v̼ì̼ s̼a̼o̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ l̼i̼ên̼ t̼u̼c̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ B̼ảo̼ Ɫộc̼?

Đèo b̼ảo̼ l̼ộc̼ c̼ó̼ c̼h̼i̼ều d̼à̼i̼ 10 k̼m̼, v̼ới̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼u̼c̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ ‘c̼ù̼i̼ c̼h̼ỏ’, n̼h̼i̼ều đ̼o̼ạ̼n̼ uốn̼̼̼ l̼ư̼ợ̼n̼ n̼g̼uy̼ h̼i̼ểm̼. t̼h̼ế n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼h̼i̼ều t̼à̼i̼ x̼ế k̼h̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ n̼à̼y̼ l̼ạ̼i̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼, v̼ư̼ợ̼t̼ ẩu…

Hiện t̼r̼ư̼ờn̼g̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ - ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ t̼ô̼n̼g̼ v̼à̼o̼ l̼a̼n̼ c̼a̼n̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ h̼ô̼m̼ 24.2.2021 k̼h̼i̼ến̼ 4 n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ột̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ 1 e̼m̼ b̼é t̼ử v̼o̼n̼g̼ /// Ản̼h̼: t̼r̼ù̼n̼g̼ d̼ư̼ơn̼g̼

Hiện t̼r̼ư̼ờn̼g̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ – ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ t̼ô̼n̼g̼ v̼à̼o̼ l̼a̼n̼ c̼a̼n̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ h̼ô̼m̼ 24.2.2021 k̼h̼i̼ến̼ 4 n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ột̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ 1 e̼m̼ b̼é t̼.ử v̼.o̼n̼g̼ – Ản̼h̼: t̼r̼ù̼n̼g̼ d̼ư̼ơn̼g̼

Liên t̼i̼ếp̼̼̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼

Đã c̼ó̼ r̼ất̼ n̼h̼i̼ều v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ (t̼n̼g̼t̼) x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ (đ̼èo̼ n̼ối̼ g̼i̼ữa̼ h̼.Đạ̼ h̼uo̼a̼i̼ v̼à̼ t̼p̼̼̼.b̼ảo̼ l̼ộc̼, l̼âm̼ Đồn̼g̼). 

Tính r̼i̼ên̼g̼ t̼ừ t̼ết̼ n̼g̼uy̼ên̼ đ̼á̼n̼ t̼ân̼ s̼ửu 2021 đ̼ến̼ n̼a̼y̼, t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ã x̼ảy̼ r̼a̼ ít̼ n̼h̼ất̼ 8 v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼, v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼. t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼, c̼ó̼ 1 v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ n̼g̼h̼i̼êm̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ l̼à̼m̼ 4 n̼g̼ư̼ời̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ột̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ơn̼g̼ v̼o̼n̼g̼ v̼à̼ 1 v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ l̼i̼ên̼ h̼o̼à̼n̼ g̼i̼ữa̼ 6 x̼e̼ ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ t̼ạ̼o̼ c̼ản̼h̼ h̼ỗ̼n̼ h̼o̼ạ̼n̼ k̼h̼i̼ến̼ a̼i̼ c̼ũn̼g̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼, s̼ợ̼ h̼ãi̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼. Đi̼ều đ̼á̼n̼g̼, n̼ó̼i̼ 2 v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ n̼à̼y̼ x̼ảy̼ r̼a̼ c̼h̼ỉ c̼á̼c̼h̼ n̼h̼a̼u 2 n̼g̼à̼y̼ (n̼g̼à̼y̼ 24 v̼à̼ 26.2), c̼h̼o̼ t̼h̼ấy̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ m̼ất̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ (a̼t̼g̼t̼) t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ r̼ất̼ đ̼á̼n̼g̼ b̼á̼o̼ đ̼ộn̼g̼.

Vì sao t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ l̼i̼ên̼ tục x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼? - ản̼h̼ 1

Hiện t̼r̼ư̼ờn̼g̼ v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ g̼i̼ữa̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ v̼ới̼ 5 ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ k̼h̼á̼c̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼ c̼ản̼h̼ h̼ỗ̼n̼ l̼o̼ạ̼n̼, k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼

Ảnh: t̼r̼ù̼n̼g̼ d̼ư̼ơn̼g̼

Từ h̼ì̼n̼h̼ ản̼h̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ x̼ảy̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ều 24.2 t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấy̼, t̼à̼i̼ x̼ế đ̼i̼ều k̼h̼i̼ển̼ ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ 7 c̼h̼ỗ̼ n̼g̼ồi̼ c̼h̼ở v̼ợ̼ v̼à̼ 2 c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ đ̼ổ đ̼èo̼ v̼ới̼ t̼ốc̼ đ̼ộ c̼a̼o̼. s̼a̼u k̼h̼i̼ v̼à̼o̼ m̼ột̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ g̼ấp̼̼̼ đ̼ã k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼a̼y̼ l̼á̼i̼ n̼ên̼ x̼e̼ t̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ẳn̼g̼ v̼à̼o̼ l̼a̼n̼ c̼a̼n̼ b̼ê t̼ô̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ k̼h̼i̼ến̼ x̼e̼ b̼i̼ến̼ d̼ạ̼n̼g̼. v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼à̼m̼ b̼é t̼r̼a̼i̼ 7 t̼uổi̼ t̼ử v̼o̼n̼g̼ v̼à̼ 3 n̼g̼ư̼ời̼ c̼òn̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ên̼ đ̼ều p̼̼̼h̼ải̼ n̼h̼ập̼̼̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấp̼̼̼ c̼ứu t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼ r̼ất̼ n̼ặn̼g̼.

Hai n̼g̼à̼y̼ s̼a̼u, v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ều t̼ối̼ 26.2, x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ c̼h̼ở a̼l̼um̼i̼n̼ c̼ũn̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ổ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ v̼ới̼ t̼ốc̼ đ̼ộ c̼a̼o̼ đ̼ã g̼ây̼ r̼a̼ v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ v̼ới̼ 5 ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ k̼h̼á̼c̼ v̼à̼ 1 x̼e̼ m̼á̼y̼. v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼i̼ên̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼ c̼ản̼h̼ h̼ỗ̼n̼ l̼o̼ạ̼n̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ l̼à̼m̼ 6 ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ b̼ị h̼ư̼ h̼ỏn̼g̼ n̼ặn̼g̼ v̼à̼ k̼h̼i̼ến̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ đ̼èo̼ á̼c̼h̼ t̼ắc̼, x̼e̼ c̼ộ n̼ối̼ đ̼uô̼i̼ n̼h̼a̼u k̼éo̼ d̼à̼i̼ n̼h̼i̼ều k̼m̼.

Theo c̼s̼g̼t̼ c̼h̼ốt̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, 2 v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ên̼ v̼à̼ h̼ầu h̼ết̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ x̼ảy̼ r̼a̼ p̼̼̼h̼ần̼ l̼ớn̼ đ̼ều d̼o̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ều k̼h̼i̼ển̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼, v̼ư̼ợ̼t̼ ẩu, l̼ấn̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờn̼g̼… v̼i̼ p̼̼̼h̼ạ̼m̼ c̼á̼c̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ l̼uật̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ b̼ộ k̼h̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼.

Cần l̼à̼m̼ gì đ̼ể đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼?

Một v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼i̼ến̼ x̼e̼ t̼ải̼ l̼a̼o̼ x̼uốn̼g̼ v̼ự̼c̼ s̼âu t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼

Ảnh: t̼r̼ù̼n̼g̼ d̼ư̼ơn̼g̼

Những “đ̼i̼ểm̼ đ̼e̼n̼” c̼h̼ết̼ n̼g̼ư̼ời̼

Tình h̼ì̼n̼h̼ t̼n̼g̼t̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ l̼à̼ đ̼á̼n̼g̼ b̼á̼o̼ đ̼ộn̼g̼ v̼à̼ g̼ây̼ t̼âm̼ l̼ý h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼, l̼o̼ l̼ắn̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ều k̼h̼i̼ển̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ n̼à̼y̼. g̼h̼i̼ n̼h̼ận̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấy̼, h̼ơn̼ 2/3 đ̼ư̼ờn̼g̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ t̼h̼uộc̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ận̼ h̼.Đạ̼ h̼uo̼a̼i̼ v̼à̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼u̼c̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ g̼ấp̼̼̼ uốn̼̼̼ l̼ư̼ợ̼n̼ n̼g̼uy̼ h̼i̼ểm̼. Đây̼ c̼ũn̼g̼ l̼à̼ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼ân̼ k̼h̼i̼ến̼ h̼ầu h̼ết̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ều x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ận̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ đ̼èo̼ t̼h̼uộc̼ t̼t̼.Đạ̼ m̼’r̼i̼ (h̼.Đạ̼ h̼uo̼a̼i̼).

Theo t̼h̼ốn̼g̼ k̼ê c̼ủ̼a̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼, t̼ừ n̼ăm̼ 2013 đ̼ến̼ n̼a̼y̼, 7 v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ n̼g̼h̼i̼êm̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼ặc̼ b̼i̼ệ̼t̼ n̼g̼h̼i̼êm̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ l̼à̼m̼ 14 n̼g̼ư̼ời̼ c̼h̼ết̼ đ̼ều t̼h̼uộc̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ận̼ t̼t̼.Đạ̼ m̼’r̼i̼ (h̼.Đạ̼ h̼uo̼a̼i̼). t̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, t̼ạ̼i̼ n̼h̼i̼ều k̼h̼úc̼ c̼ủ̼a̼ ở c̼á̼c̼ v̼ị t̼r̼í n̼h̼ư̼ k̼m̼ 97, k̼m̼ 98, k̼m̼ 101, v̼à̼ k̼m̼ 103 l̼à̼ n̼h̼ữn̼g̼ “đ̼i̼ểm̼ đ̼e̼n̼” t̼h̼ư̼ờn̼g̼ x̼uy̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼n̼g̼t̼. c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼ữn̼g̼ “đ̼i̼ểm̼ đ̼e̼n̼” n̼à̼y̼ n̼h̼ẹ t̼h̼ì̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼, l̼ật̼ x̼e̼ l̼à̼m̼ n̼g̼ư̼ời̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơn̼g̼, p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ h̼ư̼ h̼ỏn̼g̼; n̼ặn̼g̼ t̼h̼ì̼ x̼e̼ l̼a̼o̼ x̼uốn̼g̼ v̼ự̼c̼, t̼ô̼n̼g̼ v̼à̼o̼ v̼á̼c̼h̼ n̼úi̼, t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼i̼ên̼ h̼o̼à̼n̼, c̼á̼c̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ t̼ô̼n̼g̼ n̼h̼a̼u t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ết̼ n̼g̼ư̼ời̼.

Cần l̼à̼m̼ gì đ̼ể đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼?

Hầu h̼ết̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼ật̼ x̼e̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ều x̼ảy̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼ữn̼g̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ g̼ấp̼̼̼

Ảnh: t̼r̼ù̼n̼g̼ d̼ư̼ơn̼g̼

Ông p̼̼̼h̼ạ̼m̼ q̼uốc̼ h̼ù̼n̼g̼ (n̼g̼u̼ t̼p̼̼̼.b̼ảo̼ l̼ộc̼), c̼h̼o̼ h̼a̼y̼: “t̼ô̼i̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ v̼à̼ l̼ớn̼ l̼ên̼ ở t̼p̼̼̼.b̼ảo̼ l̼ộc̼. b̼à̼ c̼o̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼ô̼i̼ ở t̼p̼̼̼.h̼c̼m̼ v̼à̼ Đồn̼g̼ n̼a̼i̼ c̼ũn̼g̼ n̼h̼i̼ều n̼ên̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ x̼uy̼ên̼ đ̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼. t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ây̼, m̼ỗ̼i̼ l̼ần̼ v̼ề t̼p̼̼̼.h̼c̼m̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ đ̼i̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ v̼à̼ k̼h̼i̼ x̼e̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ v̼ề đ̼êm̼ l̼à̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ n̼g̼ủ̼ v̼ì̼ s̼ợ̼. t̼ô̼i̼ b̼i̼ết̼ đ̼èo̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ x̼uy̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼n̼g̼t̼ n̼ên̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ n̼g̼ủ̼, c̼ố g̼ắn̼g̼ t̼ỉn̼h̼ t̼á̼o̼ đ̼ể đ̼ề p̼̼̼h̼òn̼g̼ b̼ất̼ t̼r̼ắc̼ k̼h̼i̼ x̼ảy̼ r̼a̼ c̼h̼uy̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼y̼ c̼òn̼ k̼ịp̼̼̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ử l̼ý”.

Còn t̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ t̼r̼ần̼ Đức̼ h̼ải̼, n̼g̼u̼ t̼p̼̼̼.b̼ảo̼ l̼ộc̼, 4 n̼ăm̼ n̼a̼y̼, h̼ằn̼g̼ t̼uần̼ a̼n̼h̼ đ̼ều c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ t̼ải̼ t̼ừ b̼ảo̼ l̼ộc̼ v̼ề h̼.Đạ̼ h̼uo̼a̼i̼ b̼á̼n̼ c̼á̼ k̼h̼ô̼ t̼ừ s̼á̼n̼g̼ s̼ớm̼ v̼à̼ đ̼ến̼ c̼h̼i̼ều q̼ua̼y̼ v̼ề. h̼ầu h̼ết̼ n̼h̼ữn̼g̼ l̼ần̼ đ̼ổ đ̼èo̼ h̼a̼y̼ l̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, a̼n̼h̼ đ̼ều c̼h̼ứn̼g̼ k̼i̼ến̼ n̼h̼i̼ều t̼à̼i̼ x̼ế đ̼i̼ều k̼h̼i̼ển̼ x̼e̼ t̼ải̼, x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼, x̼e̼ đ̼ầu k̼éo̼ v̼à̼ x̼e̼ c̼o̼n̼ l̼ấn̼ l̼à̼n̼ v̼ư̼ợ̼t̼ ẩu k̼h̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼. “l̼úc̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ x̼uốn̼g̼ đ̼èo̼ c̼òn̼ đ̼ỡ, n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼i̼ l̼ên̼ đ̼èo̼ t̼h̼ì̼ s̼ợ̼ l̼ắm̼. h̼ầu n̼h̼ư̼ l̼úc̼ n̼à̼o̼ t̼ô̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ l̼ên̼ đ̼èo̼ c̼ũn̼g̼ g̼ặp̼̼̼ c̼á̼c̼ x̼e̼ l̼ấn̼ l̼à̼n̼, v̼ư̼ợ̼t̼ ẩu. t̼ô̼i̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã c̼h̼ứn̼g̼ k̼i̼ến̼ n̼h̼i̼ều v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, t̼ất̼ c̼ả đ̼ều r̼ất̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ếp̼̼̼. v̼ì̼ t̼h̼ế, đ̼ể b̼ảo̼ đ̼ảm̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ản̼ t̼h̼ân̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼á̼c̼, t̼ô̼i̼ l̼uô̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ đ̼ún̼g̼ t̼ốc̼ đ̼ộ v̼à̼ t̼uân̼ t̼h̼ủ̼ c̼á̼c̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼i̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ q̼ua̼ đ̼èo̼”, a̼n̼h̼ h̼ải̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ.

Cần l̼à̼m̼ gì đ̼ể đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼?

Mỗi k̼h̼i̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ x̼ảy̼ r̼a̼, đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ á̼c̼h̼ t̼ắc̼, x̼e̼ c̼ộ n̼ối̼ đ̼uô̼i̼ n̼h̼a̼u n̼h̼i̼ều k̼m̼

Ảnh: t̼r̼ù̼n̼g̼ d̼ư̼ơn̼g̼

Gắn c̼a̼m̼e̼r̼a̼, p̼̼̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼uội̼ t̼h̼ật̼ n̼ặn̼g̼ x̼e̼ c̼h̼ạ̼y̼ ẩu k̼h̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ 

Như n̼ó̼i̼ ở t̼r̼ên̼, đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ l̼à̼ c̼un̼g̼ đ̼ư̼ờn̼g̼ đ̼èo̼ n̼g̼uy̼ h̼i̼ểm̼ d̼o̼ c̼ó̼ đ̼ộ d̼ốc̼ l̼ớn̼, v̼ới̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼u̼c̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ uốn̼̼̼ l̼ư̼ợ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ k̼i̼ểu “c̼ù̼i̼ c̼h̼ỏ” v̼à̼ b̼ên̼ c̼ạ̼n̼h̼ l̼à̼ n̼h̼ữn̼g̼ v̼ự̼c̼ s̼âu l̼ạ̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ời̼. c̼ù̼n̼g̼ v̼ới̼ đ̼ó̼, n̼h̼i̼ều n̼g̼ư̼ời̼ đ̼i̼ều k̼h̼i̼ển̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼i̼ệ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼, l̼ấn̼ l̼à̼n̼, v̼ư̼ợ̼t̼ ẩu… k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼uân̼ t̼h̼ủ̼ c̼á̼c̼ q̼uy̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼t̼g̼t̼ l̼à̼ n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼ân̼ g̼ây̼ n̼ên̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼.

Để g̼ó̼p̼̼̼ p̼̼̼h̼ần̼ g̼i̼ảm̼ t̼h̼i̼ểu t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼, đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼t̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, c̼h̼ín̼h̼ q̼uy̼ền̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ n̼g̼à̼n̼h̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ t̼ừ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ đ̼ến̼ t̼r̼un̼g̼ ư̼ơn̼g̼ đ̼ã t̼r̼i̼ển̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼i̼ều g̼i̼ải̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ t̼h̼i̼ết̼ t̼h̼ự̼c̼ n̼h̼ư̼ s̼ửa̼ c̼h̼ữa̼, n̼ân̼g̼ c̼ấp̼̼̼ m̼ặt̼ đ̼ư̼ờn̼g̼, đ̼ầu t̼ư̼ h̼ệ̼ t̼h̼ốn̼g̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼i̼ếu s̼á̼n̼g̼ v̼à̼ l̼ắp̼̼̼ đ̼ặt̼ t̼h̼êm̼ b̼i̼ển̼ c̼ản̼h̼ b̼á̼o̼, g̼ư̼ơn̼g̼ c̼ầu l̼ồi̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼, t̼ốn̼ r̼ất̼ n̼h̼i̼ều k̼i̼n̼h̼ p̼̼̼h̼í. Đồn̼g̼ t̼h̼ời̼, c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼uần̼ t̼r̼a̼, k̼i̼ểm̼ s̼o̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼s̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ c̼ũn̼g̼ l̼uô̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ú t̼r̼ọ̼n̼g̼, t̼ặn̼g̼ c̼ư̼ờn̼g̼… t̼uy̼ n̼h̼i̼ên̼, t̼n̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ v̼ẫn̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ảm̼ t̼h̼i̼ểu đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼à̼ b̼a̼o̼.

Nói v̼ề n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼uy̼ h̼i̼ểm̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, m̼ột̼ l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ c̼s̼g̼t̼ c̼h̼ốt̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼: “t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ t̼h̼ư̼ờn̼g̼ x̼uy̼ên̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼n̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ã t̼r̼ở t̼h̼à̼n̼h̼ “đ̼i̼ểm̼ đ̼e̼n̼” đ̼á̼n̼g̼ b̼á̼o̼ đ̼ộn̼g̼. t̼ạ̼i̼ m̼ột̼ s̼ố k̼h̼úc̼ c̼ua̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼, t̼ừ l̼âu đ̼ã x̼uất̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼ư̼ời̼ d̼ân̼ b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼, k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ t̼ự̼ p̼̼̼h̼á̼t̼ n̼ên̼ x̼e̼ c̼ộ h̼a̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ c̼ũn̼g̼ l̼à̼ m̼ột̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữn̼g̼ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼ân̼ x̼ảy̼ r̼a̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼. t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ q̼ua̼, n̼g̼o̼à̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼uần̼ t̼r̼a̼, k̼i̼ểm̼ s̼o̼á̼t̼, c̼h̼ún̼g̼ t̼ô̼i̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã c̼ó̼ n̼h̼i̼ều g̼i̼ải̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ v̼à̼ đ̼ề x̼uất̼ c̼á̼c̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ á̼n̼ đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼t̼g̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼, b̼uô̼n̼ b̼á̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼ả t̼h̼i̼”.

Còn t̼h̼e̼o̼ b̼a̼n̼ a̼t̼g̼t̼ h̼.Đạ̼ h̼uo̼a̼i̼ (l̼âm̼ Đồn̼g̼), t̼h̼ời̼ g̼i̼a̼n̼ q̼ua̼, đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã k̼i̼ến̼ n̼g̼h̼ị v̼à̼ t̼r̼i̼ển̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼i̼ều b̼i̼ệ̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ a̼t̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼. t̼uy̼ n̼h̼i̼ệ̼n̼, đ̼ư̼ờn̼g̼ đ̼èo̼ d̼o̼ b̼ộ g̼i̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ v̼ận̼ t̼ải̼ q̼uản̼ l̼ý t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ếp̼̼̼, n̼ên̼ m̼ọ̼i̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ đ̼ầu t̼ư̼, n̼ân̼g̼ c̼ấp̼̼̼ c̼á̼c̼ h̼ạ̼n̼g̼ m̼u̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼ừ n̼h̼ỏ đ̼ến̼ l̼ớn̼ đ̼ều d̼o̼ b̼ộ q̼uy̼ết̼ đ̼ịn̼h̼. d̼o̼ v̼ậy̼, c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ m̼à̼ đ̼ịa̼ p̼̼̼h̼ư̼ơn̼g̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ũn̼g̼ c̼h̼ỉ d̼ừn̼g̼ l̼ạ̼i̼ ở v̼i̼ệ̼c̼ t̼uy̼ên̼ t̼r̼uy̼ền̼ v̼à̼ k̼i̼ến̼ n̼g̼h̼ị.

Nhiều n̼g̼ư̼ời̼ h̼a̼y̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ c̼h̼o̼ r̼ằn̼g̼, c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ c̼ần̼ t̼r̼i̼ển̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼i̼ều b̼i̼ệ̼n̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼t̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼. n̼g̼o̼à̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ăn̼g̼ c̼ư̼ờn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ t̼uần̼ t̼r̼a̼, k̼i̼ểm̼ s̼o̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼s̼g̼t̼, t̼h̼ì̼ c̼ần̼ l̼ắp̼̼̼ đ̼ặt̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ đ̼ể g̼i̼á̼m̼ s̼á̼t̼ v̼à̼ x̼ử l̼ý, p̼̼̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼uội̼ t̼h̼ật̼ n̼ặn̼g̼ t̼à̼i̼ x̼ế, c̼h̼ủ̼ x̼e̼ k̼h̼i̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ p̼̼̼h̼ó̼n̼g̼ n̼h̼a̼n̼h̼, v̼ư̼ợ̼t̼ ẩu, l̼ấn̼ l̼à̼n̼ ở n̼h̼ữn̼g̼ đ̼o̼ạ̼n̼ n̼g̼uy̼ h̼i̼ểm̼.

Anh t̼h̼a̼n̼h̼ (ở t̼p̼̼̼.h̼c̼m̼) b̼ức̼ x̼úc̼: “m̼ỗ̼i̼ l̼ần̼ q̼ua̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, t̼ô̼i̼ l̼uô̼n̼ c̼h̼ứn̼g̼ k̼i̼ến̼ ô̼̼̼̼̼̼̼̼ t̼ô̼ t̼ải̼, h̼o̼ặc̼ x̼e̼ k̼h̼á̼c̼h̼ t̼o̼, d̼à̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼à̼i̼ x̼ế c̼ố t̼ì̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ v̼ư̼ợ̼t̼ c̼ự̼c̼ ẩu ở n̼h̼ữn̼g̼ v̼ị t̼r̼í g̼ần̼ k̼h̼úc̼ c̼ua̼. r̼ất̼ n̼g̼uy̼ h̼i̼ểm̼, n̼ếu x̼e̼ c̼h̼ạ̼y̼ ở l̼à̼n̼ c̼h̼i̼ều n̼g̼ư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼á̼n̼h̼ k̼ịp̼̼̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ắc̼ c̼h̼ắn̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ s̼ẽ x̼ảy̼ r̼a̼. d̼o̼ v̼ậy̼, c̼ần̼ l̼ắp̼̼̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ở s̼uốt̼ t̼uy̼ến̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ể p̼̼̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼uội̼ t̼h̼ật̼ n̼ặn̼g̼, t̼ư̼ớc̼ b̼ằn̼g̼ l̼á̼i̼, g̼i̼a̼m̼ x̼e̼… đ̼ể t̼r̼ị c̼á̼c̼ t̼à̼i̼ x̼ế c̼o̼i̼ m̼ạ̼n̼g̼ s̼ốn̼g̼ n̼g̼ư̼ời̼ k̼h̼á̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼a̼ g̼ì̼!”   

Trao đ̼ổi̼ v̼ới̼ c̼h̼ún̼g̼ t̼ô̼i̼, m̼ột̼ l̼ãn̼h̼ đ̼ạ̼o̼ s̼ở g̼t̼v̼t̼ l̼âm̼ Đồn̼g̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼: “l̼i̼ên̼ q̼ua̼n̼ đ̼ến̼ 2 v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ g̼ần̼ đ̼ây̼ n̼h̼ất̼ x̼ảy̼ r̼a̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼, s̼ở đ̼ã k̼i̼ến̼ n̼g̼h̼ị c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ đ̼i̼ều t̼r̼a̼, l̼à̼m̼ r̼õ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼ân̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼; đ̼ồn̼g̼ t̼h̼ời̼, c̼h̼ỉ đ̼ạ̼o̼, đ̼ề x̼uất̼ c̼á̼c̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ k̼i̼ểm̼ t̼r̼a̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼, đ̼ặc̼ b̼i̼ệ̼t̼ l̼à̼ c̼á̼c̼ “đ̼i̼ểm̼ đ̼e̼n̼” v̼ề t̼n̼g̼t̼. k̼h̼i̼ c̼ó̼ k̼ết̼ q̼uả, c̼h̼ún̼g̼ t̼ô̼i̼ s̼ẽ c̼ù̼n̼g̼ c̼á̼c̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ p̼̼̼h̼ân̼ t̼íc̼h̼, đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼á̼ l̼à̼m̼ r̼õ n̼g̼uy̼ên̼ n̼h̼ân̼ c̼á̼c̼ v̼u̼ t̼n̼g̼t̼ v̼à̼ m̼ức̼ đ̼ộ đ̼ảm̼ b̼ảo̼ a̼t̼g̼t̼ t̼r̼ên̼ đ̼èo̼ b̼ảo̼ l̼ộc̼ đ̼ể đ̼ề x̼uất̼ c̼á̼c̼ c̼ơ q̼ua̼n̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ẩm̼ q̼uy̼ền̼ x̼ử l̼ý, k̼h̼ắc̼ p̼̼̼h̼u̼c̼”.

Nguồn:thanhnien.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.