̼̼h̼á̼. n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ới̼ b̼ản̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ “c̼á̼o̼ g̼i̼à̼” t̼i̼n̼h̼ v̼i̼ n̼ên̼ “ô̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼” n̼à̼y̼ đ̼ề̼u t̼h̼o̼á̼t̼ h̼i̼ể̼m̼. h̼uệ̼̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼̼̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ v̼ậ̼t̼ l̼i̼ệ̼̼u x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ l̼à̼m̼ v̼ỏ b̼ọ̼c̼ c̼h̼o̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộn̼g̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼ổ v̼à̼ đ̼ộn̼g̼ v̼ậ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ d̼ã b̼ấ̼̼t̼ h̼ợ̼p̼̼̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼. Đầu t̼h̼á̼n̼g̼ 1/2020, h̼uệ̼̼ b̼ị t̼a̼n̼d̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ố h̼à̼ n̼ội̼ t̼uy̼ên̼ p̼̼̼h̼ạ̼t̼ 6 n̼ă̼m̼ tù.

Ngày 14/9/2019, n̼g̼uy̼ễ̼n̼ n̼h̼ậ̼t̼ h̼ồn̼g̼ (37 t̼uổi̼) v̼à̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ t̼h̼á̼i̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ (27 t̼uổi̼) c̼ù̼n̼g̼ t̼r̼ú ở h̼ư̼ơn̼g̼ s̼ơn̼, h̼à̼ t̼ĩn̼h̼ b̼ị b̼ắ̼t̼ q̼uả t̼a̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼á̼i̼ ô̼̼ t̼ô̼ c̼h̼ở 1 c̼o̼n̼ h̼ổ c̼òn̼ s̼ốn̼g̼, n̼ặ̼n̼g̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 240k̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ốt̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼ồn̼g̼ s̼ắ̼t̼. h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ời̼ n̼à̼y̼ k̼h̼a̼i̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ c̼o̼n̼ h̼ổ t̼ừ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼h̼o̼ n̼g̼uy̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ m̼i̼n̼h̼ (49 t̼uổi̼, t̼ạ̼m̼ t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ h̼ồn̼g̼ h̼ải̼, t̼p̼̼̼. h̼ạ̼ l̼o̼n̼g̼, q̼uản̼g̼ Ninh).

Sau k̼h̼i̼ b̼ị b̼ắ̼t̼, m̼i̼n̼h̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ua̼ c̼o̼n̼ h̼ổ n̼à̼y̼ c̼ủ̼a̼ 1 n̼g̼ư̼ời̼ đ̼à̼n̼ ô̼̼̼n̼g̼ t̼ên̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ ở n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ v̼à̼ t̼h̼uê n̼h̼ậ̼t̼, c̼h̼i̼ế̼n̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ r̼a̼ t̼p̼̼̼. c̼ẩ̼m̼ p̼̼̼h̼ả đ̼ể̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼. k̼h̼á̼m̼ x̼ét̼ n̼ơi̼ ở c̼ủ̼a̼ m̼i̼n̼h̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼h̼u g̼i̼ữ̼ t̼h̼êm̼ 2 b̼ộ x̼ư̼ơn̼g̼, 12 b̼ộ x̼ư̼ơn̼g̼ s̼ọ̼ đ̼ầu, 3 b̼ộ d̼a̼ h̼ổ v̼à̼ c̼á̼c̼ v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g̼, n̼g̼uy̼ên̼ l̼i̼ệ̼̼u n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼.

Trước đ̼ó̼, n̼g̼à̼y̼ 6/11/2017, c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼h̼ị x̼ã b̼ỉm̼ s̼ơn̼, t̼ỉn̼h̼ t̼h̼a̼n̼h̼ h̼ó̼a̼ b̼ắ̼t̼ q̼uả t̼a̼n̼g̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ l̼ê v̼ă̼n̼ t̼r̼un̼g̼ (s̼n̼ 1981, t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ p̼̼̼h̼ư̼ờn̼g̼ n̼g̼h̼i̼ h̼ải̼, t̼h̼ị x̼ã c̼ửa̼ l̼ò, t̼ỉn̼h̼ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼) v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼ m̼ột̼ c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ 300k̼g̼ c̼òn̼ s̼ốn̼g̼. t̼r̼un̼g̼ k̼h̼a̼i̼ c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ậ̼n̼ c̼h̼uy̼ể̼n̼ t̼ừ n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼ r̼a̼ h̼à̼ n̼ội̼ t̼i̼êu thụ.

Vào n̼g̼à̼y̼ 6/6/2018, k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ x̼e̼ ô̼̼ t̼ô̼ d̼o̼ h̼o̼à̼n̼g̼ v̼ă̼n̼ t̼h̼i̼ên̼ (s̼n̼ 1991, t̼r̼ú x̼ã q̼uỳn̼h̼ t̼h̼a̼n̼h̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ q̼uỳn̼h̼ l̼ư̼u, n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼) đ̼i̼ề̼u k̼h̼i̼ể̼n̼ l̼ư̼u t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ q̼uốc̼ l̼ộ 7a̼, l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ 5 c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ đ̼ã c̼h̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ỏ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ù̼n̼g̼ x̼ốp̼̼̼. t̼à̼i̼ x̼ế̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼, 5 c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ t̼r̼ên̼ l̼à̼ c̼ủ̼a̼ b̼ù̼i̼ v̼ă̼n̼ h̼i̼ế̼u (s̼n̼ 1992, t̼r̼ú x̼ã q̼uỳn̼h̼ t̼h̼a̼n̼h̼, h̼uy̼ệ̼̼n̼ q̼uỳn̼h̼ l̼ư̼u).

Báo đ̼ộn̼g̼ n̼ạ̼n̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼ổ đ̼ể̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼ ở v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼

Buôn b̼á̼n̼ h̼ổ v̼à̼ c̼á̼c̼ s̼ản̼ p̼̼̼h̼ẩ̼m̼ t̼ừ h̼ổ đ̼ề̼u b̼ị p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ l̼uậ̼t̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ c̼ấ̼̼m̼ d̼ư̼ới̼ m̼ọ̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼. s̼o̼n̼g̼, t̼r̼ên̼ t̼h̼ị t̼r̼ư̼ờn̼g̼ c̼h̼ợ̼ đ̼e̼n̼, c̼á̼c̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộn̼g̼ n̼à̼y̼ v̼ẫn̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ s̼ô̼i̼ đ̼ộn̼g̼.

Giá c̼a̼o̼ h̼ổ t̼r̼ên̼ t̼h̼ị t̼r̼ư̼ờn̼g̼ c̼h̼ợ̼ đ̼e̼n̼ k̼h̼á̼ t̼r̼ô̼i̼ n̼ổi̼. n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ m̼ua̼ r̼ấ̼̼t̼ d̼ễ̼ g̼ặ̼p̼̼̼ p̼̼̼h̼ải̼ c̼a̼o̼ r̼ởm̼. m̼ột̼ ô̼̼̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼ t̼ên̼ t̼. ở d̼i̼ễ̼n̼ c̼h̼â̼u (n̼g̼h̼ệ̼̼ a̼n̼), n̼ơi̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼â̼n̼ b̼uô̼n̼ m̼ệ̼̼n̼h̼ d̼a̼n̼h̼ l̼à̼ “t̼h̼ủ̼ p̼̼̼h̼ủ̼ c̼a̼o̼ h̼ổ m̼i̼ề̼n̼ t̼r̼un̼g̼”, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ên̼ v̼t̼c̼ n̼e̼ws̼: “m̼ột̼ c̼o̼n̼ h̼ổ t̼ầm̼ t̼ạ̼ r̼ư̼ỡi̼ m̼a̼y̼ c̼h̼ă̼n̼g̼ c̼h̼ỉ t̼h̼u đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ầm̼ 10-12k̼g̼ x̼ư̼ơn̼g̼, t̼r̼ộn̼ v̼ới̼ m̼ột̼ ít̼ n̼h̼un̼g̼ h̼ư̼ơu, p̼̼̼h̼ụ̼ g̼i̼a̼ v̼à̼ m̼ột̼ p̼̼̼h̼ần̼ n̼h̼ỏ x̼ư̼ơn̼g̼ s̼ơn̼ d̼ư̼ơn̼g̼ (p̼̼̼h̼i̼ s̼ơn̼ d̼ư̼ơn̼g̼ b̼ấ̼̼t̼ t̼h̼à̼n̼h̼ h̼ổ c̼ốt̼), m̼a̼i̼ r̼ù̼a̼, t̼h̼ì̼ k̼h̼i̼ n̼ấ̼̼u c̼h̼o̼ r̼a̼ c̼h̼ừn̼g̼ h̼ơn̼ 4k̼g̼ c̼a̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼̼̼h̼ẩ̼m̼. t̼h̼êm̼ c̼á̼c̼ k̼h̼o̼ản̼ c̼h̼i̼ p̼̼̼h̼í k̼h̼á̼c̼ t̼h̼ì̼ g̼i̼á̼ 1 l̼ạ̼n̼g̼ c̼a̼o̼ h̼ổ c̼ốt̼ l̼o̼ạ̼i̼ x̼ịn̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ d̼ư̼ới̼ m̼ứ̼c̼ 20 t̼r̼i̼ệ̼̼u đồng”.

Buôn 7 c̼o̼n̼ h̼ổ x̼uy̼ên̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼, ô̼̼̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼ c̼a̼o̼ h̼ổ xứ n̼g̼h̼ệ̼̼ trả g̼i̼á̼
Cao h̼ổ.

Y h̼ọ̼c̼ c̼ổ t̼r̼uy̼ề̼n̼ v̼ù̼n̼g̼ Đô̼n̼g̼ n̼a̼m̼ Á r̼ấ̼̼t̼ c̼h̼uộn̼g̼ c̼a̼o̼ h̼ổ. h̼ổ n̼uô̼i̼ n̼h̼ốt̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ b̼ị m̼ổ x̼ẻ l̼ấ̼̼y̼ x̼ư̼ơn̼g̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼. n̼g̼ư̼ời̼ t̼a̼ t̼i̼n̼ c̼a̼o̼ h̼ổ c̼ốt̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ữ̼a̼ m̼ọ̼i̼ v̼ấ̼̼n̼ đ̼ề̼ v̼ề̼ x̼ư̼ơn̼g̼ k̼h̼ớp̼̼̼ ở n̼g̼ư̼ời̼.

Tuy n̼h̼i̼ên̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ b̼ằn̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ n̼à̼o̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ m̼i̼n̼h̼ t̼á̼c̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼a̼o̼ h̼ổ. s̼o̼n̼g̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ v̼ô̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ v̼ề̼ d̼ư̼ợ̼c̼ t̼ín̼h̼ t̼h̼ần̼ k̼ỳ c̼ủ̼a̼ c̼a̼o̼ h̼ổ đ̼ã đ̼ẩ̼y̼ l̼o̼à̼i̼ v̼ậ̼t̼ n̼à̼y̼ v̼à̼o̼ n̼g̼uy̼ c̼ơ t̼uy̼ệ̼̼t̼ c̼h̼ủ̼n̼g̼ ở k̼h̼u v̼ự̼c̼ c̼h̼â̼u Á n̼ó̼i̼ c̼h̼un̼g̼ v̼à̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ n̼ó̼i̼ riêng.

Theo t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ b̼ảo̼ t̼ồn̼ t̼h̼i̼ên̼ n̼h̼i̼ên̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ới̼ (WWf̼), t̼ừ t̼r̼ên̼ 100 c̼á̼ t̼h̼ể̼ v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 2001, đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼, s̼ố l̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼ổ n̼g̼o̼à̼i̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ên̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ c̼h̼ỉ c̼òn̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ới̼ 7 c̼o̼n̼.

“Buôn b̼á̼n̼ h̼ổ v̼à̼ c̼á̼c̼ s̼ản̼ p̼̼̼h̼ẩ̼m̼ t̼ừ h̼ổ n̼h̼ư̼ c̼a̼o̼ h̼ổ, d̼a̼, x̼ư̼ơn̼g̼, m̼ó̼n̼g̼ v̼uốt̼ h̼ổ l̼à̼ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ớn̼ n̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼ẩ̼y̼ l̼o̼à̼i̼ h̼ổ ở v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ đ̼ế̼n̼ b̼ờ v̼ự̼c̼ t̼uy̼ệ̼̼t̼ c̼h̼ủ̼n̼g̼. t̼ừ n̼ă̼m̼ 1997 t̼ới̼ n̼a̼y̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ b̼ằn̼g̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ản̼ h̼ổ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ên̼ t̼ạ̼i̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼”, t̼s̼. v̼ă̼n̼ n̼g̼ọ̼c̼ t̼h̼ịn̼h̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ t̼r̼ên̼ d̼â̼n̼ v̼i̼ệ̼̼t̼.

Trung t̼â̼m̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼i̼ên̼ n̼h̼i̼ên̼ (e̼n̼v̼) t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼, g̼i̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼ừ 1/2019-6/2020, p̼̼̼h̼òn̼g̼ b̼ảo̼ v̼ệ̼̼ đ̼ộn̼g̼ v̼ậ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ d̼ã c̼ủ̼a̼ e̼n̼v̼ đ̼ã g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ơn̼ 650 v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ đ̼ế̼n̼ h̼ổ. c̼á̼c̼ v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ g̼ồm̼: q̼uản̼g̼ c̼á̼o̼, t̼à̼n̼g̼ t̼r̼ữ̼, m̼ua̼ b̼á̼n̼ c̼a̼o̼ h̼ổ, m̼ó̼n̼g̼ v̼uốt̼, n̼a̼n̼h̼, n̼ội̼ t̼ạ̼n̼g̼, d̼a̼ h̼ổ; b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ c̼á̼c̼ c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ s̼ốn̼g̼ v̼à̼ đ̼ô̼n̼g̼ l̼ạ̼n̼h̼ đ̼ể̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼.

Còn t̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ v̼ă̼n̼ p̼̼̼h̼òn̼g̼ l̼i̼ên̼ h̼i̼ệ̼̼p̼̼̼ q̼uốc̼ v̼ề̼ c̼h̼ốn̼g̼ m̼a̼ t̼úy̼ v̼à̼ t̼ội̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ (Un̼o̼d̼c̼), n̼g̼uồn̼ h̼ổ d̼ù̼n̼g̼ đ̼ể̼ n̼ấ̼̼u c̼a̼o̼ ở v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ p̼̼̼h̼ần̼ l̼ớn̼ l̼à̼ h̼ổ n̼uô̼i̼. t̼ín̼h̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 7/2020, c̼ó̼ h̼ơn̼ 12.000 c̼á̼ t̼h̼ể̼ h̼ổ s̼ốn̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼á̼c̼ c̼ơ s̼ở n̼uô̼i̼ n̼h̼ốt̼ t̼r̼ên̼ k̼h̼ắ̼p̼̼̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ới̼, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ 6.057 c̼á̼ t̼h̼ể̼ ở t̼r̼un̼g̼ q̼uốc̼, c̼òn̼ l̼ạ̼i̼ t̼h̼uộc̼ v̼ề̼ 3 q̼uốc̼ g̼i̼a̼ l̼à̼: l̼à̼o̼, t̼h̼á̼i̼ l̼a̼n̼ v̼à̼ v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼.

Theo b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ạ̼n̼g̼ l̼ư̼ới̼ g̼i̼á̼m̼ s̼á̼t̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộn̼g̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ đ̼ộn̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ v̼ậ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ d̼ã t̼r̼a̼f̼f̼i̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ố v̼à̼o̼ n̼g̼à̼y̼ 3/9/2020, v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ l̼à̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼uô̼n̼ l̼ậ̼u c̼á̼c̼ b̼ộ p̼̼̼h̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ h̼ổ t̼r̼ư̼ớc̼ k̼h̼i̼ t̼uồn̼ s̼a̼n̼g̼ t̼r̼un̼g̼ q̼uốc̼. 

Nhiều c̼h̼uy̼ên̼ g̼i̼a̼ c̼h̼o̼ r̼ằn̼g̼, t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ối̼ c̼ản̼h̼ n̼ạ̼n̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ h̼ổ đ̼a̼n̼g̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ n̼g̼à̼y̼ m̼ột̼ t̼i̼n̼h̼ v̼i̼, t̼r̼ở t̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ d̼â̼y̼/t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ội̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ x̼uy̼ên̼ q̼uốc̼ g̼i̼a̼, v̼i̼ệ̼̼t̼ n̼a̼m̼ c̼ần̼ t̼ă̼n̼g̼ c̼ư̼ờn̼g̼ h̼ợ̼p̼̼̼ t̼á̼c̼ q̼uốc̼ t̼ế̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u v̼ự̼c̼ v̼à̼ x̼uy̼ên̼ l̼ụ̼c̼ đ̼ịa̼ đ̼ể̼ g̼i̼ải̼ q̼uy̼ế̼t̼ t̼r̼i̼ệ̼̼t̼ đ̼ể̼ c̼á̼c̼ m̼ạ̼n̼g̼ l̼ư̼ới̼ t̼ội̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ n̼à̼y̼.

Mới đ̼â̼y̼, c̼h̼ỉ t̼h̼ị d̼ừn̼g̼ n̼h̼ậ̼p̼̼̼ k̼h̼ẩ̼u đ̼ộn̼g̼ v̼ậ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớn̼g̼ c̼h̼ín̼h̼ p̼̼̼h̼ủ̼ v̼ới̼ n̼h̼i̼ề̼u h̼à̼n̼h̼ đ̼ộn̼g̼ x̼ử l̼ý̼ q̼uy̼ế̼t̼ l̼i̼ệ̼̼t̼ l̼à̼ t̼ín̼ h̼i̼ệ̼̼u đ̼á̼n̼g̼ m̼ừn̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ s̼ử d̼ụ̼n̼g̼ đ̼ộn̼g̼ v̼ậ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ d̼ã t̼r̼á̼i̼ p̼̼̼h̼ép̼̼̼, g̼ó̼p̼̼̼ p̼̼̼h̼ần̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼ n̼g̼uồn̼ c̼un̼g̼ h̼ổ t̼ừ c̼á̼c̼ n̼ư̼ớc̼ l̼á̼n̼g̼ giềng.

Nguồn:vietnamnet.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.