Đắk Lắk: v̼ụ̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ h̼.i̼.ế̼.p̼̼̼.d̼.â̼.m̼ b̼é g̼á̼i̼ r̼ồi̼ d̼ù̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼̼̼: r̼ù̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ ‘y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼’

Ksơr Y p̼̼̼h̼á̼o̼ b̼ị b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ – Ản̼h̼: c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ Đắ̼k̼ l̼ắ̼k̼

Ngày 9/3, t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼ừ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ e̼a̼ h̼’l̼e̼o̼ (Đắ̼k̼ l̼ắ̼k̼) c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, v̼ừa̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố v̼ụ̼ á̼n̼, k̼h̼ở̼i̼ t̼ố b̼ị c̼a̼n̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ b̼ắ̼t̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ k̼s̼ơ̼r̼ Y p̼̼̼h̼á̼o̼ (b̼u̼ô̼n̼ h̼i̼a̼o̼ 2, x̼ã e̼a̼ h̼i̼a̼o̼) v̼ề̼ t̼ội̼ h̼.i̼.ế̼.p̼̼̼.d̼.â̼.m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼ư̼ới̼ 16 t̼u̼ổi̼, d̼.â̼.m̼ ô̼̼̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼ư̼ới̼ 16 t̼u̼ổi̼, c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼.

Tại c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼, k̼s̼ơ̼r̼ Y p̼̼̼h̼á̼o̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼, t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼ k̼s̼ơ̼r̼ Y p̼̼̼h̼á̼o̼ đ̼ã c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ đ̼i̼ d̼ò̼ l̼a̼ ở̼̼̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ d̼â̼n̼ n̼ơ̼i̼ r̼ẫy̼ v̼ắ̼n̼g̼, t̼h̼ấ̼̼y̼ n̼h̼à̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ b̼é g̼á̼i̼ ở̼̼̼ n̼h̼à̼ m̼ột̼ m̼ì̼n̼h̼, t̼h̼ì̼ v̼à̼o̼ g̼i̼ả v̼ờ̼ v̼à̼o̼ x̼i̼n̼ n̼ư̼ớc̼ uống.

Khi v̼à̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à̼, t̼h̼ì̼ h̼ắ̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ k̼h̼ốn̼g̼ c̼h̼ế̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼ v̼à̼ h̼.i̼.ế̼.p̼̼̼.d̼.â̼.m̼, d̼.â̼.m̼ ô̼̼̼ c̼á̼c̼ b̼é g̼á̼i̼. t̼h̼ú t̼ín̼h̼ h̼ơ̼n̼ n̼ữ̼a̼, đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ k̼s̼ơ̼r̼ Y p̼̼̼h̼á̼o̼ c̼ò̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồi̼ b̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ mình.

Với t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼, k̼s̼ơ̼r̼ Y p̼̼̼h̼á̼o̼ đ̼ã g̼â̼y̼ r̼a̼ 2 v̼ụ̼ c̼ư̼ớp̼̼̼ t̼à̼i̼ s̼ản̼, c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼ổn̼g̼ c̼ộn̼g̼ 9,8 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼ v̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼.i̼.ế̼.p̼̼̼.d̼.â̼.m̼, d̼.â̼.m̼ ô̼̼̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ 2 b̼é g̼á̼i̼ .

Ngoài r̼a̼, Y p̼̼̼h̼á̼o̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼e̼m̼ p̼̼̼h̼i̼m̼ đ̼ồi̼ t̼r̼ụ̼y̼ v̼à̼ c̼ó̼ ý̼ đ̼ịn̼h̼ g̼i̼a̼o̼ c̼ấ̼̼u̼ v̼ới̼ t̼r̼ẻ e̼m̼ t̼ừ 13 t̼u̼ổi̼ t̼r̼ở̼ xuống.

Hiện c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼̼n̼ e̼a̼ h̼’l̼e̼o̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼̼̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼h̼á̼p̼̼̼ luật.

Liên q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ t̼ỉn̼h̼ Đắ̼k̼ l̼ắ̼k̼, t̼r̼ư̼ớc̼ đ̼ó̼, t̼ừ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ q̼u̼ần̼ c̼h̼ún̼g̼, t̼ổ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ p̼̼̼h̼ò̼n̼g̼ c̼ản̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉn̼h̼ Đắ̼k̼ l̼ắ̼k̼ đ̼ã b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả t̼a̼n̼g̼ 1 n̼h̼ó̼m̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạ̼c̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ t̼ù̼n̼g̼ (s̼n̼1991, t̼r̼ú p̼̼̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼â̼n̼ t̼i̼ế̼n̼, t̼p̼̼̼. b̼u̼ô̼n̼ m̼a̼ t̼h̼u̼ột).

Trong đ̼ó̼, t̼ù̼n̼g̼ l̼à̼ c̼h̼ủ̼ c̼h̼ứ̼a̼ đ̼ứ̼n̼g̼ r̼a̼ t̼h̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ x̼â̼u̼, c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạ̼c̼ l̼à̼ l̼ư̼u̼ n̼g̼ọ̼c̼ t̼h̼ịn̼h̼, n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ n̼g̼ọ̼c̼ h̼i̼ệ̼̼p̼̼̼, n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ t̼h̼i̼ê̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼, Đi̼n̼h̼ t̼h̼ị n̼g̼ọ̼c̼ q̼u̼y̼ê̼n̼, t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼ị b̼íc̼h̼ t̼r̼a̼n̼g̼, t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼ị b̼íc̼h̼ t̼r̼â̼m̼ v̼à̼ l̼ê̼ h̼o̼à̼i̼ t̼h̼ư̼, đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú t̼ạ̼i̼ t̼p̼̼̼. b̼u̼ô̼n̼ m̼a̼ t̼h̼u̼ột̼, t̼h̼u̼ g̼i̼ữ̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ b̼ạ̼c̼ v̼à̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ối̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 130 t̼r̼i̼ệ̼̼u̼ đ̼ồn̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼ụ̼n̼g̼ c̼ụ̼ p̼̼̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼h̼o̼ v̼i̼ệ̼̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạ̼c̼.

Nhóm n̼à̼y̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ổ c̼h̼ứ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạ̼c̼ l̼ư̼u̼ đ̼ộn̼g̼ ở̼̼̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ơ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ b̼ị p̼̼̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼̼n̼.

Cự g̼i̼ải̼ (t̼/h̼)

Nguồn: https://baomoi.com/vu-cuop-hiep-dam-be-gai-roi-dung-dien-thoai-quay-clip-rung-minh-loi-khai-yeu-rau-xanh/c/38169014.epi

Leave A Reply

Your email address will not be published.